ဒု ၀န္ႀကီး အသစ္ ၃ ဦးခန္႔အပ္

Wednesday, August 14, 2013

ႏုိင္ငံတကာက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ သေကၤတလုိ႔ သမုတ္ၾကတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အစုိးရ လက္ထက္မွာ အေျပာင္းအလဲေတြ တကယ္ပဲ မ်ားပါတယ္။ 
အခု ေနာက္ဆံုး အစုိးရအဖြဲ႔အတြင္း ဒု ၀န္ႀကီးေတြ ထပ္မံ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးအပ္လုိက္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ သမၼတ႐ံုးက အမိန္႔တရပ္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ဒု ၀န္ႀကီးေတြ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပး လုိက္ျပန္ပါၿပီ။ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒု ၀န္ႀကီးေနရာကို ဦးတင္ဦးလြင္၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒု ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ျမတ္ဦး၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ဒု ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေဒၚလဲ့လဲ့သိန္းတုိ႔ကို အသီးသီး တာ၀န္ေပးအပ္လုိက္ပါတယ္။
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
(အမိန္႔အမွတ္၊ ၃၃/၂၀၁၃)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၇ ရက္
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္လ ၁၃ ရက္)
ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿခင္း


ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)၊ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉) တို႔ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေအာက္
ေဖာ္ ၿပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ယွဥ္တြဲပါ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္သည္-

ဦးတင္ဦးလြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေဒၚလဲ့လဲ့သိန္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန

                                                                 (ပံု) သိန္းစိန္                   
                                                                ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ              
                                                       ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved