ျမန္မာအစုိးရ ဒု၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲမ်ား

Friday, July 26, 2013

ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႔အတြင္း ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ၀န္ႀကီး ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးတာနဲ႔ အသစ္ခန္႔ အပ္တာေတြကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး အမိန္႔ေတြ ထုတ္ျပန္လာပါတယ္။ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
( အမိန္႔အမွတ္၊  ၂၅ /၂၀၁၃ )
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္  ၃ ရက္
(၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅   ရက္)
ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ေၿပာင္းလဲတာဝန္ေပးၿခင္း
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခဲြ (က)နွင့္ ပုဒ္မခဲြ(ဃ)၊ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ)၊ ပုဒ္မခဲြငယ္(၉) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ ေအာက္
ေဖာ္ျပပါ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားအား ယွဉ္တဲြပါ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ ေၿပာင္းလဲတာဝန္ေပး လိုက္သည္-

(၁) ေဒါက္တာဝင္းၿမင့္ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန (၁)
(၂) ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၃) ဦးထင္ေအာင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီး ဌာန
(၄) ဦးၿမင့္သိန္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
(၅) ဦးဘေရႊ သိပၸံနွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန

                                                                                                            (ပံု) သိန္းစိန္
                                                                                                           နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
                                                                                     
                              
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
( အမိန္႔အမွတ္၊  ၂၆ / ၂၀၁၃ )
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္  ၃  ရက္
(၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅  ရက္)
ဒုတိယဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿခင္း
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခဲြ (က)နွင့္ ပုဒ္မခဲြ(ဃ)၊ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ)၊ ပုဒ္မခဲြငယ္(၉) တို႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ အဆင့္ၿမင့္ သိပၸံနွင့္ နည္းပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ၿမတ္အား သိပၸံနွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးအၿဖစ္ ခန္႔အပ္တာ ဝန္ေပးလိုက္သည္။

                                                                                                   (ပံု) သိန္းစိန္
                                                                                                 ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ
                                                                                      ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္


ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
( အမိန္႔အမွတ္၊ ၂၁ /၂၀၁၃ )
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္  ၃  ရက္
(၂၀၁၃ ခုနွစ္၊  ဇူလိုင္လ  ၂၅  ရက္)
ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခဲြ (က) နွင့္ ပုဒ္မခဲြ(ဃ)၊ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ)၊ ပုဒ္မခဲြငယ္(၉) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေကာင္စီဝင္ ေဒါက္တာ သန္းေအာင္အား က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးအၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲတာဝန္ေပးလိုက္သည္။


                                                                                              (ပံု) သိန္းစိန္
                                                                                               နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
                                                                                           ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
( အမိန္႕အမွတ္၊ ၂၀ /၂၀၁၃ )
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္  ၃  ရက္
(၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅  ရက္)
ဒုတိယဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခဲြ (က)နွင့္ ပုဒ္မခဲြ(ဃ)၊ ၿပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ)၊ ပုဒ္မခဲြငယ္(၉) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းလြင္အား ပညာေရးဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးလိုက္သည္။3 comments :

  1. Anonymous said... :

    ဦးလြန္းသီပါ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးေရာက္သြားတယ္ေျပာတယ္။အျပစ္နဲ႔လား ဟိုလူထြက္သြားလို႔လားသိခ်င္လိုက္တာ ၊စြမ္းအင္ဆိုတာသိတဲ့အတိုင္းပဲေလ ႏိုင္ငံ၀င္ေငြေကာင္းေကာင္းရွာ တဲ့ေနရာ အခြင့္အေရးေတြရယူနိုင္တဲ့ေနရာ ဟိုတုန္းကဆို ဓါတ္ဆီဆိုင္ေတြနာမည္ၾကီးပဲ၊ခုေတာ့ Gas ဆိုင္နဲ့ LPG ဆိုင္ေလာက္ပဲရွိေတာ့တယ္။ LPG ဆိုင္ေတြေတာ့ခုထိ ခိုးလို႔ေကာင္းတုန္းလို႔ၾကားတာပဲ သန္လ်င္ေရနံခ်က္ဆို DE စစ္ေနတယ္တဲ့ ၊ေရနံခ်က္ထည္းမွာေတာ မန္းေရနံခ်က္နဲ႔ သန္လ်င္ေရနံခ်က္ေလာက္ပဲ ေငြရႊင္တာပါ။ အဲဒီကဗိုလ္မွဴးစက္ရံုမွူဴးေတြဆို အျပစ္ရွိတိုင္းဟိုဘက္ဒီဘက္ခ်ိန္းျပီးအျပစ္ေပးေနၾကပဲ။သန္လ်င္စက္ရံုမွဴးကို မန္းစက္ရံုေျပာင္းပစ္လိုက္၊ မန္းစက္ရံုမွူးကိုသန္လ်င္စက္ရံုေျပာင္းပစ္လိုက္ပဲ

  1. Anonymous said... :

    Just changing their position. What's the point for doing this Mr President? How many people are in your president office so far?

  1. Anonymous said... :

    Sorry ပါ၀န္ၾကီးနာမည္မွားသြားပါတယ္၊ဦးလြန္းသီမဟုတ္ပါ။ဦးသန္းေဌးပါ။က်န္တာေတြေတာအမွန္ေတြမို႔ မျပင္ေတာ့ဘူးေနာ္

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved