လူ႔အခြင့္အေရး ဇာတ္လမ္းအတြက္ သရုပ္ေဆာင္ေရြးခ်ယ္မယ္

Wednesday, April 3, 2013

လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တီဗီရိုက္ကူးမႈ အစီအစဥ္ တခု ရွိပါတယ္။ ဒီ အစီအစဥ္မွာ ပါ၀င္လုိသူေတြအ တြက္ သတင္းေကာင္းတခုကို ဧရာ၀တီက မွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။ 

 ဓာတ္ပံု- HREIB

သို႕

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ လူႀကီးမင္းမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ) HREIB သည္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေမလ (၂- ၆) ရက္ေန႔  
အထိ ( ၅ ရက္ တာ) “လူ႔အခြင့္အေရးစကားသံ” တီဗြီအစီအစဥ္အား ပါ၀င္သူ (၁၅) ဦးျဖင့္ ရိုက္ကူး ရန္ရွိပါ သည္။ 

သို႕ပါေသာေၾကာင့္ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္အတြက္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ပူးတြဲပါ ေလွ်ာက္လႊာကုိ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ျပီး  ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊  ဧၿပီ လ (၂၂) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ) – HREIB ၏ Audio Visual တာ၀န္ခံ ဦးေဇာ္ႀကီး  equalitymyanmar.ygn@gmail.com  
ႏွင့္ zg.hreib@gmail.com သို႔ ေပးပို႔ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းရန္အခ်ိန္ကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၃) ရက္ ေန႔တြင္ ျပန္ လည္ အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္အား အထူးသတိျပဳေစလိုပါသည္။
 
လူေတြ႔စစ္ေဆးေမးျမန္းမည့္ရက္       း           ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္
လူေတြ႔စစ္ေဆးေမးျမန္းမည့္ေနရာ     း           အခန္းအမွတ္ ၃၀၂ (B)၊ တိုက္ (F)                                                                                      အေနာ္ရထာအိမ္ာ၊ လွည္းတန္း၊      
                                                            ကမာရြတ္ၿမိဳနယ္၊ ရန္ကုန္။
ဆက္သြယ္ရန္                             း         ကိုေဇာ္ႀကီး ၀၉၄ ၂၀၇ ၃၀၂၁၉
                                                 း           မေသြးမြန္  ၀၉၄ ၄၈၀ ၂၃၅၆၉

 လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ) HREIB

Pan Tsun Saga (Ms)
Program Officer
H.R.E.I.B Foundation
Website:  www.hreib.com
 
 
ဒီဗြီဘီတြင္ ထုတ္လြင့္ျပသမည့္ လူ႔အခြင့္အေရး စကားသံ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ားအား ေခၚယူျခင္း

လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ) - HREIB မွ ၂၀၁၃ခုနွစ္ ေမလ ၂- ၆ ရက္ေန႔ အထိ (၅ ရက္တာ) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးစကားသံ တီဗြီအစအစဥ္ရိုက္ကူးရာတြင္ ပါ၀င္လိုသူ (၁၅) ဦး အလိုရွိပါသျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။ 

အပိုင္း ၁။ ကုိယ္ေရး သတင္း အခ်က္အလက္
အမည္

ေမြးသကၠရာဇ္
____ေန႔  / ____  / ____ နွစ္
က်ား/မ
 က်ား    
ကိုးကြယ္သည့္
ဘာသာ

 ဗုဒၶဘာ

 ခရစ္ယာန္
 အစၥလမ္
 အျခား__________
ပညာအရည္အခ်င္း
 အထက္တန္း
 ဘြဲ႕ရ
 ဘြဲ႕လြန္
လူမ်ိဳး
 ရခိုင္
 ဗမာ
 ခ်င္း
 ကခ်င္
 ကရင္
 ကယား/ကရင္နီ
 မြန္
 ရွမ္း
 အျခား __________

လက္ရွိ ေနရပ္လိပ္စာ

__________   ၿမဳိ ႕


 __________  ျပည္နယ္/ တိုင္း။
ဖုန္းနံပါတ္

အီးေမးလ္ လိပ္စာ

အပိုင္း ၂။ လိုအပ္မည့္အရည္အခ်င္း။
v  အသက္ ၁၅ မွ ၃၀ ႏွစ္ အတြင္းရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
v  အေျပာအဆိုသြက္လက္ခ်က္ခ်ာသူျဖစ္ရမည္။
v  လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀င္စားေလ့လာလိုသူျဖစ္ရမည္။
v   ေမလ ၂ရက္ မွ ၆ ရက္ အထိ () ရက္တာ အခ်ိန္ျပည့္ မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။ 
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ေပးပို႔ျခင္း
က။ ဤေလွ်ာက္လႊာကုိ ျပည့္စံုစြာေရးျဖည့္ျပီး  ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊  ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးဌာန (ျမန္မာႏိုင္ငံ) – HREIB Audio Visual တာ၀န္ခံ ကိုေဇာ္ႀကီး ထံသုိ႔  equalitymyanmar.ygn@gmail.com ႏွင့္ zg.hreib@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရျခင္းေသာသူမ်ားအား လူေတြ႔စစ္ေဆးေမးျမန္းရန္အခ်ိန္ကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၃ရက္ ေန႔တြင္ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။

ü  လူေတြ႔စစ္ေဆးေမးျမန္းမည့္ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ရက္
ü  လူေတြ႔စစ္ေဆးေမးျမန္းမည့္ေနရာ။
အခန္းအမွတ္ - ၃၀၂ (B)၊ တိုက္ F၊ အေနာ္ရထာအိမ္ာ၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳနယ္၊ ရန္ကုန္။
ü  ဆက္သြယ္ရန္
ကိုေဇာ္ႀကီး - ၀၉၄ ၂၀၇ ၃၀၂၁၉
မေသြးမြန္  - ၀၉၄ ၄၈၀ ၂၃၅၆၉ အိမ့္သံစဥ္ ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved