သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း အစုိးရ ထုတ္ျပန္

Thursday, November 15, 2012


ျမန္မာအစုိးရက ယေန႔ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။ 

အမိန္႔အျပည့္အစံုကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 
သို႔ေသာ္လည္း  အဆုိပါ ေၾကျငာခ်က္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ တယ္လီဖုန္း နံပတ္မ်ား၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာမ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
 ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ 
 အမိန္႔ေႀကာ္ၿငာစာ အမွတ္၊ ၈၁ /၂၀၁၂ 

၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း၂ရက္ (၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္) 

သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းၿခင္း 

၁။ နိုင္ငံေတာ္၏ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ စစ္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတင္းမ်ားထုတ္ၿပန္ျခင္း၊ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမ်ား ၿပဳလုပ္ျခင္း၊ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ ထုတ္ၿပန္ေပးၿခင္းမ်ား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖဲြ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄၊ ပုဒ္မခဲြ (က)အရ" သတင္းထုတ္ၿပန္ေရး အဖဲြ႕"ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ဖဲြ႕စည္းလိုက္ သည္- 


(က) ဦးေအာင္သိမ္း အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန 

(ခ) ဦးရဲမင္း အဖဲြ႕ဝင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သမၼတဦးစီးရံုး 

(ဂ) ဦးရဲနိုင္ အဖဲြ႕ဝင္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ သတင္းနွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း ၿပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန 

(ဃ) ဦးမိုးေက်ာ္ေအာင္ အဖဲြ႕ဝင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး 

(င) ဦးေအာင္စိုးသိန္း အဖဲြ႕ဝင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ရံုး 

(စ) ဦးဉာဏ္ထြန္း အတြင္းေရးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး 

၂။ သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖဲြ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္- 

(က) နိုင္ငံေတာ္၏ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ စစ္ေရး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို အခိ်န္နွင့္ တစ္ေၿပးညီ ထုတ္ၿပန္ေပးရန္၊ 

(ခ) အခါအားေလ်ာ္စြာ လိုအပ္ခ်က္ရိွပါက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမ်ား တာဝန္ယူ ၿပဳလုပ္ေပးရန္၊ 

(ဂ) သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ (Press Statement)မ်ား ထုတ္ၿပန္ေပးရန္၊ 

(ဃ) ၿဖစ္ေပၚေနသည့္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေၿခအေနမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ တင္ကူးမီဒီယာ (Preactive Media) လုပ္ငန္းနွင့္ တံု႕ၿပန္မီဒီယာ (Reactive Media) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

(င) ၿပည္တြင္း ၿပည္ပရိွ သတင္းဌာနမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖဲြ့အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ သတင္းဌာနမ်ားသို့ အခိ်န္နွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းျဖန့္ခိ်ရန္၊ 

(စ) ဝန္ျကီးဌာနအသီးသီးမွ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖဲြ႕မ်ားနွင့္ ခိ်တ္ဆက္၍ အေထာက္အကူ ေပးနိုင္ေရး ညိွနိွုင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 

(ပံု) ေဇာ္သန္းသင္း 
အတြင္းေရးမွဴး 
ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕

1 comments :

 1. Anonymous said... :

  good.

  please check this . . it should be ' proactive ' .

  not preactive.

  Perhaps, this is what they write in their statement.

  If it is so, somebody tell them. So that it will get correct usage. It does not matter much. but if it can be corrected, it would be better.
  proactive rather than ' preactive '. No such word. May be there, that I don't know.

  ဃ) ၿဖစ္ေပၚေနသည့္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေၿခအေနမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ တင္ကူးမီဒီယာ (Preactive Media) လုပ္ငန္းနွင့္ တံု႕ၿပန္မီဒီယာ (Reactive Media) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved