အခ်ိန္ဆင္းရဲေသာ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပညာေရးက႑

Saturday, July 20, 2013 

ကြ်န္မအေနျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးမ်ိဳးကုိ ေရးရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ စဥ္းစားခဲ့ဘူးေသာ္လည္း မေရးျဖစ္ခဲ့ပါ။ ဤေခါင္းစဥ္မ်ိဳးသည္လည္း ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ထက္ ပုိမိုေလးနက္ေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ စာတမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာလည္း လုိအပ္ပါသည္။ ကြ်န္မအေနျဖင့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ေပၚထြက္လာရန္ ၾကိဳးပမ္းလုိေသာ္လည္း ယခုအခါ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အခ်ိန္သည္ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲပါသည္။ ကြ်န္မမွာ လႊတ္ေတာ္က႑ကုိ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ၾကည့္သည့္အခါ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၾကီးမ်ား စတင္ေဆြးေႏြး သည့္အခါတြင္ ဂါရ၀ျပဳနိဒါန္းစကားေလးတြင္ မဂၤလာပါဆုိသည့္စကားထက္ ရွည္လ်ားသြားလွ်င္ပင္ စိတ္ထဲတြင္ မခ်င့္မရဲ ျဖစ္ကာ အခ်ိန္ေတြကုန္လုိက္တာ ဟု ေတြးမိပါသည္။

ဤေရြ႕ဤမွ် အခ်ိန္ဆင္းရဲေနေသာ တုိင္းျပည္အတြက္ ပညာေရးက႑တြင္ ကြ်န္မ ထင္ျမင္ယူဆေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္ကုန္ခံမေနေတာ့ဘဲတင္ျပလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ child center approach  (
CCA) ပုံစံျဖင့္ သင္ၾကားပုံနည္းစနစ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ပညာေရးတကၠသုိလ္တြင္ ပုုိ႔ခ်ျပီး မည္ေရြ႕မည္မွ် လက္ေတြ႕ တြင္ အသုံးခ်သင္ၾကားျခင္းရွိ မရွိမသိရေသးေၾကာင္းကုိ Voice ဂ်ာနယ္တြင္ဖတ္ရႈရပါသည္။ CCA စနစ္သည္ ကေလးကုိ ဗဟုိျပဳသင္ၾကားေသာစနစ္ျဖစ္၍ သင္ၾကားသူ ဆရာ၊ဆရာမႏွင့္ ကေလးမွာ အခ်ိဳးက်မွသာ ဤစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ဆုိသည့္ အဓိကအခ်က္ကုိ ဦးစြာ ေျဖရွင္းျပီးမွသာလွ်င္ လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဦးစြာ စဥ္းစားရမည္မွာ ကြ်န္မတုုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံပညာကုိ သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရႏွင့္ သင္ၾကားျပသေပးေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ အခ်ိဳး၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ႏွင့္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းအခ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ျမိဳ႕ျပေနေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရ ႏွင့္ ေက်းလက္ေန ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတုုိ႔၏ အခ်ိဳးကုိလည္း တိက်ေသခ်ာစြာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္မတုုိ႔ ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးေနေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွာပင္ အရည္အေသြးျမင့္မားေအာင္ပ့ံပုိးႏုိင္ေသာ မိဘ ႏွင့္ ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးတြင္ေနထုိင္လ်က္ မပ့ံပုိးႏုိင္ေသာ မိဘမ်ားကုိလည္း အခ်ိဳးညီညီ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။


ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ တေနရာမွ လုပ္အားေပးဆရာမမ်ား (ဓာတ္ပုံ - ဧရာဝတီ)

လြန္ခဲ့ေသာ ေႏြရာသီက ကြ်န္မသည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ စီစဥ္ ေပးမႈျဖင့္ ခတၴိယ ေက်းရြာရွိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးပညာသင္ေက်ာင္းသုုိ႔  အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေပးရန္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းရြာသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ အလွမ္းမကြာလွပါ။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕အၾကားတြင္ ရွိျပီး ႏွစ္နာရီေက်ာ္ ေက်ာ္မွ်သာ ကားျဖင့္ သြားရပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ မုိးရာသီတြင္မူ ရြာအ၀င္လမ္းသည္ ေျမသားလမ္းသက္သက္ ျဖစ္၍ ဗြက္ေပါက္ကာ ကားျဖင့္ မ၀င္ႏုိင္ပါ။ ေႏြရာသီဆုိလွ်င္ ေရလမ္းကုိသာ အားကုိးရေသာရြာျဖစ္ပါသည္။
ထုိေက်ာင္းတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳေနေသာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းၾကီးႏွင့္ေရာ ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းၾကီးႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းၾကီးက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ဖတ္စာအုပ္အျပင္ကုိထြက္၍ စာမသင္ႏုိင္ေၾကာင္းကုိ မိန္႔ၾကားသည့္အခါ ဘုန္းဘုန္းမိန္႕ၾကားေနသည္မွာ  CCA ပုံစံပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အ့့ံၾသတၾကီး သိခဲ့ရပါသည္။
ဘုန္းဘုန္းသည္ပင္လွ်င္ ၄င္းမိန္႕ၾကားေနသည့္ စာသင္နည္းသည္ ေက်ာင္းသားကုိ ဗဟုိျပဳသည့္ နည္းစနစ္မွန္း သိဟန္မတူပါ။ သုုိ႔ေသာ္ စာသင္သားတုုိ႔အတြက္ အလြန္ အက်ိဳးရွိမည့္ စနစ္ျဖစ္သည္ကုိေတာ့ ဘုန္းဘုန္းက သိပါသည္။ 

ထုုိ႔ေနာက္ ဘုန္းဘုန္းကပင္ ကြ်န္မတုုိ႔ အေနႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိပါ မြမ္းမံသင္တန္းေလးေပးေစလုိ၍ ကြ်န္မတုုိ႔ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ညပုိင္းတြင္ သင္တန္းေလးလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွာ နီးနီးနားနားတြင္ ေနသူမ်ားမဟုတ္ပါ။
ကုန္းတတန္၊ ေရတတန္လာရသူမ်ား ရွိေသာ္လည္း အခ်ိန္မီအေၾကာင္းၾကားခဲ့ျပီး ၄င္းဘုန္းေတာ္ၾကီး ပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားသမွ် ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအားလုံး ညေနဖက္ကုိ အေရာက္လာကာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ကြ်န္မတုိ႔ျပဳလုပ္ေသာ မြမ္းမံသင္တန္းကုိ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းဘုန္းေရာ၊ ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းဘုန္းပါ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္မတုုိ႔သည္ တက္ေရာက္လာေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကပါရန္ ေျပာေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမည့္သူဟူ၍ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းဘုန္းမွ တစ္ပါး အျခားမည္သူမွ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိပါ။
ေဆြးေႏြးရန္ဖိတ္ေခၚေသာအခါ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ မ်က္လုံးထဲတြင္ ဘာကုိ ေဆြးေႏြးရမွာလဲ ဟူေသာ ေတြေ၀ျခင္းမ်ိဳးသာျမင္ခဲ့ရပါသည္။
ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းကိစၥရပ္ကုိ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ် လုပ္ခဲ့ဖူးဟန္ မရွိပါ။
ကြ်န္မတုုိ႔လူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေသာ လူၾကီးကုိ ရုိေသျခင္းႏွင့္ ျငင္းခုံျခင္းသည္ ဆန္႕က်င္ဖက္သေဘာမ်ားျဖစ္ေနသည့္အခါ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္လည္း မေလးစားရာက်သည့္သေဘာ သက္၀င္သေယာင္ ျဖစ္ေနသလားဟု ကြ်န္မ စဥ္းစားမိပါသည္။

တဖန္ ၄င္းဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားရရွိေသာ စာသင္ခန္းနွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂသည္ အလြန္ပင္ဆင္းရဲလွပါသည္။
ကြ်န္မသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာစာသင္ခန္းသည္ အမွန္တကယ္ေတာ့ စာသင္ခန္းမဟုတ္ပါ။
 အေတာ္အတန္ၾကီးမားေသာ ဗုဒ ၶဆင္းတုေတာ္မ်ား ကိန္းေအာင္းရာ ဇရပ္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (ယခင္က သိမ္ေဟာင္းဟုဆုိပါသည္။)
ကေလးမ်ားအတြက္ စာသင္စားပြဲရွည္မ်ားသာရွိျပီး ကုလားထုိင္မရွိပါ။ ကေလးမ်ားသည္ ၾကမ္းျပင္တြင္ထုိင္ကာ သင္ယူရပါသည္။
ထုိင္ရေသာ ၾကမ္းျပင္သည္လည္း  ပ်က္စီးေနေသာ အဂၤေတခင္းၾကမ္းျပင္ျဖစ္ပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ကေလးမ်ား၏ သိခ်င္တတ္ ခ်င္ေသာ မ်က္၀န္းမ်ားကေတာ့ တဖိတ္ဖိတ္လက္ေနပါသည္။
 


ရန္ကုန္တုိင္း ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အထက္တန္းေက်ာင္းေရာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပုံ - ဧရာဝတီ)
          ကြ်န္မတုုိ႔သည္ လူသားေလးမ်ားကုိ ပညာသင္ ေပးသည့္အခါ လူသားႏွင့္ ထုိက္တန္ေသာ အေဆာင္ အေယာင္မ်ား လုိအပ္ပါသည္။
ထုိအေဆာင္အေယာင္မ်ားသည္လည္း မိမိႏုိင္ငံအဆင့္အတန္းႏွင့္ ထုိက္တန္ ေသာ အေဆာင္အေယာင္မ်ိဳးမွ်သာ ျဖစ္ရန္လုိပါသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္သည္ ကေလး၏ စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲ ေစသည္မွာ အထူးေျပာရန္မလုိပါ။ သုုိ႔ေသာ္ ျမိဳ႕ျပတစ္ခုတည္းမွာပင္ တစ္ေက်ာင္းႏွင့္ တစ္ေက်ာင္း အေဆာင္အေယာင္တုုိ႔က မတူပါ။ ကြ်န္မတုုိ႔က ပညာေရးဟု ဆုိလွ်င္ ထုိထုိွမွ်ေသာ ကိစ ၥ အရပ္ ရပ္တုုိ႔သည္ အခ်ိဳးညီညီ တစ္ရွိန္ထုိး ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ အေရးၾကီးလွပါသည္။

ခတ ၴိယေက်းရြာဘုန္းေတာ္ၾကီးစာသင္ေက်ာင္းကုိ ကြ်န္မက တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ျမင္ပါသည္။
လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်ရွိေသာ အဆင္ျမင့္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ မရပါ။ ကြ်န္မတုုိ႔ ပညာေရးေလာကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ထိေရာက္ လ်င္ျမန္စြာ မလုပ္ႏုိင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္တုိးတက္ေရး သည္ ျမိဳျပတုိးတက္ေရးမွ်သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ျမိဳ႕ျပတုိးတက္ေရးဟု ဆုိလွ်င္လည္း ျမိဳ႕ျပတစ္ခုလုံး တုိးတက္ေရး မဟုတ္ဘဲ ျမိဳ႕ျပအတြင္းရွိ လက္တစ္ဆုပ္စာမွ် တုိးတက္ေရးပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကုိ ေက်းလက္၊ ျမိဳ႕ျပဟု ခြဲျခားေျပာဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ပညာေရးအဆင့္အတန္းကုိမူ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကဲ့သုုိ႔ ခဲြျခားမရသည္ကုိုလည္း သတိျပဳဆင္ျခင္ရပါမည္။ 

ရန္ကုန္တုိင္း ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ဆရာ ဆရာမ်ားႏွင့္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ေတြ႔ဆုံပဲြတခု (ဓာတ္ပုံ - ဧရာဝတီ) 
 ထုုိ႔အျပင္ပညာေရးဟူသည္ သင္ယူသူမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္ဟု မေျပာႏုိင္သလုိ သင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္ ဟူ၍မဆုိႏုိင္ပါ။
သင္ယူသူေနာက္ကြယ္က မိဘမ်ားသည္လည္း အေရးပါေသာ က႑ တစ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ပညာေရးသည္ သားသမီးမ်ား၏ ေနာင္ေရးအတြက္ မ်က္ေစ့က်စရာ ျဖစ္လာလွ်င္ မိဘမ်ား၏ ပ့့ံပုိးမႈသည္ ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္မတုုိ႔တုိင္းျပည္တြင္ ပညာေရးကုိ မ်က္ေစ့က်ေသာ မိဘမ်ားသည္ လက္ရွိအေျခအေနအရ တုိင္းျပည္တ၀ွမ္းအေနျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်သာရွိသည္ ဟုေျပာႏုိင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀ွမ္းရွိ စာသင္ခန္းမ်ားကုိ မိဘမ်ား ယုံၾကည္မႈရွိလာေစေရးသည္လည္း ပညာေရးကုိ မ်က္ေစ့က်ေစေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ထုုိ႔ေၾကာင့္ပညာေရးတုိးတက္ျမင့္မားေရးသည္ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္သည့္ က႑ ျဖစ္ပါသည္။
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးယုိယြင္းေနေသာ ပညာေရးေလာကကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ က႑ ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ေျပာင္းလဲဲပစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
က႑တစ္ခုျပီးတစ္ခု ေျပာင္းလဲ၍လည္းမရပါ။ က႑တုိင္းကုိ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ျပိဳင္နက္တည္း စတင္ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ုဳပ္စဥ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးသည္ အဂၤလိပ္အတြက္ ၄င္းတုုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား လည္ပတ္ႏုိင္ေအာင္မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။
သုုိ႔ေသာ္ ကြ်န္မတုုိ႔သည္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားလည္ပတ္ႏုိင္ေအာင္မွ်သာ တုိးတက္ေအာင္လုပ္၍ မရပါ။
ႏုိင္ငံတ၀ွမ္း တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ဆြဲေနလွ်င္ မ်က္ကြယ္ျပဳေနလွ်င္ လက္တစ္ဆုပ္စာ လူတန္းစား၏ တုိးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကုိသာ ေရွ႕ရႈရာက်မည္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 ဘာရာဒြါဂ်ာ (ျမန္မာျပည္)

 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved