ဖြဲ႔စည္းပံု ခံုရံုးျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း သမၼတ လက္မွတ္ထုိး

Tuesday, January 22, 2013

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခံုရံုး ဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ဥပေဒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ သမၼတ လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီး ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ကို သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔က   ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ တြင္ ေၾကညာထားပါတယ္။ 


 
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖဲြ႔
သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ ( ၄ / ၂၀၁၃ )
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊  ဇန္နဝါရီလ    ၂၂     ရက္
၁၃၇၄ ခု၊ ၿပာသိုလဆန္း     ၁၁    ရက္

“နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း” ကို ဥပေဒအၿဖစ္ ၿပ႒ာန္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈအား သတင္းထုတ္ၿပန္ၿခင္း

၁။          “နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” အား ပထမအႀကိမ္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ၿပဳၿပီး  နိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ (၁၈-၁၁-၂၀၁၂) ရက္တြင္ ေပးပို႔သည္။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႔လာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒအား ဆန္႔က်င္ေသာ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အၿခာ အာဏာ၏ ခက္မသံုးၿဖာၿဖစ္သည့္ ဥပေဒၿပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနွင့္ တရား စီရင္ေရး အာဏာတို႔ တတ္နိုင္သမွ် ပိုင္းၿခားသံုးစဲြၿခင္းနွင့္ အခ်င္းခ်င္း အၿပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းၿခင္း ၿပဳရန္ၿဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဉ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါရိွၿခင္းေၾကာင့္ ၿပင္ဆင္ေပးပါရန္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ၿပဳ၍ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၆၊ ပုဒ္မခဲြ(က)ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္အရ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ (၂၃-၁၁-၂၀၁၂) ရက္တြင္ ၿပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့သည္။ [အဆိုပါ သတင္းအၿပည့္ အစံုအား (၂၈-၁၁-၂၀၁၂) ရက္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ၿပၿပီးၿဖစ္သည္။]

၂။     အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ပထမအႀကိမ္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္္ ဆ႒မ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးၿပီး  အတည္ၿပဳခ်က္ၿဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ အတည္ၿပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ရန္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၆၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ)ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္အရ ၿပန္လည္ေပးပို႔လာသည္။  ယင္း ဥပေဒၾကမ္းပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္္က ပထမအႀကိမ္ေပးပို႔လာေသာ ၿပင္ဆင္ ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားအတိုင္းပင္ ၿပန္လည္ အတည္ၿပဳထားၿခင္း ၿဖစ္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏ သေဘာဆႏၵၿဖင့္ အတည္ၿပဳထားၿခင္းၿဖစ္ရာ အမ်ားဆႏၵအား အေလးဂရုၿပဳေသာ အားၿဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အတည္ၿပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဥပေဒနွင့္အညီ ၿပန္လည္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ အၿပည့္အစံုအား အမ်ားၿပည္သူ သိရိွနိုင္ ရန္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပသည္-

“ရည္ညႊန္းခ်က္။  
(၁)
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထံသို႔ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္္ နာယက က ၁၈ - ၁၁ - ၂၀၁၂ ရက္စဲြပါစာအမွတ္၊ ၁/ပထ(စည္းေဝး) ၉/ ၂၀၁၂-   ၇၉ ၿဖင့္ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ


(၂)
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ မွ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္္ နာယက ထံသို႔ ၂၃-၁၁-၂၀၁၂ ရက္စဲြပါစာအမွတ္၊  ၁၀၇(၃)/၈/သမၼတရံုး ၿဖင့္ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ


(၃)
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထံသို့  ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္္ နာယက က        ၁၅-၁-၂၀၁၃ ရက္စဲြပါ စာအမွတ္၊ ၁/ပထ(စည္းေဝး)၉/ ၂၀၁၃-၄ ၿဖင့္ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ


      
၁။  ရည္ညွြန္း(၂)ပါစာၿဖင့္ မိမိက သေဘာထား မွတ္ခ်က္ၿပဳ၍ ၿပန္လည္ ေပးပို႔သည့္ “နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း”အေပၚ ရည္ညႊန္း(၃)ပါစာၿဖင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၆၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္အရ ၿပန္လည္ ေပးပို႔လာေသာ ဥပေဒၾကမ္းအား လက္ခံရရိွပါသည္။

၂။    အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၆ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ ၿဖစ္သည့္ “တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားသည္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္္က ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ ၿခင္း မၿပဳေသးမီ ဤဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒနွင့္ မဆန္႔က်င္သမွ် အတည္ၿဖစ္သည္” ဟု ၿပ႒ာန္း ထားခ်က္နွင့္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခဲြ(က) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ ၿဖစ္သည့္ “နိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အၿခာအာဏာ၏ ခက္မသံုးၿဖာၿဖစ္သည့္ ဥပေဒၿပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာနွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို တတ္နိုင္သမွ် ပိုင္းၿခား သံုးစဲြၿခင္းနွင့္ အခ်င္းခ်င္း အၿပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းၿခင္းတို႔ ၿပဳသည္” ဆိုသည့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဉ္ဆိုင္ရာ ၿပ႒ာန္း ခ်က္ တို႔ကို ဆန္႔က်င္လ်က္ ရိွေၿကာင္း သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။

၃။           သို့ရာတြင္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအား ပထမအႀကိမ္ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပံုမွန္ အစည္း အေဝးတြင္ ဒုတိယေရွ့ေနခု်ပ္၊ ၿပည္သူ့ု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၊ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးနွင့္ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္ မွ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတို႔က ေဆြးေႏြးၾကၿပီး  မဲခဲြဆံုးၿဖတ္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ က ေပးပို႔သည့္ မူလၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အတည္ၿပဳရန္ ဆံုးၿဖတ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

၄။         ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒနွင့္ ညီညြတ္ၿခင္း၊ မညီညြတ္ၿခင္းသည္ ၿဖစ္ေပၚလာမည့္ နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရံုး၏ အဆံုးအၿဖတ္အေပၚ၌သာ မူတည္ပါမည္။ မိမိအေနၿဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု၏ သေဘာဆႏၵအရ အတည္ၿပဳထားေသာ “နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” အေပၚ အမ်ားဆႏၵအား အေလးဂရုၿပဳေသာ အားၿဖင့္ အတည္ၿပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၆၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ) ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ အရ ၿပန္လည္ ေပးပို႔အပ္ပါသည္။

၅။        ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ “ဥပေဒၿပဳေရးအခန္း”တြင္ ဥပေဒမ်ား၏ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ပုဒ္မ ၁၉၈၊ ပုဒ္မခဲြ(က)ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္သည္ အထူးအေလး ဂရုၿပဳ သင့္ေၾကာင္း ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပပါသည္-


“၁၉၈။          လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္နွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု ဦးစီးအဖဲြ႔ မ်ားက ၿပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒ မ်ား၏ အကိ်ဳး သက္ေရာက္မႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္သည္-(က)
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ ၿပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း ဦးစီးအဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရ ေဒသ ဦးစီးအဖဲြ႔က ၿပ႒ာန္းလိုက္ သည့္ ဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္သည္ လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ရပ္သည္ လည္းေကာင္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒပါ  ၿပ႒ာန္း ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ ဆန္႔က်င္ေနလွ်င္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒပါအတိုင္း လိုက္နာ က်င့္သံုးရမည္၊ ”

၆။  သို႔ပါ၍ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ အတည္ၿပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေသာ “နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ” အား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါ ရန္ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔အပ္ပါသည္။”

၃။         နိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အထက္အပိုဒ္(၂) ရည္ညႊန္းခ်က္(၁)ပါသဝဏ္လႊာ ၿဖင့္ ေပးပို႔လာသည့္ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္း၏ မူလၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ရည္ညႊန္းခ်က္(၂)ပါ သဝဏ္လႊာၿဖင့္ ၿပန္လည္ေပးပို႔သည့္ ၿပ႒ာန္းခ်က္အလိုက္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရည္ညႊန္း ခ်က္(၃)ပါသဝဏ္လႊာၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က နိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ရန္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၆၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ)ပါၿပ႒ာန္းခ်က္အရ ၿပန္လည္ေပးပို႔လာသည့္ အၿပီး သတ္ အတည္ၿပဳခ်က္တို႔ကို နိွုင္းယွဉ္လ်က္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပသည္-
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏
မူလၿပ႒ာန္းခ်က္
(အထက္အပိုဒ္ ၂၊ ရည္ညႊန္းခ်က္ ၁ သဝဏ္လႊာပါ။)


နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏
သေဘာထားမွတ္ခ်က္
(အထက္အပိုဒ္ ၂၊ ရည္ညႊန္းခ်က္ ၂ သဝဏ္လႊာပါ။)


အၿပီး သတ္
အတည္ၿပဳခ်က္
(အထက္ အပိုဒ္ ၂၊ ရည္ညႊန္းခ်က္ ၃ သဝဏ္လႊာပါ။)
၂။ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥပေဒတြင္-
(က)ပုဒ္မ ၆ ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း အစား ထိုးရမည္-
         “၆။ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ မိမိေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ အဖြဲ႔ ဝင္ ၃ ဦး၊ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖြဲ႔ ဝင္ ၃ ဦးနွင့္ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၃ ဦး စုစုေပါင္း ေရြးခ်ယ္ထားသည့္  အဖြဲ႔  ဝင္ ၉ ဦး၏ အမည္စာရင္းကို လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔အနက္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ရန္ ၿပည္သူ့႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တို႔နွင့္ညိွနိွုင္း၍ေရြးခ်ယ္သည့္ အဖြဲ႔  ဝင္တစ္ဦး၏ အမည္ကို လည္းေကာင္း ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းၿပီး  သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္။”

ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ၂၊ ပုဒ္မခဲြ(က) နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၁ ၌ "နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မိမိ ေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ အဖဲြ႔ဝင္ သံုးဦး၊ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ သံုးဦးနွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ သံုးဦး စုစုေပါင္း ကိုးဦး၏ အမည္ စာရင္းကို လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔အနက္ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒ အျဖစ္ တာဝန္ ေပးအပ္ရန္ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦး၏ အမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရမည္။" ဟု ၿပ႒ာန္းထားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ ၿပင္ဆင္ၿပ႒ာန္းလိုခ်က္သည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒအား ဆန္႔က်င္လ်က္ ရိွရာ ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၃ အရ ၿပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒ ၂၂ ခုတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒအား မဆန္႔က်င္ေသာ ၿပ႒ာန္းခ်က္သာလွ်င္ အတည္ျဖစ္သည္ဟု ပုဒ္မ ၄၄၆ တြင္ ၿပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္ရာ ဆန္႔က်င္ ၿပ႒ာန္းလွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ၿပယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ၿပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္၏ မူလ ၿပ႒ာန္း ခ်က္ အတိုင္း အတည္ၿပဳသည္။
၂။(ခ) ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခဲြ (ဇ)၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မခဲြ (ဈ)ကို ေအာက္ပါအတိုင္းျဖည့္စြက္ ရမည္-
“(ဈ)  မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္ ခ်က္နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ မိမိတို႔အား ေရြးခ်ယ္ သည့္ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံသို့ အသီးသီး အစီရင္ခံျခင္း။”
ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ၂၊ ပုဒ္မခဲြ (ခ) နွင့္စပ္ လ်ဉ္း၍ နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံုရံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ သည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၂ နွင့္ ၃၂၃ တို႔၏ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ပါရိွေသာ ခံုရံုး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအား စုစည္းေဖာ္ၿပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျဖည့္စြက္သည့္ ပုဒ္မခဲြ(ဈ)ပါ ေဖာ္ၿပခ်က္သည္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွသည့္ အၿပင္ ထိုသို႔ျဖည့္စြက္ ၿပ႒ာန္းပါက နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုး တရားရံုးျဖစ္သည့္ ထိုခံုရံုး၏ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ ဆံုးျဖတ္နိုင္ခြင့္ ကို ထိခိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအား ျဖင့္ တရားစီရင္ေရးက႑အား ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈျဖစ္လာပါမည္။ ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မခဲြ (က)ပါ ၿပ႒ာန္း ခ်က္အရ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ေရးမူ ကိုလည္း ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ ထို့ၿပင္ ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခဲြ (က)ပါၿပ႒ာန္းခ်က္အား ဆန္႔က်င္လ်က္ ရိွရာ ဒီမိုကေရစီအနွစ္သာရ ပီၿပင္ေစေရး အထူးေစာင့္ထိန္းရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ ၿဖည့္စြက္ ၿပ႒ာန္းရန္မသင့္ေျကာင္း ေတြ႔ရိွ ရပါသည္။
ၿပည္ေထာင္စု ုလႊတ္ေတာ္၏ မူလ ၿပ႒ာန္းခ်က္ အတိုင္း အတည္ၿပဳသည္။
၃။    နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၂၃ ကို ပုဒ္မ ၂၄ အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၄ ကို ပုဒ္မ၂၃ အျဖစ္လည္းေကာင္း ၿပန္လည္ အမွတ္စဉ္ ရမည္။ ထိုသို့ ၿပန္လည္အမွတ္စဉ္ သည့္ပုဒ္မ ၂၄ ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း အစားထိုးရမည္-
“၂၄။  ပုဒ္မ ၂၃ အရ ခ်မွတ္ ေသာ ခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သည္ အၿပီး အၿပတ္ ၿဖစ္ေစ ရမည္။”
ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၃ နွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃ နွင့္ ပုဒ္မ ၂၄ ကိုၿပင္ဆင္ အစားထိုးပါက အၿပီး အၿပတ္ အတည္ျဖစ္ ေသာခံုရံုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၊ ပုဒ္မခဲြ(ဆ)ပါ တရားရံုးတစ္ရံုး ကတင္သြင္းေသာ အေၾကာင္းကိစၥအေပၚ ဆံုးျဖတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုနွင့္ သာ သက္ဆိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ နိုင္ငံ ေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အၿပီး အၿပတ္ ၿဖစ္မည္မဟုတ္သျဖင့္ အယူခံၿပင္ဆင္ တက္ေရာက္နိုင္ခြင့္ရိွေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အျဖစ္သို႔ သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ယင္း ၿပင္ဆင္ခ်က္သည္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၄ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ "နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒဆိုင္ ရာခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအၿပတ္ အတည္ ၿဖစ္သည္"ဆိုသည့္ ၿပ႒ာန္း ခ်က္အား ဆန္႔က်င္သျဖင့္ ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၆ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္အရ ပ်က္ၿပယ္မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
ၿပည္ေထာင္စု ုလႊတ္ေတာ္၏ မူလ ၿပ႒ာန္းခ်က္ အတိုင္း အတည္ၿပဳသည္။
၄။ နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုးရံုးဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၂၅ ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။
ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၄ နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ မွာ ခံုရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန အဖြဲ႔ အစည္းနွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာေဒသအသီးသီးသို့ လည္းေကာင္း အာဏာသက္ေရာက္ေစ ရန္ ၿပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၂၅ ၏ အနွစ္သာရမွာ ခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အကို်းသက္ေရာက္မႈအေပၚ အျငင္းပြားမႈ မရိွေစရန္ၿပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို့ ၿပ႒ာန္းထားျခင္းမရိွပါက ခံုရံုး၏ အကို်းသက္ေရာက္မႈအေပၚ အျငင္းပြားျခင္း၊ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရျခင္းမ်ား ရိွလာနိုင္ သျဖင့္ မူလဥပေဒ ၿပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မ ၂၅ ကို ပယ္ဖ်က္၍ မရေျကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။
ၿပည္ေထာင္စု ုလႊတ္ေတာ္၏ မူလ ၿပ႒ာန္းခ်က္ အတိုင္း အတည္ၿပဳသည္။


၄။         “နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးဥပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” ကို ဥပေဒအျဖစ္ ၿပ႒ာန္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈအား အမ်ားျပည္သူ သိရိွနိုင္ရန္ သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

အလားတူ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒလည္း ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ မၾကာေသးမီက သမၼတရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခဲ့တဲ့ အဆုိေတြ၊ အျငင္းပြားမႈေတြျဖစ္ၿပီး အခု သမၼတက လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္တာကို လက္မွတ္ေရးထုိးေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ---

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved