စီးပြားကူးသန္း အရာရွိ ၃ဝ ရာထူးတုိးရာမွာ မသမာမႈမ်ား ရိွေနသလား

Friday, October 25, 2013


စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနခြဲမ်ားတြင္ လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ အရာရွိရာထူး ၃၀ အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူး တုိးေပးရာတြင္ တရားမွ်တမႈ မရွိဘဲ မသမာမႈ မ်ားရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

 စီးပြားကူးသန္း သင္တန္းဖြင့္ပြဲ ျမင္ကြင္း

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၂ ဦး၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၆ ဦးအပါအ၀င္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ထမ္း အခ်ဳိ႕ကုိ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနဟု အမည္
ေျပာင္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ အဆုိပါ ဦးစီးဌာနတြင္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရး မွဴး ရာထူး ၁၀ ေနရာ၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူး ေနရာ ၂၀ ေနရာ စုစုေပါင္း ရာထူးေနရာလြတ္ ၃၀ ရွိလာ ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ရာထူးတုိးေပး ရန္ လုပ္ေဆာင္ ယင္းသုိ႔ ရာထူးတုိးမႈ အတြက္လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ တရားမမွ်တမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ရာထူးတုိးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ စီမံေရးရာဌာနခြဲက အဓိက ကုိင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ရၿပီး လစ္လပ္ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္း မ်ားသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ရာထူး လုပ္သက္ ၄ ႏွစ္မွ စတင္ စဥ္းစားေပးမည္ ဆုိေသာ အခ်က္အပါအ၀င္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အမွန္ တကယ္ ရာထူးတုိးေပးရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မညီသူ မ်ား၊ အရည္အခ်င္း မရွိသူမ်ားကုိ ရာထူး တုိးျမွင့္ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

"လက္ရွိရာထူးမွာ လုပ္သက္ ၄ ႏွစ္ရွိတဲ့သူကစၿပီး စဥ္းစားေပးမယ္ဆုိေပမယ့္ တကယ္တန္း ရာထူးတုိး လ်ာထား စာရင္းမွာ ဦးစီးအရာရွိရာထူး လုပ္သက္ ၄ ႏွစ္ မရွိတဲ့သူ ၂ ဦး၊ ဘြဲ႕ရပညာ တတ္မဟုတ္ တဲ့ သူေတြနဲ႔ တပ္ဘက္ကေန ဗိုလ္ႀကီး ဘ၀နဲ႔ အၿငိမ္းစား ယူလာတဲ့သူ ၅ ဦး ကုိ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရး မွဴး  အျဖစ္ စာရင္းထည့္ထားတယ္။ ေနာက္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးအတြက္ ဌာနခြဲ တုိင္းက အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူ ေတြကုိ စာရင္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ Mobile Team က သူေတြကုိ ဦးစားေပး စာရင္းတင္ ေပးတာမ်ဳိးေတြ လည္း လုပ္ထားတယ္။ အဓိက က မူေဘာင္ေက်ာ္ လုပ္တာ
ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္'' ဟု ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ အရာထမ္းတဦး က ေျပာသည္။

စီမံေရးရာဌာနခြဲက လစ္လပ္ရာထူးတုိးေနရာမ်ားအတြက္ အရာရွိလ်ာထားစာရင္းကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္လိုပါက ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္
ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ကန္႔ကြက္ႏုိင္သည္ဟု ရုံးတြင္းအမိန္႔စာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 စီမံေရးရာဌာနခြဲမွ အရာရွိတဦးက ထုတ္ျပန္ထားေသာ အရာရွိ ရာထူးတုိးျမွင့္စာရင္းကုိ ကန္႔ကြက္ပါက ကန္႔ကြက္သူကုိ မွတ္တမ္း တင္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိးျမွင့္အရာရွိစာရင္းတြင္ လ်ာထားသူမ်ားသည္ မည္သုိ႔ေသာ ကန္႔ကြက္မႈ ရွိေစကာမူ လ်ာထားရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရာထူးတုိးျမွင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိၱရွိလွ်င္ ႀကိဳက္သည့္ေနရာသုိ႔ တုိင္ၾကား ႏုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

''ရာထူးတုိးတာကို ကန္႔ကြက္ႏုိင္တယ္ ဆုိေပမယ့္ တဖက္မွာလည္း သတိၱရွိရင္ လုပ္ဆိုၿပီး ေျပာထားဆုိထားေတာ့ ကန္႔ကြက္မယ့္သူကလည္း အရဲကုိးလုပ္ၾကရတယ္ေလ ။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီရာထူးတုိးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဌာနတြင္း မွာက ေတာ္ေတာ္ မေက်နပ္တာေတြျဖစ္ေနတာဆုိေတာ့ တုိင္စာေတြေတာ့ တက္ေနၿပီ'' ဟု ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ ေရး ႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ အရာထမ္းက ရွင္းျပသည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ရုံးအဖြဲ႕မွဴးက လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ အရာရွိမ်ား ခန္႔ထားမႈကို ၀န္ႀကီးရုံးက တုိက္ရုိက္မကုိင္တြယ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ရာထူးတုိးျမွင့္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ တဦးႏွင့္တဦး မေက်နပ္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥမ်ား မရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ မသမာမႈမ်ားရွိပါက ဌာနတြင္း စုံစမ္းစစ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးမည္ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ေျပာဆုိသည္။ 

ဧရာ၀တီက ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္ခံ ေျဖၾကားမည့္သူမရွိေပ။ 

သာလြန္ေဇာင္းထက္ ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved