သင္ သတင္းေထာက္ျဖစ္လုိပါသလား?

Friday, November 23, 2012

ဓာတ္ပံု- J-School Network


သတင္းေထာက္ျဖစ္လိုပါသလား။ 


ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႔ ရွိ J School မွ ရန္ကုန္တြင္ အခမဲ့ သတင္းစာ ပညာ အေျခခံသင္တန္းေပးမည္။

သတင္းစာပညာအေျခခံသင္တန္း - ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္။ အေတြ႔အႀကဳံမရွိသူ (သို႔မဟုတ္) တစ္ႏွစ္ေအာက္ အေတြ႔အႀကဳံရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

သတင္းေထာက္ျဖစ္လိုပါသလား။

တစ္လတိတိ သင္တန္း တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသလား။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အခမဲ့သင္ၾကားမည့္ တစ္လၾကာသင္တန္းတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ အလုပ္အကိုင္ အေၾကာင္း နားလည္ေစရန္ႏွင့္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံ ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

နယ္မွလာေရာက္သူမ်ားအတြက္ လမ္းစရိတ္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေနထိုင္ေရး စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္သည့္ သတင္းစာပညာသင္ၾကားမႈတြင္ အေတြ႔အႀကဳံရွိေသာ သတင္းစာပညာသင္တန္းဆရာ မ်ားက အနီးကပ္ ႀကီးက်ပ္သင္ၾကားေပးမည္။

မိမိကိုယ္တိုင္ သတင္းလိုက္ သတင္းေရး အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းမ်ား လက္ေတြ႔လုပ္ရမည္။ အလုပ္ရွာႏိုင္ ရန္ လိုအပ္သည့္ အဆက္အသြယ္၊ ကြန္ယက္ႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မည္။ သင္တန္းတက္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ျဖည့္ သြင္းရမည္။

ပဏာမ အေရြးခံရပါက လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈ ဆက္လက္ေျဖဆုိရမည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ေလွ်ာက္ သူမ်ားကို အထူးလိုလားပါသည္။

ေဖာင္ျပန္လည္ေပးပို႔ရမည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမွာ info@jschoolnewslab.com ျဖစ္ပါသည္။ 
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား 

၁။ အမည္ 
၂။ ေမြးသကၠရာဇ္ ႏွင့္ အသက္ 
၃။ က်ား/မ 
၄။ လူမ်ဳိး (တိုင္းရင္းသား) 
၅။ လက္ရွိ ေနရပ္လိပ္စာ 
၆။ တယ္လီဖုန္း (တဆင့္ခံဆက္သြယ္ ရမည္ဆိုပါက ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အမည္ပါ ေရးေပးပါရန္။) 
၇။ သင္တန္းကာလ အတြင္း မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ ေနထိုင္ႏုိင္ပါသလား။ 
၈။ အီးေမးလ္လိပ္စာ 
၉။ လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း/ရာထူး တာ၀န္/ လစာ ေဖာ္ျပေပးရန္။ 
၁၀။ ယခင္ အလုပ္အကိုင္ - ခုႏွစ္ႏွင့္တကြ အဖြဲ႔အစည္း/ရာထူး တာ၀န္/ လစာ ေဖာ္ျပေပးရန္ 
၁၁။ သတင္းေရးဖူးပါသလား။ မည္သည့္မီဒီယာ၊ မည္သို႔ေသာ သတင္းအမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ 
၁၂။ သတင္းစာပညာသင္တန္း တက္ဖူးပါသလား။ သင္ၾကားသည့္ (အေၾကာင္းအရာ/ သင္တန္းကာလ/ ဆရာ/ ခုႏွစ္/ ေနရာ) ေဖာ္ျပေပးပါ။ 
၁၃။ အျမင့္ဆုံး တက္ေရာက္ ဆည္းပူးခဲ့သည့္ ပညာအရည္အခ်င္း ေဖာ္ျပေပးပါ။ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ပညာေရး အဖြဲ႔အစည္း အမည္ ႏွင့္ေနရာလည္း ထည့္ေရးေပးပါ။ 
၁၄။ ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုတြင္ ပါ၀င္ပါက အဖြဲ႔အစည္းအမည္ႏွင့္ တာ၀န္ ေဖာ္ျပေပးပါ။ 
၁၅။ “သတင္းေထာက္ ျဖစ္လိုသည့္ အေၾကာင္းရင္း” ကို ၀ါက် (၁၀)ေၾကာင္း ထက္ မပိုေစရန္ ေျဖဆိုေပးပါ။ ၁၆။ မိမိဦးစားေပး ေရးလိုသည့္ သတင္းအမ်ဳိးအစား ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ (ႏိုင္ငံေရး/စီးပြားေရး/ အားကစား စသည္) ဘာေၾကာင့္ ထိုက႑ကို ေရြးခ်ယ္လိုပါသလဲ။ ၀ါက် (၅)ေၾကာင္းထက္ မပိုေစရန္ ေရးေပးပါ။ 
၁၇။ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ပတ္တာအတြင္း မည္သည့္ မီဒီယာမ်ားကို ဖတ္/နားေထာင္/ၾကည့္ ခဲ့ပါသလဲ။ ၁၈။ ေအာက္တြင္ (မိမိဘ၀၏ အေရးအႀကီးဆုံးေန႔) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၀ါက် (၁၅)ေၾကာင္းထက္ မပိုေစရန္ စာတစ္ပုဒ္ ေရးဖြဲျပပါ။ ေမးခြန္း နံပါတ္ (၁၈)အတြက္ ေျဖဆိုရန္ ေခါင္းစဥ္။ မိမိဘ၀၏ အေရးအႀကီးဆုံးေန႔ ၁၉။ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွ သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္ေရးသားေပးပါ။

ေပးထားသည့္ အခ်က္ (၁၁) ခ်က္ထဲမွ အားလုံးျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ကိုျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းေရးသား ႏိုင္ပါသည္။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ အစီအစဥ္ခ်ကာ ေရးသားႏိုင္ပါသည္။ ၀ါက် (၁၅)ေၾကာင္းထက္ မပိုေစရပါ။ 

၁. ယမန္ေန႔က ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ မုန္တိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 
၂. ထိုေနရာတြင္ အလားတူျပင္းထန္ေသာ မုန္တိုင္းတစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ေပၚမည္ဟု မိုးေလ၀သဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။ 
၃. မုန္တိုင္းသည္ အိႏၵိယတြင္ စတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဖက္ပိုင္းကို ျဖတ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဖက္ဆီသို႔ ေရြ႕လ်ားခဲ့သည္။ 
၄. မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ငါးဖမ္းေလွႏွစ္စီး တိုက္မိၿပီး နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည္။ 
၅. ယင္းမတိုင္မီ ေလွႏွစ္စီးအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း ငါးဆယ္ကီလိုဂရမ္ (၅၀) ဖမ္းမိထားသည္။ 
၆. ေလွနစ္သျဖင့္ ကရင္လူမ်ဳိး တံငါသည္ ၂၇ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ 
၇.တံငါေလွ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ မွတ္တမ္းကို အစိုးရက စစ္ေဆးမည္ဟု ေျပာသည္။ ၈. ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးဖမ္းေလွမ်ားသမိုင္းတြင္ အဆိုးဆုံးေသာ မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ ဟု သိရသည္။ ၉.. ေသဆုံးသူမ်ားအထဲတြင္ (၆)ဦးမွာ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
၁၀. ယခုလို ျဖစ္ရပ္ႀကဳံေတြ႔ရေၾကာင္း အသက္ရွင္သူထဲမွ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

ေမးခြန္း နံပါတ္ ၁၉ အတြက္ ေအာက္တြင္ ေရးသားေျဖဆိုပါ။ 

၂၀။ မိမိသည္ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်င္းပမည့္ သင္တန္းသို႔ အစအဆုံး ပါ၀င္တက္ေရာက္ရန္ ကတိ 
ျပဳပါသည္။ (ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ေဖာင္ျဖည့္သူမ်ားလည္း ထိုးျမဲလက္မွတ္ေနရာတြင္ မိမိအမည္ကို လက္မွတ္ ထိုးသည့္အေနျဖင့္ ျဖည့္သြင္းေရးသားပါရန္။) 

ထိုးၿမဲလက္မွတ္။…………………………………………. အမည္။…………………………………………………… 

 ေန႔စြဲ။……………………………………………. 

 ေဖာင္ျပန္လည္ေပးပို႔ရမည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမွာ info@jschoolnewslab.com ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေနာက္ဆုံးေပးပို႔ရမည့္ရက္မွာ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ ့ျဖစ္ပါသည္။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved