ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေတြ႔ၿပီး ဘာေတြ ေျပာခဲ့လဲ

Sunday, May 26, 2013

ဂ်ပန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ရွင္ဇုိဘာေဘးနဲ႔ ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယေန႔ 
ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။ 


အဲဒီလိုေတြ႔ဆံုၾကရာမွာ  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နွင့္ နာဂိုယာ တကၠသိုလ္ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ က်န္းမာေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ဥပေဒေရးရာ သုေတသန႒ာန (Japan-Myanmar Legal Center) တည္ေထာင္ေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ အေသး စားနွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) က႑ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ နည္းပညာ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး က႑မ်ားတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးေရး ကိစၥေတြကုိ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သမၼတ ရံုး ၀က္ဆုိက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ဒီအျပင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈႏွင့္ နည္းပညာ/ အတတ္ပညာ အကူ အညီေပးေရး၊ လယ္ယာက႑ ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အေသးစား
ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား  ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၿမိဳ႕ၿပစီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈ၊ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း ေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေျဖရွင္းေရး နွင့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္ အအံုမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ ထုတ္လုပ္ေရး ကိစၥေတြလည္း ၂ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြက  ရင္းႏွီးပြင့္လင္း စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တို႔ဟာ ၂ ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ စာခြ်န္လႊာလက္မွတ္ထုိးပြဲေတြကို တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ 
စာခြ်န္လႊာေရးထုိးၾကရမွာ ပညာသင္ဆုေပးေရး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ေရေပးေရးစနစ္စတဲ့ က႑ေတြကို ဂ်ပန္က ကူညီေပးသြားမယ့္ ကိစၥလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

"ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း သံုးရပ္အတြက္ တရားဝင္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအကူအညီ ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၅၁ ဒသမ ၀၅၂ ဘီလီယံအား ေပးအပ္ေရးအတြက္ လဲလွယ္မႈ စာခြ်န္လႊာ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၿမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေၾကြးေလွ်ာ္ေပးသည့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအနက္ ေၾကြးေလွ်ာ္ရန္ က်န္ရွိသည့္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံအား ေၾကြးေလွ်ာ္ေပးေရး လဲလွယ္မႈ စာခြ်န္လႊာႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၿမန္မာႏို္င္ငံ သို႔ ေၾကြးေလွ်ာ္ေပးသည့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအနက္ ေၾကြးေလွ်ာ္ရန္ က်န္ရွိသည့္ ေနာက္က်ေၾကး ဂ်ပန္ယန္း ၁၇၆ ဒသမ ၁ ဘီလီယံအား ေၾကြးေလွ်ာ္ေပးေရး လဲလွယ္မႈ စာခြ်န္လႊာတို႔ကို ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ လင္းေအာင္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးတို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္" လုိ႔လည္း သမၼတ ႐ံုး ၀က္ဆုိက္ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဂ်ပန္-ျမန္မာ ၂ ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္တဲ့အနက္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ကိစၥလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ က်န္ရွိသည့္ ေၾကြးၿမီမ်ား ရွင္းလင္းေရးကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ယန္းေခ်းေငြသစ္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ဆံုးၿဖတ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ လည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီအျပင္ ဂ်ပန္ဘက္က အကူအညီေတြ ထပ္ေပးမယ့္ ကိစၥေတြကိုလည္း သမၼတ႐ံုး၀က္ဆုိက္မွာ အခုလို ေဖာ္
ျပထားပါတယ္။ 

"ဂ်ပန္အစိုးရ အေနၿဖင့္ ထပ္မံကူညီ ေပးမည္ၿဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ၿပည္သူတို႔၏ လူမႈဘဝ ၿမင့္မားေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ စသည့္ က႑ မ်ားစြာတြင္ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ကူညီ ပံ့ပိုးသြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ယန္းေငြ သန္း (၉၁၀၀၀) ၿဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အပါအဝင္ အဘက္ဘက္မွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝသည့္ ၿမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳ နွင့္ နည္းပညာႀကြယ္ဝသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ အေနၿဖင့္ အနာဂတ္ တြင္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးၿမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္းၿဖင့္ ေၿပာၾကားသည္" လုိ႔ ဆုိပါတယ္။


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved