၈၈ မ်ဳိးဆက္ ဘယ္လဲ၊ ဘာလဲ

Tuesday, February 5, 2013
ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း ~


ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္သည္ ဒီမိုကရက္တစ္အသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းေနသည္ ဟု ေယဘုယ် သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ 

စနစ္သစ္တစ္ခုသို႔ အကူးအေျပာင္းကာလသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႕ႏုနယ္သည့္အျပင္ ထိရွလြယ္သည္ဟု လည္း မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ အဓိကအင္အားစု မ်ား၏ ေမာင္းနွင္အား အေပၚမူတည္လ်က္ အခိ်န္ၾကာျမင့္မႈတြင္ အတိုးအေလ်ာ့ရိွနိုင္သည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။ 

ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး တြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ နိုင္ငံေရးအစုအဖဲြ႕မ်ားသည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးခိ်န္ခြင္လွ်ာကို ထိန္းညိွ မည့္သူမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မို်းဆက္သစ္နိုင္ငံေရးအစုအဖဲြ႕မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္အဖဲြ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕ကို ဘယ္လဲ၊ ဘာလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္သာမက၊ ကမၻာ့ဝန္းက်င္တြင္ပါ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈနွင့္အတူ တဲြဖက္သိေနသည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ေရွ႕ခရီးကို မည္သို႔ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းမည္။ 

မည္သို႔၊ မည္ပံု၊ မည္သူတို႔နွင့္ မည္သည့္နည္း ျဖင့္ခရီးဆက္မည္တို႔ကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ အလ်င္ အျမန္ ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အတူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕သည္ စာေပအႏုပညာအဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအသင္း အဖဲြ႔ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းအန္ဂီ်အို သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံေရးပါတီ မည္သည့္ပံုစံကို အနာဂတ္တြင္ ပံုေဖာ္လာမည္ကို လည္း တိတိက်က်ရွင္းျပရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ 

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလဦးပိုင္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီး ေနာက္၊ ျပည္တြင္းနိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေနရာစံုမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ လာခဲ့သည္မွာ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ သက္တမ္း တစ္နွစ္ေရာက္ ရိွျပီျဖစ္သည္။ 

တစ္နွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ရလဒ္မ်ား အေပၚ ျပည္သူ လူထုအမ်ားစုၾကီး အေနျဖင့္ ေက်နပ္အားရမႈ အေတာ္အတန္ရိွနိုင္ေသာ္လည္း၊ နိုင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္သူ မ်ား၏ စံခိ်န္ေပတံနွင့္တိုင္းလွ်င္မူ၊ အဆင့္မမီ၊ ေန႔ေစ့လေစ့မရိွဟု သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

တစ္နွစ္ေက်ာ္သက္တမ္းကာလအတြင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႔ဆိုသည့္ အမည္ကို ပထမဦးစြာ 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္သည္ဟု ယူဆမိသည္။ 

၈၈ မိ်ဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႔ အမည္သည္ လက္ရိွျပည္တြင္းနိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားနွင့္ အျပည့္အဝ လိုက္ဖက္မႈမရိွဟု သံုးသပ္နိုင္သျဖင့္၊ နိုင္ငံေရးအရ ပိုမိုအဓိပၸါယ္ရိွေသာ၊ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကိုယ္စားျပဳနိုင္သည့္ အမည္မ်ဳိးကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳလိုသည္။ 

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕ဆိုေသာအမည္ကို နိုင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ျပီး၊ ပါတီနိုင္ငံေရးလုပ္လာ သည့္အခိ်န္တြင္လည္းေကာင္း၊ လူမႈအဖဲြ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အန္ဂီ်အိုထူေထာင္ျပီး၊ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္လာသည့္အခိ်န္တြင္ လည္းေကာင္း၊ လံုးဝအသံုးမျပဳသင့္သည့္အျပင္၊ အဆိုပါအမည္ကို ရာဇဝင္ထဲတြင္ ထားရစ္ခဲ့ျခင္းက ပိုမိုထိေရာက္အက်ဳိးရိွလိမ့္မည္ဟု ယူဆမိသည့္အေလ်ာက္ ဆိုင္းဘုတ္
ေျပာင္းရန္ ေဆာ္ၾသရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယအခ်က္မွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕သည္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးေရွ့ခရီးတြင္ မည္သို႔ပါဝင္ နိုင္ရန္၊ ျပင္ဆင္ထားသည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား၊ နိုင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ျပီး၊ ပါတီနိုင္ငံေရးလမ္းကိုေလွ်ာက္လိုသူမ်ား နွင့္ အမိ်ဳးသားနိုင္ငံေရးနွင့္ လူမႈေရးလမ္း ကို ေလွ်ာက္လိုသူမ်ား ဟု ေယဘုယ်ခဲြျခားနိုင္သည္။ 

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕ကို ဇာတ္စီးေနသူအမ်ားစုသည္ နိုင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ျပီး၊ ပါတီနိုင္ငံေရးလမ္းကို ေလွ်ာက္ရန္ဆနၵရိွပံုရေသာ္လည္း၊ ဦးစီးဦးေဆာင္သူအခ်ဳိ႕၏ ျမန္မာနိုင္ငံ တနံတလ်ား သာမက၊ စကၤာပူနိုင္ငံအထိပါ ေျခလွမ္း ဆန္႔ခဲ့သည့္ စာေပေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ အနုပညာဈာန္ဝင္ပဲြမ်ားကိုေထာက္ခ်င့္လွ်င္ သူတို႔သည္ စာေပ၊ အနုပညာ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္း၊ အမို်းသား နိုင္ငံေရး စခန္းဖက္သို႔ ပိုမိုအားသန္ေနသည္မွာအထင္အရွားျဖစ္သည္။ 

ပါတီနိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္လိုသည့္သူအမ်ားစုသည္ သီးျခားပါတီတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ ဆနၵရိွေသာ္လည္း၊ အခ်ဳိ႕သည္ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီအဖဲြခ်ဳပ္နွင့္တသားတည္းလက္တဲြရန္ ဆနၵရိွပံုရ သည္ဟု သံုးသပ္နိုင္သည္။ အမ်ဳိးသားနိုင္ငံေရး နွင့္ လူမႈေရးလမ္းေၾကာင္း ကို ေလွ်ာက္မည့္သူမ်ား တြင္လည္း စည္း၊ စနစ္နွင့္တိတိက်က်လုပ္ရန္ဆနၵရိွသူမ်ားရိွနိုင္သကဲ့သို႔၊ ေရလိုက္ငါးလိုက္လုပ္ရန္ ဆနၵရိွသူမ်ားလည္း ပါဝင္နိုင္သည္။ 

တနည္းအားျဖင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႔သည္ လူစံု၊ အေသြးအေရာင္စံုေသာအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႔ဟု ဆိုနိုင္သည္။ အဆိုပါ အေသြးအေရာင္ စံုအဖဲြ့အစည္းတစ္ခုသည္ ကာလအတန္ၾကာ အဖက္ဖက္ တြင္ ေဝေတေတ၊ ဝါးတားတား၊ ဝိုးတိုးဝါးတားျဖစ္ေနတတ္သည္မွာ သဘာဝက်ေသာ္ လည္း၊ အဆိုပါ ကာလသည္ နွစ္ေပါက္လာလွ်င္ျဖင့္ မသင့္ေတာ္၊ မေကာင္းဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ေဝေလေလသမားမ်ားကလည္း သည္ေကြ႕ကို သည္တက္၊ ဟိုေကြ႕ကို ဟိုတက္နွင့္ေလ်ာ္ျပီး၊ စီးေမွ်ာလိုက္ပါရန္ ေခ်ာင္းေျမာင္းေနသည္ကို သတိမလစ္သင့္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း သတိေပးလိုက္ပါ သည္။ 

ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေရးဝန္းက်င္နွင့္ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေဝးကြာေနခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္သူ လူျကီး၊ လူလတ္၊ လူငယ္တို့သည္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕၏ဇာတ္စီးသူမ်ားကို ပါတီနိုင္ငံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ အေရးပါသည့္ေနရာမ်ားမွ ပါဝင္လာလိမ့္မည္ဟု အလြန္အမင္းေမွ်ာ္လင့္ၾက သည္။

ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအနာဂတ္၊ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလြန္ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအနာဂတ္ကို ပိုင္စိုးမည့္ သူမ်ားဟုပင္ သတ္မွတ္ေျပာဆိုေနျကသည္။ 

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြင္း ဒီမိုကရက္တစ္ဥာဏ္မ်က္စိ ဖြင့္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးစီးဦးေဆာင္ ကမကထျပဳေဆာင္ရြက္ရမည့္သူမ်ားဟုလည္း အမ်ားက သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ 

ထိုထို အေျခအေနမ်ားအျကားတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕ဝင္အမ်ားစုသည္ မေမာနိုင္မပန္းနိုင္ ခရီးထြက္ကာ၊ တစ္လလံုးလံုး ရက္ခိ်န္းအျပည့္နီးပါး စာေပေဟာေျပာပဲြမ်ားနွင့္နပန္းလံုးလ်က္ရိွသည့္ အျပင္၊ ေန႔ေစ့လေစ့နီးပါး ဖိတ္ၾကားေသာပဲြသဘင္မ်ားကိုတက္ေရာက္၍ လက္ေတြ႕တြင္ နိုင္ငံေရး ၿမီးေကာင္ေပါက္ အကြက္မ်ားကိုသာခင္းျပနိုင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ႀကိဳဆိုမႈမ်ား၊ ေႏြးေထြးမႈမ်ား၊ ဂုဏ္ျပဳမႈမ်ားအၾကားမွာ သာယာေက်နပ္လ်က္၊ အခိ်န္ ကုန္သထက္ကုန္ကာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း မတည္ေဆာက္နိုင္၊ ကိုယ့္အဖဲြ႕အစည္းကိုလည္း စနစ္တက် မတည္ ေဆာက္နိုင္၊ ကိုယ့္လူ႔အဖဲြ႕အစည္း အတြက္လည္း စနစ္တက်ခ်ဥ္းကပ္အကို်းရိွေအာင္ လုပ္နိုင္အားနည္းေနဆဲျဖစ္ သည္။

ေနာက္တစ္ခုမွာ ဖဲြ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းကိစၥျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာတစ္နွစ္ေက်ာ္ကာလကို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕အေနျဖင့္၊ ဖဲြ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းမရိွ ျဖတ္သန္းခဲ့ျခင္း အေပၚ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ဳိးပင္ျဖစ္ေစ၊ ဖဲြ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းသည္ အဖဲြ႕၏ ဝိညာဥ္ သို႔မဟုတ္ အသက္ေသြးေၾကာပင္ျဖစ္သည္။ 

ဖဲြ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းမရိွေသာအဖဲြ႕အစည္းသည္ စာေျခာက္ရုပ္အဖဲြ႕အစည္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕သည္ အဖဲြ႕၏ဖဲြ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းကို အခိ်န္တိုအတြင္း အလ်င္အျမန္ေရးဆဲြရ မည္ျဖစ္သည္။ အဖဲြ႕၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လမ္းစဥ္တို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပရမည့္အျပင္၊ အဖဲြ႕ ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရတို၊ ေရရွည္စီမံခ်က္မ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ေရးဆဲြျပီး၊ အမ်ားျပည္သူသိရိွနိုင္ေအာင္ ခ်ျပေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။ 

ရပ္ကြက္ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္သာေရး နာေရးအသင္းအမ်ားစုသည္ပင္ ဖဲြ့စည္းပံုစည္းမ်ဥ္း မရိွလင့္ကစား၊ မူ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို အေသးစိတ္ခ်ျပအလုပ္လုပ္ၾကသည္ မွာ ေရွးမဆြ ကပင္ျဖစ္သည္။ 

နိုင္ငံေရးပါတီဖဲြ႔ေရး၊ မဖဲြ႔ေရးကိစၥသည္ ေနာက္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူလူထုအမ်ားစုအေနျဖင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပါတီနိုင္ငံေရးတြင္ ဝင္ပါျပီး၊ လႊတ္ေတာ္ နိုင္ငံေရးအထိ ခရီးေပါက္ေစလိုၾကသည္။ ယခုကိစၥသည္ ဖဲြ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းေရးဆဲြျခင္းနွင့္လည္း ဆက္စပ္ ေနသည္။ 

နိုင္ငံေရးပါတီဖဲြ႕မည္ဟုဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေရးပါတီ၏ဖဲြ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းကို ေရးဆဲြရမည္။ လူမႈေရးအဖဲြ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အန္ဂီ်အိုဖဲြ႕မည္ဆိုလွ်င္ လည္း သူနွင့္လိုက္ဖက္မည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းကို ပံုထုတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ 

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကားတြင္ နိုင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ျပီး၊ လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံေရး လမ္း ကို ေလွ်ာက္လိုသူအမ်ားအျပားရိွေန လင့္ကစား၊ ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီကာလတြင္ နိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ ထူေထာင္နိုင္ရန္ အလားအလာနည္းလ်က္ရိွေၾကာင္း နွင့္ လက္ရိွ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား မ်ားအဖဲြ႕ကိုပင္ ျပည္တြင္းအန္ဂီ်အိုအဖဲြ႕တစ္ခုအျဖစ္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ဖဲြ႕စည္းနိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာ ဆိုမႈမ်ား ရိွေနသည္။ 

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းလမ္း၊ အန္ဂီ်အိုလမ္းကို ေလွ်ာက္ျပီး၊ ဇာတ္ေခါင္းကဲြ သြားမည္ကို လည္းေကာင္း၊ ဇာတ္ပ်က္သြားမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသူမ်ားက ဒုနွင့္ေဒးျဖစ္ သည္။ 

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ၊ ေငြေၾကး နွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာတို႔သည္ လူကိုဖ်က္နိုင္ေသာအရာမ်ား
ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အန္ဂီ်အိုအသြင္ရပ္တည္ပါက ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈနွင့္ေငြေၾကးေၾကာင့္ ဇာတ္ေျမာသြားၾကမည္ ကို စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္နိုင္သည္ဟုလည္း ေကာက္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ 

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕သည္ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျပီး၊ စုစုစည္းစည္း ရပ္တည္ေနလင့္ကစား၊ အလုပ္မျဖစ္၊ မတြင္က်ယ္၊ မထိေရာက္သည့္ လက္ရိွရပ္တည္မႈလမ္းေၾကာင္း အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာအမ်ားအျပားရိွေနသည္။ 

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တူတူ၊ မတူတူ၊ ညီညီ၊ မညီညီ၊ ႀကိတ္မိွတ္၊ ရင္ခ်င္း၊ ေက်ာခ်င္းကပ္၊ လက္ခ်င္းခိ်တ္ထားျခင္းကို မည္သို့ျပဳျပင္ပင္ေျပာင္းလဲနိုင္မည္နည္း ဆိုသည့္နည္းလမ္းကို အျမန္ဆံုးေဖြ ရွာရမည္ျဖစ္သည္။ 

တနည္းအားျဖင့္၊ ယေန႔အခိ်န္သည္ နာမည္၊ အစဥ္အလာ၊ ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ အေျခြအရံေပါ မ်ားမႈ စသည္တို႔ကို ရင္မခုန္ပဲ၊ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ရမည့္အခိ်န္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီဖဲြ႕လိုသူမ်ားက နိုင္ငံေရးပါတီ ထူေထာင္ျပီး၊ ပါတီနိုင္ငံေရး၊ လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံေရးထဲ ဝင္ေရာက္နိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမည့္ကာလျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူလူထုသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပီးလွ်င္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားကို တန္ဖိုးအထားဆံုး၊ အားအကိုးဆံုးျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈ၊ အားကိုးမႈမ်ားနွင့္ကိုက္ညီေသာ လမ္းေၾကာင္းဘက္ တြင္ အခိုင္အမာရပ္တည္ရမည္မွာ သမိုင္း၏လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တိုင္းျပည္နွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ နိုင္ငံေရးသမား မ်ားျဖစ္လာေအာင္ မိမိကိုယ္ကို တည္ေဆာက္ေရးသည္ လက္ငင္းကိစၥမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ သည္။ 

က်င့္ဝတ္သိကၡာ၊ အသိပညာ၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ျပည့္ဝေသာ နိုင္ငံေရး သမားေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေရးတြင္ နိုင္ငံေရးဝမ္းစာျဖည့္တင္းေရးသည္ အလြန္အေရးပါသည္။ ေအာက္ေျချပည္သူလူထု အမ်ားစုႀကီးနွင့္ အျမဲမျပတ္ ထိေတြ႕ရမည့္အျပင္၊ ေအာက္ေျချပည္သူတို့၏ ရင္ဖြင့္သံမ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို မ်ားမ်ား နားေထာင္ရမည္မွာ နိုင္ငံေရးသမားေကာင္းတိုင္းလုပ္ ရမည့္အလုပ္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ မ်ားမ်ားဖတ္၊ မ်ားမ်ားေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာကာလ၏နိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွား သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားသည္လည္း မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ တည္ျငိမ္ရင့္က်က္
ေသာ နိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားအသြင္ မိမိကိုယ္ကို တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္ဟု လည္း ေထာက္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

နိုင္ငံေရးသမားေကာင္းမ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုနွင့္ထိေတြ႔ျခင္းသည္ပင္ မိမိကိုယ္ကို အေကာင္းဆံုး မွတ္ေက်ာက္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္ကလည္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု အၾကားတြင္ ျခားနားေသာနိုင္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္လာမည္လားဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသူမ်ားအတြက္ အားမလိုအားမရအေျခအေနတစ္ခုကို မၾကာမီႀကံဳေတြ႕ခံစားလာရနိုင္ဖြယ္ ရိွသည္ဟု လည္း ေကာက္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

 ျပည္တြင္းပကတိနိုင္ငံေရးအေျခအေနတြင္ အမို်းသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ ၾသဇာအလႊမ္းဆံုးနွင့္ေထာက္ခံမႈ အျမင့္ဆံုးပါတီအျဖစ္ရပ္တည္လ်က္ရိွေန သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးနွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ေနာက္တြင္ကပ္ပါေနေသာ္လည္း၊ ပါတီႀကီးနွစ္ခုအၾကား လူထုေထာက္ခံမႈကြာဟခ်က္ရာခိုင္နႈန္းကို မွန္းဆရန္ခက္ခဲသည္။ တဖက္တြင္ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ မိမိတို႔ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ အင္နွင့္အားနွင့္ရပ္တည္လ်က္ရိွေနသည္။ 

လက္ေတြ႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ဦးတည္းကိုသာဗဟိုျပဳ ရပ္တည္ေနရသည့္အေလ်ာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလြန္နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ အားေကာင္းေသာနိုင္ငံေရးပါတီႀကီးတစ္ခုလိုအပ္ခ်က္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား မ်ားအဖဲြ႔ကို ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕သည္ ယခုအခိ်န္တြင္ ပါတီနိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသူမ်ားစုေပါင္း၍ နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုတည္ေထာင္ျပီး၊ ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္ အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါတီရပ္တည္နိုင္ရံု ကိုယ္စားလွယ္သံုးေနရာသာဝင္ေရာက္အေရြးခံ သင့္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္မွစျပီး၊ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္နွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြကာလအထိ၊ ခုနွစ္နွစ္တာကာလအတြင္း တြင္ ပါတီ၏မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လမ္းစဥ္တို့နွင့္အညီ ေကဒါပါတီတည္ေဆာက္ေရးကိုသာ အထူး ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္နွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၌ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတန္အသင့္ရရိွျပီး၊ ၂ဝ၂၅ ခုနွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အာဏာရပါတီ အျဖစ္ ရပ္တည္နိုင္ေအာင္ စနစ္တက် မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆဲြခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း၊ ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္သူမ်ားက ေဝဖန္အႀကံျပဳၾကသည္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္၊ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ပါတီ၏မူဝါဒ၊ လမ္းစဥ္အေပၚ အေျချပဳဖြဲ႕စည္းေသာ နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ လာမည့္ပါတီညီလာခံအျပီးတြင္ တည္ေဆာက္လာနိုင္ရန္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔၊ အျခားနိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စည္းရံုးေရး၊ ပါတီ တည္ေဆာက္ေရး၊ လူထုအတြင္းဒီမိုကေရစီအသိပညာေပးေရးတို႔ ခရီးေပါက္ရန္လည္း အထူးလိုအပ္သည္။ 

ထို့အတူ ၈၈ မို်း ဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕သည္လည္း မူ၊ လမ္းစဥ္အေပၚအေျခခံသည့္ ေကဒါနိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုကို ထူေထာင္နိုင္ရန္ မျဖစ္မေနအားထုတ္သင့္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ 

အကယ္၍ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကလည္း ပြေယာင္းေယာင္းျဖစ္ေနမည္၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖဲြ႔ကလည္း လူမႈေရးနွင့္အန္ဂီ်အိုနယ္ပယ္တြင္ က်င္လည္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုသည္လည္း အူလည္လည္၊ ေယာင္ျခာျခာနွင့္ နိုင္ငံေရး သပြက္အူလိုက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ဘယ္လဲ၊ ဘာလဲ ဟု ေမးခြန္းဆင့္ထုတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးတြင္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းျခင္း၊ ေနွာင့္ေနွးျခင္း၊ ခီ်တံုခ်တံုျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္နွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္ ဆံုးရံႈးမႈ၊ နစ္နာမႈမ်ားရိွခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ သမိုင္း၏ဒဏ္ခတ္ျခင္း နွင့္ေနာင္မို်းဆက္တို႔၏အျပစ္ဖို႔ျခင္းတို႔ကို ခံၾကရသည္မွာ တရားပင္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္တို႔သည္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္း၊ အန္ဂီ်အိုစိတ္ကူးထဲတြင္ နစ္သထက္မနစ္ဘဲ၊ တိုင္းျပည္နွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ ပါတီနိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအေပၚ အျမန္ဆံုးေျခခ်ပစ္နိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ဒီေဆာင္းပါးကို လြန္ခဲ့တဲ့အပတ္က ေရးၿပီး၊ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဂ်ာနယ္မွာ မေဖာ္ျပျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြေတြဖတ္ႏိုင္ဖို႔ ပို႔စ္လုပ္လိုက္ပါတယ္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား
ေတြနဲ ႔ပတ္သက္လို႔ ခင္မင္မႈ၊ သံေယာဇဥ္ေတြကို ေဘးခ်ိတ္ၿပီး၊ အရွိအတိုင္း ဆန္းစစ္ထား တဲ့ ေဆာင္းပါး
ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ ေ၀ဖန္၊ အႀကံျပဳမႈမ်ားကိုလည္း ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။
ေလးစားလ်က္-


 ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း 

၂ဝ၁၃၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဖ့စ္ဘုတ္မွ ကူူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။ 

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved