ျမန္မာအစုိးရ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

Friday, July 26, 2013

ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႔အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ဒု ၀န္ႀကီးေတြကို ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳတဲ့အမိန္႔ထြက္လာသလုိ ဒု၀န္ႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မိန္႔ေပးတာလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ပညာေရး ဒုန္ႀကီး ဦးေအးၾကဴ၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး သူရ ဦးေသာင္းလြင္တုိ႔ကို ရာထူးက ႏႈတ္ထြက္ ခြင့္ ျပဳလုိက္ပါတယ္။ 


ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
( အမိန္႔အမွတ္၊  ၂၂ / ၂၀၁၃)
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္  ၃ ရက္
(၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅  ရက္)
ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ၿပဳၿခင္း
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၅၊ ပုဒ္မခဲြ (ခ)နွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ) တို႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားအား ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ နုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္-
(၁)
ဦးေအးႀကဴ
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၂)
သူရဦးေသာင္းလြင္
ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန


                                                                                             (ပံု) သိန္းစိန္
                                                                                             နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
                                                                                                 ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ဒု၀န္ႀကီး တာ၀န္ေပးအပ္တာကေတာ့ ယခင္ ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီးနဲ႔ ရဲခ်ဳပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းကို ျပည္ထဲေရး ဒု၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
( အမိန္႔အမွတ္၊  ၂၃ /၂၀၁၃ )
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္
(၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅  ရက္)
ဒုတိယဝန္ႀကီးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစၿခင္း
ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးနွင့္ ၿမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔ ရဲခ်ဳပ္တာဝန္ ပူးတဲြ ထမ္းေဆာင္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းအား ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစ လိုက္ သည္။

                                                                                                    (ပံု) သိန္းစိန္
                                                                                                    နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
                                                                                                       ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္


1 comments :

  1. ဦးေအးၾကဴ ႏႈတ္ထြက္ရမွာ မဟုတ္ဘူး ေဒါက္တာျမေအး ႏႈတ္ထြက္ရမွာ ဘာမွ နားမလည္ဘဲႏဲ႔ ၀န္ႀကီးလုပ္ေနတာ

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved