သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔တဲ့ ႏွစ္သစ္ကူး သ၀ဏ္လႊာ

Thursday, January 10, 2013

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲန႔ဲ လႊတ္ေတာ္သို႔ ႏွစ္သစ္ကူး သ၀ဏ္လႊာ တေစာင္ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ သ၀ဏ္လႊာပါ ေရးသား ေဖာ္ျပမႈေတြဟာ အလြန္ပဲ ဒီမုိကရက္တစ္ျဖစ္တာ ကို သတိထားမိမွာပါ။

ယေန႔ ည ၈ နာရီက ျမန္မာ့ ရုပ္ျမင္သံၾကားက အဆုိပါ ႏွစ္သစ္ကူး သ၀ဏ္လႊာအေၾကာင္း ေၾကျငာ သြားခဲ့ ပါတယ္။ အေသးစိပ္ကို သမၼတရံုး ၀က္ဆုိက္က တဆင့္ ဧရာ၀တီက ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါ တယ္။ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖြဲ႕
သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ (၂ /၂၀၁၃)
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္
၁၃၇၄ ခု၊ နတ္ေတာ္လၿပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕  နွစ္သစ္ကူးသဝဏ္လႊာ ေပးပို႕ၿခင္း
၁။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ နွစ္သစ္ကူး အခါသမယတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒နွင္႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထံသို႕ (၁-၁-၂၀၁၃) ရက္၌ နွစ္သစ္ကူး သဝဏ္လႊာ ေပးပို႕ခဲ့ပါသည္။
၂။ ေပးပို႔ခဲ့သည္႕ သဝဏ္လႊာ အၿပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ၿပန္အပ္ပါသည္ -
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အမွဴးၿပဳေသာ ၿပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ အမိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား-
နွစ္သစ္အခါသမယမွာ ကိုယ္စိတ္နွစ္ၿဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းရင္း နႈတ္ခြန္းဆက္သ လိုက္ပါသည္။

ယခုလို ပထမအၾကိမ္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး စတင္ခိ်န္တြင္ မိမိအေနၿဖင့္ အထူးအေလးထား ေဖာ္ၿပလိုသည့္ နိုင္ငံေရးၿဖစ္ထြန္းမႈမွာ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္နွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေၿပာင္းလဲလာသည့္ ၿမန္မာ့နိုင္ငံေရး ယဉ္ေက်းမႈအသစ္ ၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာ့လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတြင္ အတန္ၾကာေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္းေရး နည္းလမ္းၿဖင့္ အေၿဖရွာၿခင္းဆိုသည့္ နိုင္ငံေရးယဉ္ေက်းမႈ ၿပန္လည္ အသက္ဝင္ လာၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ပြင့္လင္းသည့္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ နိုင္ငံေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ေရး လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို ေဆာင္ၾကဉ္းရာ၌ ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရိွသည့္ အမ်ားၿပည္သူလူထု၏ လိုအင္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ၿခင္းမ်ား၊ ကန္႕ကြက္ ဆႏၵၿပၿခင္းမ်ားကို မိမိတို႕လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအေနၿဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခိ်န္အခါ ၿဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ မိမိအေနၿဖင့္ အထူးအေလးေပး ေဖာ္ၿပလိုသည့္ အခ်က္မွာ ထိုကဲ႔သို႕ ၿပည္သူလူထု၏ လိုအင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၿခင္း၊ ကန့္ကြက္ဆႏၵၿပၿခင္း ၿဖစ္စဉ္မ်ားတြင္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ား အသံုးၿပဳရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို နိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းအေၿဖရွာၿခင္းဟူသည့္ အခ်က္ ၿဖစ္ပါသည္။ ဤစုစည္းအေၿဖရွာမႈသည္ပင္လွ်င္ မိမိတို႕ လူ့အဖဲြ႕အစည္း၏ နိုင္ငံေရး ယဉ္ေက်းမႈ စာမ်က္နွာသစ္ဟု ဆိုရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ "မတူညီေသာ အယူအဆမ်ား စုစည္း ရွင္သန္နိုင္ေသာ ဗဟုဝါဒ" ကို ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္း အေၿဖရွာသည့္ နည္းလမ္းသည္သာ မိမိတို႕ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းၿဖစ္သည္ကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္အတြင္း သင္ခန္းစာ ရယူနိုင္ခဲ့သည့္ နိုင္ငံေရး တိုးတက္မႈ ဟု ဆိုရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံု၊ အၿမင္အမိ်ဳးမိ်ဳးတို႕ၿဖင့္ က်ယ္ၿပန္႕စြာ ေဆြးေႏြး နိုင္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အသက္ဝင္လာမႈ၊ ဥပေဒၿပဳေရးၿဖစ္စဉ္မ်ား ခိုင္မာလာမႈ စသည့္ လႊတ္ေတာ္နွင့္ အစိုးရ၊ အၿပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းနိုင္မႈတို႕ကိုလည္း မိမိအေနၿဖင့္ ဂုဏ္ယူလ်က္ရိွပါေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါသည္။ နိုင္ငံေရးၿဖစ္ထြန္းမႈမ်ား အေပၚတြင္ ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးမွ ထားရိွသည့္ သေဘာထားမ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားကို ေလ့လာ ၾကည့္ရႈပါက ၿပည္သူမ်ား၏ နိုင္ငံေရးစိတ္ပါဝင္စားမႈ (Political Consciousness) နွင့္ နိုင္ငံေရး စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ (Political Tolerance) ေရခိ်န္ ၿမင့္တက္လာၿခင္းမ်ား ကိုလည္း အသိအမွတ္ၿပဳ ဂုဏ္ယူပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားအတြင္း နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည့္ အေထြေထြ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေရးမ်ား ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ၿမင္ေစေရးနွင့္ ၿပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းနွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိတို႕အေနၿဖင့္ နိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းနွင့္ ထိေတြ႕၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ ၾကိုးပမ္းခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံတကာမွ သမၼတမ်ား၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ အဆင့္ၿမင့္အရာရိွၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား၊ အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ကမၻာ႕ဘဏ္အစရိွသည့္ နိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ား ကိုလည္း အစိုးရအဖဲြ႕မွ လက္ခံေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ အတြင္း တံခါးဖြင့္စၿဖစ္သည့္ မိမိတို႕နိုင္ငံသို႕ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား လာေရာက္မႈ အၾကိမ္ေပါင္း (၁၃၄) ၾကိမ္ရိွခဲ့ၿပီး ထိုသို႕နိုင္ငံတကာနွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ အရိွန္အဟုန္ကို တိုးၿမွင့္နိုင္ခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႕၏ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္ မ်ားကို  အရိွန္အဟုန္ၿမွင့္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္ အေထာက္အကူ ၿဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားသည္ ၿမန္မာ့နိုင္ငံေရး ၿဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈတြင္ အထူးထင္ရွား အေရးပါေသာ ၿဖစ္စဉ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။ အဓိက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ့ (၁၁) ဖဲြ႕နွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္နိုင္ခဲ့ၿပီး အဖဲြ႕ (၁၀) ဖဲြ႕နွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ အခိ်ဳ႕ ရရိွခဲ့ပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မည္မွ်ပင္  ေအာင္ၿမင္ေစကာမူ တိုင္းရင္းသား အခိ်ဳ႕နွင့္ ၿဖစ္ပြားသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို အေၿဖရွာရန္အတြက္ နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မၿဖစ္မေနၿပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု မိမိတို႕အစိုးရမွ ယံုၾကည္ပါသည္။ နိုင္ငံေရးေဆြးေနြးမႈမ်ား ၿပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ပံုစံ (Framework for Political Dialogue) ကိုလည္း ၿပင္ဆင္ထားၿပီး ထိေရာက္ေသာ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ၿပဳလုပ္နိုင္ရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရရိွၿပီး ၿဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ 

လက္ရိွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ အဖဲြ႕မ်ားအၿပင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ (KIO/KIA) ကိုလည္း ခ်န္လွပ္ မထားဘဲ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရံုသာမက နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္လာနိုင္ေအာင္ မိမိတို႕ တံခါးဖြင့္ထားပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနခိ်န္တြင္ တပ္မေတာ္ အေနၿဖင့္လည္း အသက္ေသြးေခြ်းတို႕ ေပးဆပ္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဉ္ တစ္ခုလံုး အတြက္ပါ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ ရိွပါသည္။

ထိုသို႕ၿပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္မွ ၾကိဳပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွေၾကာင္း အသိေပးတင္ၿပ လိုပါသည္။ ထို႕ၿပင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလြန္ကာလ ၿပန္လည္ ထူေထာင္ေရးနွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ “ၿမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၿပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာန (Myanmar Peace Centre)” ကို တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။

အစိုးရအေနၿဖင့္ နိုင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို အထက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ခဲ့သလို အထူးလိုအပ္လ်က္ရိွေသာ စီးပြားေရးၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲမႈ မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။

ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးၿပဳၿပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ နိုင္ငံၿခားေငြလဲလွယ္နႈန္းကို ေဈးကြက္နွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ နႈန္းရွင္အၿဖစ္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲနိုင္ခဲ့ၿခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿခင္း၊ နိုင္ငံၿခားရင္းနီွးၿမွဳပ္နံွမႈမ်ားကို  အားေပးသည့္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၿခင္း၊ နိုင္ငံၿခား ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပန္လည္သက္ဝင္ေစၿခင္းနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းၿခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၿခင္းတို႕ ၿဖစ္ပါသည္။

ၿမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္တြင္ ကာလရွည္ၾကာတည္ရိွေနခဲ့ေသာ အမိ်ဳးသား စီးပြားေရး ၿပႆနာကို ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၊ နိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ စတင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၿခင္းတို႕ေၾကာင့္ "စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရး ၿပဳၿပင္ေျပာင္းလဲေရးမူေဘာင္" နွင့္ "ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနွင့္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မူေဘာင္" တို႕ကို ေရးဆဲြ နိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းမူေဘာင္မ်ားအရ ေရတို၊ ေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာ့စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကာလရွည္ၾကာ အဟန္႕အတား ၿဖစ္ေနခဲ့ေသာ ၿပည္ပမွ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကိုလည္း ေၿဖေလွ်ာ့ေပးေစရန္ ၾကိဳးပမ္းနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ၿသစေၾတးလ် နိုင္ငံမွ ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကို စတင္ဖယ္ရွား ေပးခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢကလည္း ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ေပးသကဲ့သို႕၊ ဇူလိုင္လတြင္ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုမွလည္း ၿမန္မာနိုင္ငံ၌ ရင္းနီွးၿမွဳပ္နံွခြင့္ကို ၿပန္လည္ ခြင့္ၿပဳခဲ့ပါသည္။ ထို႕ၿပင္ နိုဝင္ဘာလတြင္ သြင္းကုန္မ်ား တားၿမစ္မႈကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးခဲ့ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈၿဖင့္ “နိုင္ငံၿခား ရင္းနီွးၿမွဳပ္နံွမႈ ဥပေဒသစ္”ကို ၿပ႒ာန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ယခင္နွစ္အတြင္း ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ရင္းနီွးၿမွဳပ္နံွမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ေၿခာက္ေသာင္းေက်ာ္ကို ဖန္တီးေပးနိုင္သကဲ့သို႕ ပုဂၢလိက ရင္းနီွးၿမွဳပ္နံွမႈမ်ားကို အားေပးနိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ထို႕ၿပင္ အလုပ္သမားနွင့္ လယ္သမား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ ဖဲြ႕စည္းခြင့္ၿပဳၿခင္း၊ ယင္းတို႕၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္လာနိုင္ၿခင္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းလာေသာ အေၿခအေနကို အစပိ်ဳးနိုင္ခဲ့ၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

လူမႈေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေနၿဖင့္လည္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သည့္အၿပင္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အၿငိမ္းစားမ်ားအတြက္ ထိုက္သင့္ေသာ ပင္စင္လစာနႈန္းသစ္မ်ား တိုးၿမွင့္ေပးၿခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ထို႕ၿပင္ လာမည့္ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ရသံုးမွန္းေၿခေငြစာရင္းကိုလည္း အစိုးရနွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႕အၾကား ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈရိွရိွၿဖင့္ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႕ၿပန္႕ ေဆြးေႏြးနိုင္ခဲ့သၿဖင့္ “ၿပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒ”ကို တစ္နွစ္ထက္ တစ္နွစ္ ပိုမိုစနစ္က်စြာ ၿပ႒ာန္းနိုင္ေတာ့မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း၌ ရသံုးမွန္းေၿခေငြစာရင္း ေဆြးေႏြးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ၿပည္သူလူထုထံ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈ ရိွရိွ အသိေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး လာမည့္ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ တိုးၿမွင့္ေပးနိုင္ေတာ့မည္ ၿဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရိွရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးၿဖစ္စဉ္အတြင္း၌ အဆင္မေၿပမႈမ်ားနွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းဆႏၵၿပမႈမ်ား၊ ေၿမယာ ၿပႆနာမ်ား၊ ရခိုင္ၿပည္နယ္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ကခ်င္ၿပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားအား သင္ခန္းစာမ်ားအၿဖစ္ ရယူ၍ ေနာင္လာမည့္ နွစ္မ်ားတြင္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႕ခဲြမႈမိ်ဳး ၿဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
       
ယေန႕ မိမိတို႕ေဆာင္ရြက္ေနေသာ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရး ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားနွင့္ အစဉ္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ ယခင္တစ္နွစ္ေက်ာ္ကာလက ရရိွခဲ့သည့္ ဥပေဒၿပဳေရးဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကို အေၿခခံ၍ သင္ခန္းစာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဉ္ထားပါသည္။ ယခုအခိ်န္အခါကဲ့သို႕  နိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းနွင့္ ၿပည္တြင္းနိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာကို ၿမွင့္တင္နိုင္ေသာ၊ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ မ်ားစြာအေရးပါသည္ကို မိမိအေနၿဖင့္ အစဉ္ဂရုၿပဳၿပီး အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ေခတ္မီေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းသို႕ ခီ်တက္ၾကရာတြင္ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေလွခါးထစ္မ်ားကို ေက်ာ္ၿဖတ္ရေလ့ ရိွပါသည္။ မိမိတို႕ အစိုးရအေနၿဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ အက်င့္ပ်က္ၿခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စသည္တို႕ကို တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ တိုးၿမွင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ အစိုးရယႏၱရား၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ အစိုးရၿဖစ္ေရးအတြက္ အရိွန္အဟုန္ၿမွင့္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ရမည္ကိုလည္း သိရိွထားပါသည္။ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနၿဖင့္လည္း ၿပည္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႕ အကိ်ဳးစီးပြား၊ ေရရွည္အကိ်ဳးစီးပြားကို အေလးအနက္ထားသည့္ ၿပည္သူ႕ဗဟိုၿပဳ ဥပေဒမ်ား ဆက္လက္ၿပ႒ာန္းေပးသြားၿခင္းၿဖင့္ ၿပည္သူမ်ားအား ဒီမိုကေရစီ ယဉ္ေက်းမႈ၊ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ားနွင့္ ယဉ္ပါးရင္းနီွးလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႕အပ္ပါသည္။

* * * * * * * * *
---

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved