ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ကာကြယ္ေရး ျမန္မာလက္မွတ္ထုိးရန္ AAPP ေျပာ

Thursday, June 27, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ၏ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ကာကြယ္တားဆီးသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးသင့္တယ္လို႔ ထုိင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္
ေရွာက္ေရး အသင္း AAPP က ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ သတင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ဧရာ၀တီက ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအား ပံ့ပိုး ကူညီ
ေရးေန႔အား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)၊ ေအေအပီပီမွ ႏွိပ္စက္ျပဳမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္ ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရမွ အျမန္ဆံုးအတည္ျပဳ လက္မွတ္ ေရးထုိးရန္ႏွင့္ ထိုသေဘာတူျပဌာန္းခ်က္မ်ား အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ပါသည္။ 

ေအေအပီပီ၏ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ကိုဘိုၾကည္မွ "ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဒီ သေဘာ တူညီခ်က္ကို ေထာက္ခံျခင္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ မိမိႏုိင္ငံတြင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ ႏွိပ္စက္မႈေတြ တားဆီး
ေၾကာင္း ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသယံုသာမက ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ ခံရသူေတြနဲ႔ တစ္သားတည္းရွိတယ္ဆုိတာကုိပါ ဆုိလုိရာေရာက္ပါတယ္။ 

ဒီလုိလုပ္ေဆာင္တာက ျမန္မာႏုိင္ငံကို အတိတ္စစ္အာဏာရွင္ အရိပ္ဆုိးကေနခဲြခြာၿပီး အမ်ိဳးသား
ျပည္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ေပၚကို ေရာက္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြအတြက္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္" ဟု ဆုိထားပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရဲစခန္းအခ်ဳပ္မ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားသည္ မၾကာခဏ အက်ယ္ တဝင့္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။ 

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ပထမ ၂၄ နာရီအတြင္းတြင္ ေရွ႕ေနမ်ား မိသားမ်ားဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ဆက္သြယ္ခြင့္မရွိပါ။ 

ေျဖာင့္ခ်က္ေပးရန္အလုိ႔ငွာ ထိုဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ ေျခခ်င္းခတ္ခံရျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ရက္စက္ေသာ စစ္ေၾကာေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လူမဆန္စြာျပဳမူဆက္ဆံခံရေလ့ရွိပါသည္။ ေအေအပီပီမွ အဖြဲ႕အဝင္အျဖစ္ပါဝင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္း ကြန္ယက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတနံတလ်ားတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံရမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား စုေဆာင္းမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အေထာက္အထား မွတ္တမ္းမ်ားရွိပါသည္။ 

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအား စံုစမ္းဆက္သြယ္၍မရသည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ပံုမွန္
ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။ 

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားသည္ ဝရမ္းမပါပဲ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မိ၍ ဖမ္းဆီး ခံရျခင္းမ်ားကို မသိရွိရပဲဖမ္းဆီးခံရျခင္းမ်ား မၾကာခဏပင္ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈ ကာကြယ္ တားဆီးေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္မွ စံုစမ္းဆက္သြယ္ခြင့္ မရရွိသည့္ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈ မ်ားအား တရားမဝင္မႈအျဖစ္တားျမစ္သင့္ၿပီး ထုိကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိပဲ လြတ္ေပးသင့္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္ ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ လူအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ မၾကာခဏ ပင္ စံုစမ္းဆက္သြယ္ခြင့္မရပဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံရသူမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ 

ၿပီးခဲ့ေသာ ၃ လ အတြင္း လူအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ အနည္းဆံုး ၄ ဦးသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ မည္သူႏွင့္မွ အဆက္ အသြယ္ လုပ္မရ မိသားစုအေနျဖင့္လည္း ၄င္းတုိ႔မည္သည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသည္ကုိ စံုစမ္း ဆက္သြယ္မရပဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ၾကရပါသည္ ။ 

တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေဒသမ်ား စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာေဒသမ်ားသည္ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား အမ်ားဆံုး
ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ အဖမ္းဆီး ခံရသူ မ်ားသည္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ ရက္စက္စြာႏွိပ္စက္ခံရၿပီး ထိုကဲ့သုိ႔ႏွိပ္စက္၍ ရရွိခဲ့သည့္ ေျဖာင့္ခ်က္ မ်ားအား တရားရုံးတြင္သက္ေသအျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ အနည္းဆံုး လူ ၃၆ ဦးသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ ရွိ သည္ဟု စြပ္ဆြဲခံရကာ မတရားအသင္း ဥပေဒစဲြခ်က္ေအာက္တြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္ ။ 

ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ားမွ လြတ္လပ္စြာက်ဴးလြန္ခြင့္ရေနမႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ ရွားသူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္အတားအဆီးပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ညွဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားအတြက္ ယေန႔ထက္တုိင္ မည္သည့္အာဏာပုိင္မွ အေရးယူခံရျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထို ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈအား အမ်ားဆံုး က်ဴးလြန္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားေပးေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးေသာ မည္သည့္ ဥပေဒ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ိဳးမွ မရွိသလုိ ႏွိပ္စက္မႈျပဳသူမ်ားအား တရားစြဲမည္ဆုိပါကလည္း ႏွိပ္ စက္ ညွင္းပမ္းခံရသူမ်ားဖက္မွ သက္ေသလိုက္ေပးမည့္သူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးသည့္ မည္သည့္ ဥပေဒ မည္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွလည္းမရွိပါ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ၏ အဆုိအရ ေကာ္မရွင္မွ တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ် လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမႈ ၅၀ ခန္႔ လက္ခံရရွိၿပီး အမႈအမ်ားစုမွာ ရဲမွ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ က်ဴးလြန္ သည္ မ်ားအား တုိင္ၾကားထားသည့္အမႈမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ား အတြက္ ထိေရာက္ သည့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မေပးႏုိင္ခဲ့ပဲ ပညာေပးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားသာ လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္ ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ရန္ ပထမေျခလွမ္းအေနျဖင့္ ညႇဥ္း ပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္အား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပဌာန္းရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦေအာင္မိုးညိဳ၏ အဆုိျပဳခ်က္အား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္းမွ ပယ္ခ်လိုက္သည့္အေပၚ မိမိတို႔ေအေအပီပီအေနျဖင့္ မ်ားစြာစိတ္မသက္မသာ ျဖစ္မိပါသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနေသာ ဥပေဒအား ပယ္ခ်ျငင္းဆိုျခင္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ မတရား
ျပဳမူ ဆက္ဆံခဲ့မႈမ်ားကို ခံစားေနရေသာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ထိုသူတုိ႔၏မိသားစုမ်ားအား ကူညီအားေပး ကုစားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ခံစား ခဲ့ၾကရသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 


ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အေရအတြက္အား အတိအက် ခန္႔မွန္းရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း ယခု အခါတြင္ မိမိတုိ႔၏ဘဝမ်ားအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း စုစုေပါင္းမွာ တစ္ေသာင္းခန္႔ရွိပါသည္။ 

ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈသည္ ႏွိပ္စက္ခံရသူ ေပၚကိုသာ သက္ေရာက္ျခင္းမဟုတ္ပဲ ႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူအဖြဲ႕အစည္း ေပၚကိုပါ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ 

ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္တားဆီးေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္အား တုိင္းျပည္၏ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ ထုိဥပေဒသည္ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ခံရသူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္
ျဖစ္ေစႏုိင္ရံုသာမက ထုိသူမ်ား၏ အနာဂတ္ဘ၀အတြက္ပါ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) အေသးစိတ္ထပ္မံသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္ 

ကုိတိတ္ႏိုင္ (အတြင္းေရးမွဴး) +၆၆ (၀) ၈၁ ၂၈၇ ၈၇၅၁ 

ကုိဘုိၾကည္ (တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး) +၆၆ (၀) ၈၁ ၉၆၂ ၈၇၁၃

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved