ေအးခ်မ္းပါေစ ျမန္မာျပည္

Tuesday, March 5, 2013

လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡခံစားေနရေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ထံသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးခရီးစဥ္အား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ၁၄.၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသိန္း ဦး၊ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ဝင္းတို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ိွခဲ့ၾကသည္။ 

ထို႔ေနာက္စစ္ေတြျမိဳ႕ေပၚ႐ိွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း (၅) ခုႏွင့္ (ABC) မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး  
ေဂဟာမ်ားသို႔ လိုအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ သြားေရာက္ေလ့လာၾကကာ တာဝန္႐ိွသူမ်ားႏွင့္   ေတြ႔ဆံု  
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

၁၅.၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြား ေရာက္ ကူညီမႈေပးႏိုင္ရန္ ၄င္းေဒသ႐ိွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပဲ၊ ငါးေျခာက္ႏွင့္ ေရစုတ္စက္၊ လက္တြန္း ထြန္စက္ စသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းခဲ့ၾကၿပီး ၁၆.၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သို႔ သေဘၤာျဖင့္သြားေရာက္ၾကကာ ေျမာက္ဦး နာေရးကူညီမႈအသင္း၏ တာဝန္႐ိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၾကကာ (ယာယီ)ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း႐ိွ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ဆန္ (၁၆) အိတ္၊ ပဲ (၃ဝ) ပိႆာ၊ ငါးေျခာက္ (၃ဝ) ပိႆာတို႔ကို လွဴဒါန္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကသည္။ 

၁၇.၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ကာ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ နာေရးကူညီ မႈအသင္းမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔၏ မီးသၿဂႋဳလ္စက္အား ေလ့လာၾကည့္႐ႈကာ အသင္းအဖြဲ႔ အခ်င္းခ်င္း အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

၁၈.၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕မွ စစ္ ေတြၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ိွကာ ေမာင္းေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္   ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းရန္   အတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို လွည့္လည္ ဝယ္ယူခဲ့ၾကၿပီး ၁၉.၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ တြင္ ေမာင္းေတာ ခ႐ိုင္တြင္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ကို သယ္ေဆာင္ ကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕သို႔ သေဘၤာျဖင့္ (၄) နာရီခန္႔ၾကာ သြားေရာက္ကာ ဘူးသီးေတာင္ မွတဆင့္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕သို႔ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ တဆင့္သြား ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ေမာင္းေတာၿမိဳ႕တြင္ “ေမာင္းေတာခ႐ိုင္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက ္ေရး ေဖာင္ ေဒး႐ွင္း”ႏွင့္
ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ေမာင္းေတာေဒသ႐ိွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း (၁၃) ခုထံသို႔ သြားေရာက္၍ အား ေပးခဲ့ ၾကသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ၂၁.၂.၂ဝ၁၃ ႏွင့္ ၂၂.၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ေရာက္႐ိွ လာေသာ ငါးေျခာက္၊ ဆန္၊ ပဲ၊ ေရစုတ္စက္၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ လက္တြန္းထြန္စက္ စသည့္ပစၥည္းမ်ား အား ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း (၁၃) ခုသို႔ ျဖန္႔ေဝလွဴဒါန္းခဲ့ၾကၿပီး ၂၃.၁၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္းေတာမွ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ိွခဲ့ၾကကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၏ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း (၅) ခု႐ိွ အိမ္ေထာင္စု 
ေပါင္း (၆၉ဝ) အတြက္ ပဲ၊ ငါးေျခာက္၊ ေငြသား စသည့္ပစၥည္းမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့ၾကၿပီး ၂၄.၂.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ိွခဲ့ၾကသည္။ 

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ နယ္ေျမ မေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡတို႔အၾကားတြင္ ဘဝေနာင္ေရးအတြက္ ရတက္မေအး ျဖစ္ေနရ႐ွာေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ ဒုကၡကိုမွ်ေဝခံစား ေဖးမေပးခဲ့သည္မွာ (၄) ႀကိမ္႐ိွခဲ့ၿပီ ျဖစ္ သည္။ ယခုအႀကိမ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္႐ိွ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းမႈတြင္ ဆန္အိတ္ (၅ဝဝ)၊ ပဲ၊ ငါးေျခာက္၊ ေရစုတ္စက္မ်ား၊ ေထာ္လာဂ်ီယာဥ္၊ လက္တြန္းထြန္စက္ စသည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြသားမ်ား စုစုေပါင္းတန္ဖိုး သိန္း (၂၅ဝ) က်ပ္ခန္႔ လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

 ထိုကဲ့သို႔ လွဴဒါန္းႏိုင္ျခင္းမွာ အလွဴ႐ွင္ မ်ား၏ ထက္သန္ေသာ သဒၵါတရားနာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) 
မွ  အသင္းသား/သူမ်ား၏ အမ်ား ျပည္သူတို႔အေပၚတြင္ စာနာစိတ္ထားႏွင့္ ျဗဟၼစိုရ္ႏွလံုးသားတို႔ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ ခဲ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡခံစားေနရေသာ ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သား အေပါင္းအေနျဖင့္ စား ဝတ္ေနေရး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအတြက္ မ႐ိွမျဖစ္ လိုအပ္ေနၾကေသးသည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းေစာင့္ေ႐ွာက္ ကူညီမႈေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွ်က္႐ိွေနပါသည္။ 

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အေနျဖင့္လည္း တက္ႏိုင္သ၍ အလွဴ႐ွင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ကူညီေပး  
ေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး ေအးခ်မ္းသာယာ႐ိွပါေစ။ 

ေက်ာ္သူ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved