လက္၀ါးႀကီးအုပ္ မျဖစ္ေရး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တခ်ိဳ႕ ကန္႔သတ္

Friday, February 8, 2013

 ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ၊ သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ ဓာတ္ပံု- ဧရာ၀တီ

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ဘယ္လုိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို ခြင့္ျပဳၿပီး ဘယ္လုိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ ခြင့္မျပဳဘူး ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ 
မွာ ဒီကေန႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

အဓိက လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိတဲ့  ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြအျဖစ္ ထားရွိသတ္မွတ္ေနရျခင္းဟာ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ အခုလုိ ကန္႔သတ္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေကာ္မရွင္ ရဲ႕ ေျဖရွင္းခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ အတြက္ ျဖစ္ ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကိုသာ ကန္႔သတ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျဖရွင္းျပ ထားပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 


ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာအမွတ္(၁/၂၀၁၃)ပါ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ ခြင့္ျပုရာတြင္ ျပန္ျကားေရး ဝန္ျကီးဌာနနွင့္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥ 

 ေနျပည္ေတာ္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ၄-၂-၂၀၁၃ ရက္ေန့ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံ ရင္းနွီး ျမႈပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္က အမိန့္ ေျကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၁/၂၀၁၃ ျဖင့္ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၅၆) ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မျပုသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ နိုင္ငံျခားနွင့္ ဖက္စပ္ စနစ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပုသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ သီးျခား ျပ႒ဌာန္းထားသည့္ အေျခ အေန တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အမ်ိုးအစားမ်ား စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

ထိုစာရင္း တြင္ ျပန္ျကားေရး ဝန္ျကီးဌာန နွင့္ ပတ္သက္ေသာ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ ခြင့္မျပုသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း (၂)ခုနွင့္ သီးျခားျပ႒ဌာန္းထားသည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၁၈)ခု ပါဝင္ပါသည္။ 

၄င္းအမိန့္ေျကာ္ျငာစာတြင္ နိုင္ငံျခာရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ၌ ခြင့္မျပုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိုးအစား မ်ားတြင္ ပံုနွိပ္နွင့္ အသံလွြင့္မီဒီယာလုပ္ငန္း ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ျခင္းကို ခြင့္မျပုျခင္းသည္ နိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးတည္း (သို့မဟုတ္) နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းက ပံုနွိပ္နွင့္ အသံလွြင့္မီဒီယာ(၂) မ်ိဳးစလံုး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းျဖင့္ မီဒီယာေလာက အတြင္း မီဒီယာ လက္ဝါးျကီးအုပ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သျဖင့္ ထိုသို့ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းကို ခြင့္မျပုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို့အတူ ျမန္မာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ အခ်ိန္မွန္ထုတ္ စာနယ္ဇင္း ပံုနွိပ္ ျဖန့္ခ်ိျခင္း မ်ားကိုလည္း နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ ခြင့္မျပုရျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသား ပံုနွိပ္ ထုတ္ေဝသူမ်ား အေနျဖင့္ ေငြအရင္းအနွီး ျကီးမားသည့္ နိုင္ငံျခားသား ရင္းနွီးျမႈပ္နွံသူမ်ားနွင့္ ယွဉ်ျပိုင္နိုင္စြမ္း ရွိမည္ မဟုတ္သျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သီးျခားျပ႒ဌာန္းထားသည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိုးအစားမ်ား စာရင္းတြင္ ျပန္ျကားေရးဝန္ျကီးဌာနနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း (၁၈)ခုကို ျပန္ျကားေရး ဝန္ျကီးဌာန၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ရယူရန္ ကန့္သတ္ခ်က္ျဖင့္ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈကို ခြင့္ျပဳ မည္ ျဖစ္ေျကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ထိုသို့ ခြင့္ျပုရာတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ ပါဝင္နိုင္သည့္ ရာခိုင္နႈန္းမ်ားကို လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သတ္မွတ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၄င္းအမိန့္ေျကာ္ျငာစာပါ ခြင့္မျပုနိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ သီးျခားျပ႒ဌာန္းထားသည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ ရပ္ျဖင့္ ခြင့္ျပုသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈနွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံသားမ်ားနွင့္ မသက္ဆိုင္ပါေျကာင္းနွင့္ နိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားသာ ျဖစ္
ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

2 comments :

  1. corruption watcher said... :

    Renting government owned buildings to some private schools is still a question to others.Unfair,illegal,secret,corruption,taking bribe?These buildings r not in the lists of newspaper!Eg.U Than Sein private school,ICEC private school n so on.Who took bribe? Who took responsibility?

  1. Crony killer said... :

    Right!we must take action on authorities concerns for Whocorruption n those who give bribe.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved