မိတၳီလာခ႐ုိင္တြင္းက အေရးေပၚအေျခအေန ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီ

Saturday, July 20, 2013

မၾကာေသးခင္က မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္တြင္းက မဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္ထားမႈ ကို အခုေတာ့ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ပါၿပီ။ သမၼတ႐ံုးကေန အေရးေပၚ အေျခအေန သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ရက္ေပါင္း ၆၀ ျပည့္ သြားတဲ့အတြက္ ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ အခုလို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 
သမၼတ႐ံုး၀က္ဆုိက္မွာ အခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာအမိန္႔အမွတ္(၂ /၂၀၁၃)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း ၁၃ ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္)
အေရးေပၚ အေၿခအေနေၾကညာၿခင္းအား ရုပ္သိမ္းၿခင္း


၁။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး မိတီၱလာ ခရိုင္အတြင္းရွိ မိတီၱလာၿမိဳ႕နယ္၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သာစည္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ၿပားသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ၿဖစ္ေပၚမႈအား ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာ တည္ေသာ အေရးေပၚအေၿခအေန ေၾကညာသည့္အမိန္႔ အမွတ္(၁/၂၀၁၃)ကို (၂၂-၃-၂၀၁၃) ရက္တြင္ ထုတ္ၿပန္ ေၾကညာ၍ ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။

၂။ (၂၀-၅-၂၀၁၃)ရက္တြင္ အမိန္႔ထုတ္ၿပန္သည့္ ရက္ (၆၀) ၿပည့္ေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သၿဖင့္ အဆိုပါအမိန္႔ထုတ္ၿပန္မႈအား ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အတည္ၿပဳခ်က္ရယူရန္ႏွင့္ သက္တမ္း တိုးၿမႇင့္ေပးရန္ တို႔အတြက္ (၂၁-၅-၂၀၁၃)ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူး အစည္းအေဝးသို႔ တင္ၿပခဲ့ရာ ကနဦး ထုတ္ၿပန္ခဲ့သည့္ အမိန္႔ကို အတည္ၿပဳၿပီး  အထူးအစည္းအေဝး ၿပဳလုပ္သည့္ရက္မွ စ၍ ရက္ေပါင္း (၆၀) အထိ ဆက္လက္ အာဏာတည္ေစရန္ အတည္ၿပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ဆက္လက္အာဏာတည္သည့္ရက္သည္ (၁၉-၇-၂၀၁၃) ရက္တြင္ ရက္ (၆၀) ၿပည့္ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။

၃။ မိတၳီလာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၊ မလႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိၿပီးၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုတ္ၿပန္ထားေသာ အေရးေပၚအေၿခအေနေၾကညာသည့္ အမိန္႔အား ယေန႔မွစ၍ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

                                                                                                                             (ပုံ)သိန္းစိန္                                                                 
              ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ                                                           
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္                                             0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved