၁၃ဝဝ ျပည့္ စိန္ရတု နဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

Wednesday, November 20, 2013

~


 

၁၃ဝဝ ျပည္႕အေရးေတာ္ပုံၾကီးေပၚေပါက္ခ့ဲသည္မွာ ယခု ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၅ ႏွစ္တင္းတင္း ျပည္႕ခ့ဲျပီဲျဖစ္ပါသည္။

 ယင္းအခ်ိန္က ေရနံေျမ မ်ားမွ အေထြေထြ မေက်နပ္မွဳမ်ားကို ေတာင္းဆိုခ့ဲရာမွ စတင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ျပီး နဳိင္ငံတဝွန္းလုံးသို႕ကူးစက္ျပန္နွံ႕ကာ လူတန္းစားေပါင္းစုံ ပါဝင္ေသာ အေထြေထြ သပိတ္ၾကီး အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိသြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်ိန္က အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား မ်ားမွ ျမန္မာ့သယံဇာတမ်ား ကိုထုတ္ယူ ခံစားေနေသာ္လည္း ျမန္မာလူထု၏အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ကာ တိုင္းျပည္ကို ဂုတ္ ေသြးစုတ္ ေနခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါသည္။ 

သို႕ျဖစ္ရာ ေရနံေျမအလုပ္သမားထုၾကီးမွလည္း ၄င္းတုိ႔၏ မညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 ေရနံေျမအလုပ္သမားမ်ားမွ ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္ ဟုေၾကြးေၾကာ္ကာ တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲၾကသည္။  ပညာေရး၊  က်န္းမာေရး၊  လူမွုဳေရး၊  စီးပြားေရးအေထြေထြ နိမ္က် ေနမွဳ မ်ားကို ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲၾကသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူနယ္ခ်ဲ႕မ်ားမွ ေစ့စပ္ လိုက္ေလ်ာ ေပးခ့ဲရ သည္၊ နိုင္ငံေရး အလွည္႕အေျပာင္းတရပ္ကို ျဖစ္ေစခ့ဲသည္၊  တနည္း နိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအထိဦးတည္နိုင္ရန္ စတင္ ေပးနိုင္ခ့ဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ႕သို႕သမိုင္းအစဥ္အလာၾကီးမားခ့ဲ ေသာအေရးေတာ္ပုံၾကီးကို စတင္ခ့ဲေသာ ေရနံေျမအလုပ္သမားထုၾကီး၏ယခင္ က ႏွင့္ယေန႕အေျခအေနမွန္ကိုသိသူ နည္းပါးလွသည္၊
ယင္းအခ်ိန္ (၁၉၃၈) က အဂၤလိပ္ ပိုင္ BOC Company သည္ လုပ္ငန္းခြင္ ကို စနစ္က်နစြာ စီမံခန္႕ခြဲခ့ဲသည္ ျဖစ္ရာ ၄င္းတုိ႔မွာ အက်ိဳး အျမတ္မ်ားစြာရခ့ဲၾကျပီး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း တဟုန္ထိုးတိုးတက္လာခ့ဲသည္ ၊ ယင္းအခ်ိန္က ခ်မွတ္ထားခ့ဲေသာ ေရနံ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား နည္းဥပေဒမ်ား စီမံခန္႕ခြဲမွူ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွာ ယေန႕ေခတ္အထိ ေခတ္မွီ အသုံးဝင္အသုံးက်ေနဆဲ အတုယူေနရဆဲ ျဖစ္သည္။  အထူးသျဖင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမွဳမ်ား သည္ လုပ္ငန္းတခုလုံးအတြက္သာမက ေရနံေျမ ေအာက္ေုျခ အလုပ္သမားတဦးခ်င္းစီအထိ ေခတ္မွီမွန္ကန္စြာ အက်ိဳးရွိေစခ့ဲသည္။ 

Company၏ အကိ်ဳးစီးပြားမွာ ပိုမိုမ်ားျပားလွသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ေရနံေျမ အလုပ္သမားၾကီးမ်ား၏ဘဝမွာလည္း လူမိ္်ဳးျခား လက္ေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရသည္မွလြဲí ေရနံ လုပ္ငန္း၏လုပ္ကိုင္မွူအေနအထားအရ သက္ဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ားမွာ ယင္းေခတ္ အေနအထားနင္႔ ေလ်ာ္ညီစြာ ဖူလုံစြာ လုပ္ကိုင္ အသက္ ေမြးနိုင္ခ့ဲၾကသည္။

 မိမိတုိ႔၏ လစာလုပ္ခမ်ားအျပင္ ေရနံေျမအစမ္းတြင္းစ၇ိတ္ (OTA) ၊  အလုပ္ခြင္တြင္ အခမဲ႕ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခြင့္(FREE MESS ႏွင့္other facility)၊
အလုပ္ခြင္ က်န္းမာ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး(Health, Safety) စေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္ စံညြွန္း နွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ခံစားနိုင္ခ့ဲၾကသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္တြင္  ျမန္မာ့ေရနံႏွွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOC) ၄င္းေနာက္ (MOGE) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခ့ဲရာ ယေန႕ေခတ္အထိ နိုင္ငံ႕အက်ိဴးျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ၾကီးမားစြာ သယ္ပိုးနိုင္ခ့ဲသည္၊ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ တြင္ ေရနံေျမအေျမာက္အျမားကို အသစ္ရွာ ေဖြထုတ္လုပ္နိုင္ခ့ဲျပီး ထုတ္လုပ္မွဳမွာ ျမင့္တက္ခ့ဲျပီး ျပည္တြင္းဖူလုံမွဳကိုသာမက အခိ်ဳကို ျပည္ပသို႕ပင္ တင္ပို႕နိုင္ခ့ဲသည္။

 ေရနံေျမအလုပ္သမားၾကီးမ်ားမွာလည္း ယခင္ BOC ေခတ္က လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ ေပ်ာ္ရြႊင္စြာ အသက္ေမြးနိုင္ခ့ဲၾကသည္၊
အလြဲသုံးစားလုပ္မွဳမွာ မရွိသေလာက္နည္းပါးလွသည္ျဖစ္ရာ မိမိတုိ႔၏ အလုပ္အေပၚ အလြန္တရာမွ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္နိုင္ခ့ဲၾကသည္။ 

၁၉၈၈ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ ကနဦးပိုင္းအခ်ိန္အထိ ယင္းဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းေသာ အေနအထားကို ဆက္လက္ ထိန္းထား နိုင္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း
ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္မွဳ ေရနံေျမမ်ား၏ သဘာဝအေလ်ာက္စီးထြက္နိုင္မွဳ ေလ်ာ႕နည္းလာျခင္း ၊ အၾကီးစားေရနံေျမ အသစ္မ်ားထပ္မံေတြ႔ရွိမွဳ႕နည္းပါးလာျခင္း၊ 
အေထြေထြကုန္ေစ်းနွဳံး မ်ားၾကီးျမင့္လာျခင္း၊  လုပ္ကိုင္ခံစားခြင့္မ်ားျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္း (No free Mess) ၊  မွန္ကန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္ခြဲမွဳ စနစ္ အားနည္းလာျခင္း၊
အတတ္ပညာအရ လြဲမွားေသာ လုပ္ကိုင္ ေဆာငိရြက္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ အလြဲသုံးစား မွဳ႕မ်ား၊
က်ဆုံးမႈမ်ား ရွိလာျပီး MOGE ၏ အခန္းက႑မွာ ဝန္ၾကီးဌာန အတြင္း တျဖည္းျဖည္း ေမွးမွိန္လာခ့ဲသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ယင္း အလြဲသုံးစားမႈမ်ားမွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား တြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားေလာက္ မၾကီးမားခ့ဲပါ။

 ယင္း အလြဲသုံးစားမွဴ မ်ားကို အသုံးခ်မွဳမ်ား ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႕ ျပဳလုပ္ေနျခင္း -ဥပမာ ဝန္ၾကီးဌာန အထူးအရာရွိမ်ားက ဒီဇယ္ ဂါလံအနည္းငယ္မ်ွ အဖမ္းျပျပီး နာမည္ေကာင္းရယူကာ တစ္ႏွစ္ သိန္းေထာင္ခ်ီ ခြဲတမ္း ဝင္ေငြရွိေသာျဖန္႕ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ား သို႕ ေျပာင္းေရြွ႕ၾကျခင္းမ်ိဳး ရာထူးမ်ား ေက်ာ္လြွားရယူျခင္းမ်ိဳးမ်ား အမ်ားအျပား ရွိခ့ဲျပီး သက္ဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ားမွ မသိက်ိဳးက်င္ ျပဳေနခ့ဲျခင္းမ်ိဳးကို ပုံမွန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိေဆာင္ရြက္ေနခ့ဲျခင္းမ်ိဳး ေၾကာငိ႕ ေရနံေျမ လုပ္သားထုအတြင္း စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းပ်က္ျပားမွဳ႕မ်ားအစဥ္တစိုက္ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ MOGE ေခတ္ဦးပိုင္းတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ့ဲေသာ ကမ္းလြန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ား မွ စိးပြား့ျဖစ္ထုတ္ယူနိုင္ေရးအတြက္ နိုင္ငံျခားကုမဏီမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမ်ား ကို္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခ့ဲသည္႕အတြက္ နိုင္ငံျခားဝငိ္ေငြ အေျမာက္အျမား တိုးတက္  ရရွိနိုင္ခဲ့သည္။

ေရျမင့္လွ်င္ၾကာတင့္မည္ဟူေသာစကားအတုိင္း ျမန္မာ့ေရနံ၏ အေနအထား တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ သက္တန္း အၾကာရွည္ဆုံး ေရနံလုပ္ငန္းတြင္ တခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အဆင့္တြင္ပင္ ေအာက္ဆုံးတန္းတေနရာကရပ္တည္ေနရေသာအေျခအေနသို႕ထိုးက်သြားခ့ဲပါသည္၊  ေရြေက်ာင္းေျပာင္ ေျပာင္ဝမ္းေခါင္ေခါင္ဟူေသာစကားရပ္အတိုင္း ကမ္းလြန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ရင္းျမစ္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား သညျ္မန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတိုးတက္ဖို႕ ျမင္သာ ျမင္ရ မၾကင္ရျဖစ္ခ့ဲရ သည္။ 

ယင္းအက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ ဘယ္ေသာင္ ဘယ္ကန္းဆိုက္သည္မသိျဖစ္ခ့ဲရသည္၊  ျပင္ပေပါက္ေစ်းွနွင့္ အဆမတန္ ကြာျခားလွေသာ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈနံဳးထား၏ေအာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕ေအာက္သို႕ ေရာက္ရွိသြားခ့ဲသည္၊ မေလ်ာ္ကန္လွေသာ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မွဳ႕နံဳးထားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ အလြဲသုံးစားမွူ႕ေအာက္တြင္ေပ်ာက္ပ်က္သြားခ့ဲရသည္။ 
လက္တဆုပ္စာ ထိပ္ပိုင္းလူနဲစုသာ အက်ိုဳးခံစားခြင့္မ်ား ကိုမယုံၾကည္နုိင္ေလာက္ေအာင္ ခိုးယူရရွိိခ့ဲၾကသည္။

 ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္တကြ နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ကို မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ရုိးသား ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ရပ္တည္နိုင္ရန္ အေထာက္အကူ မေပးနိုင္ခ့ဲပါ။ 
မိမိတုိ႔ရွာေဖြထုတ္လုပ္ေပးလိုက္သည္မွာ အဆိပ္ပင္ ေရေလာင္း သည္႕နွယ္ျဖစ္ခ့ဲရသည္ဟုပင္ ခံစားေနခ့ဲၾကရသည္။

 ေရနံေျမအလုပ္သမားၾကီးမ်ားအဖို႕ မိမိတုိ႔၏ဘဝ အသက္ရွင္လုံေလာက္ရုံမ်ွပင္မရွိေသာ လုပ္ခလစာမ်ားျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ ေပးဆပ္ ေနခ့ဲၾကရသည္၊  သို႕သည္႕တိုင္အခြင့္ထူးခံမ်ား၏ေအာက္တြင္ ဂုတ္ေသြး စုတ္ခ်ယ္လွယ္မွဳခံေနၾကရသည္မွာ ေန႕စဥ္နွင့္အမွွ်ပင္၊  ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တရားဝင္ ခံစားခြင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားမည္သို႕ ရွိသည္ဟုဆိုေစကာမူ အာဏာရွင္ လက္သစ္ လက္ေဟာင္းမ်ား၏ေအာက္တြင္ အျခားလူျခင္းတူတူူ ဝန္ထမ္းခ်င္းအတူတူ ကြဲျပားျခားနားစြာျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ခံေနၾကရပါတယ္၊  ေနပူမေရွာင္ မိုးရြာမေရွာင္ မိေဝးဘေဝး မိသားစုႏွင့္ေဝးကြာ ၂၄ နာရီ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ္လည္း ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ တရားဝင္ ခံစားခြင့္မရွိျခင္း၊  စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ပညာေရး လူမူေရး ေနထိုင္မွဳ႕ နိမ္႕က်စြာျဖင့္ ဘဝကိုျဖတ္သန္းေနၾကရပါသည္။

သို႕ျဖစ္ရာ ေအာက္ပါ အတိုင္း လိုအပ္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါ၇န္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

(၁) ေရနံေျမအစမ္းတြင္းစ၇ိတ္ (OTA) ၊  အခ်ိန္ပို (Overtime) ၊  အလုပ္ခြင္တြင္ အခမဲ႕ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခြင့္(Free MESS ႏွင့္other faciliticies )၊ အလုပ္ခြင္ က်န္းမာ အႏ၇ယ္ ကင္းရွင္းေရး (Health,Safety) စေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို နိုင္ငံတကာစံႏွဳံးမဟုတ္သည္႕တိုင္ ေဒသနိုင္ငံမ်ားအတြင္း သငိ႕ေတာ္ေသာ စံခ်ိန္စံႏွုန္းမ်ားႏွင့္ အညီ သုံးသပ္ ေလ႕လာျပီး ျပန္လည္ စဥ္းစား တိုးျမင့္ခံစားခြင့္ျပဳရန္
ယင္းပထမအခ်က္မွာ အလြန္တရာ အေရးၾကီးသည္ျဖစ္ရာ အလ်င္အျမန္ ေျဖရွင္းေပးနိုင္ရန္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ ယခု ရရွိေနေသာ ခံစားခြင့္မ်ားမွာ ေခတ္နွင့္မေလ်ာ္ညီေတာ႕သည္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ (ဥပမာ -OTA  မွာ ယခုအခါ တစ္လ ၁၂၅က်ပ္သာ ရွိျခင္း ၊  Overtime မရွိ (ေရနံေျမ ႏွငိ႕ ရုံးခ်ဳပ္)၊  ခရီးသြားစရိတ္မ်ား နဲပါးျခင္း(Travelling allowance)မလုံေလာက္ျခင္း ၊  ေရနံေျမ ႏွင့္ အစမ္းတြင္းမ်ား တြင္ အခမဲ႕ စားေသာက္ခြင့္ႏွင့္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရာစံခ်ိန္မွာအလြန္တရာစိုးဝါးလွသျဖင့္ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ (FREE MESS ႏွင့္other faciliticies) မ်ားျပန္ စဥ္းစားေပး၇န္ ၊  ေရနံေျမ အစမ္းတြင္းမ်ားတြင္ (Health,Safety) အတြက္ နိုင္ငံတကာစံႏွဳံးရွိ လုပ္ငန္းခြင္အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းခြင္ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံမ်ား(အင္းတိုင္ ဘိနပ္မ်ား ဖ်င္က်မ္းအက်ီၤမ်ားသာ ေထာက္ပံ႕ေနျခင္း) ရုံးသုံး အလုပ္ရုံသုံး ကရိယာမ်ား (အရည္အေသြးနိမ္႕ တန္ဘိုးၾကီး တရုတ္လုပ္မ်ား) ၊ လုပ္ငန္းသုံး ေခတ္မွီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္စက္ကရိယာမ်ား (ေမာ္ေတာ္ကားအမ်ားစုမွာ သုံးမရေတာ႕ ျပင္ဆင္စရိတ္တင္ရန္ ဆီထုတ္စားရန္ သက္သက္သာ ျဖစ္ေနျခငိး၊  ) စသျဖင့္ ေထာက္ပံ႕ေပးရန္ စသည္တုိ႔ပါဝင္ျပီး ယင္းသို႕ျဖစ္ေပၚေနမွဳ႕မ်ားကို Third party အဖြဲ႕အစည္းမ်ားုျဖင့္ စနစ္က်နစြာ စုံစမ္း စစ္ေဆး ေပးရန္ ပြင့္လင္းျ့မင္သာစြာေဖာ္လုတ္ေပး၇န္ ျဖစ္ပါသည္။  ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကး လိုအပ္သည္ျဖစ္ရာတြင္ သင့္ေတာ္သလို ေရနံေစ်းႏွုန္းေျပာင္းေပးျခင္း (ဥပမာ  MOGE ၏ေရနံထြက္သမွ်ကို တစ္စည္လွ်င္ က်ပ္ ၃ဝဝဝ မွ်ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနရျခင္းကို နိင္ငံတကာ ေပါက္ေစ်းအတိုင္းေျပာင္းလဲျခင္း (ယင္းနည္းလမ္းမွ ဝင္ေငြ အဆ ၃ဝ က်ပ္၂၇၃ဘီလီယံတိုးလာနိုင္ျခင္း) ၊  အသုံးမလိုပိုလ်ံေသာ စက္ကရိယာယာဥ္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊  ဌာန ၏ operation/revinue ratio မွာ ၂ဝ% မွ်သာ ရွိရာ တိုးတက္ ရယူ အသုံးျပဳျခင္း စသည္႕နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးတက္ရရွိႏိုင္ျခင္း)စသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္သည္႕အေျခအေနတြင္ရွိပါသည္၊

(၂) ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ ရုံး အေဆာက္အဦး အိမ္ (ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္) အစရွိေသာ facility မ်ားကို စံခ်ိန္စံႏွုန္းမွီစြာ ျပန္လည္ မြမ္းမံေဆာက္လုပ္ကာ  ဝန္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္လုပ္ကိုင္နိုင္ေစ၇န္စီမံေပး၇န္
ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမွာ ၾကီးမားေသာ နိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရာ ဥပမာ အားျဖင့္ ေနျပည္ ေတာ္ ရုံးခ်ဳပ္အငိအားတြင္ပင္ ၇၅ဝ ေက်ာ္ရွိေနျပီး ရုံး အေဆာက္အဦးမွာ မူလက အင္အား ၂၅ဝ ခန္႕ အတြက္သာ ဒီဇိုင္းထုတ္တည္ေဆာက္ရာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ပုံမွန္အလုပ္လုပ္ေနရန္ပင္ အခက္အခဲရွိျခင္း၊ စားပြဲတလုံးကို ဝန္ထမ္း အမ်ားအျပား အတူတကြအသုံးျပဳေနရျခင္း ရုံးခန္းဖြဲ႕စည္းမွဳ႕မ်ား စနစ္က်နမွဳ႕မရွိျခင္း (ဥပမာ ကြန္ ပ်ူဴတာခန္းမမ်ား၊  ရုံးခန္းမ်ား မွာ အလြန္တရာ က်ဥ္းေျမင္းျပီး ျဖစ္သလို သုံးထပ္သားသာကာရန္ထားျခင္း)၊  ရုံးသုံးပစည္းမ်ားျပည္႕စုံလုံေလာက္မွဳ႕မရွိျခင္း ၊ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွေန႕စဥ္ ဝင္ထြက္ေနရာ မသင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေန နိုင္ငံ၏ဂုဏ္သိကာ ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း တုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။

(၃)     နိုင္ငံျခားကုမဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ႕မ်ားတြင္ အသိပညာအတတ္ပညာ မ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ေရး ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ားပိုမို ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး က်ယ္ျပန္႕စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ေပး၇န္
နိုင္ငံျခားကုမဏီမ်ားမွထည္႕ဝင္ေသာ ပညာသင္ၾကားစရိတ္မ်ား(Training Fund) ႏွစ္စဥ္ ထဲ႕ဝင္ၾက သည္ျဖစ္ရာ ယင္းဝင္ေငြ မ်ားျဖင့္ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႕ခြဲကာ မိ္မိဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ား တိုးတက္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပး၇န္ ၊ နိုင္ငံျခားကုမဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ႕မ်ားတြင္ အသိပညာအတတ္ပညာ မ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ေရး နိုင္ငံ႕ဝန္ထမ္းမ်ား၊  ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ားပိုမို ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး က်ယ္ျပန္႕စြာ စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပး၇န္ (အခ်ိဳဳ႕ နိုင္ငံျခားကုမဏီမ်ားသာ တစိတ္တပိုင္းမ်ွသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ )

(၄) အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျပည္သူမ်ားမွအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိေအာင္ ဖြင့္ေပးျခင္းကို နိင္ငံပိုင္အခန္းတြင္သာမက ပုဂလိက ပိုင္းတြင္ပါ ညိႏိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (ဥပမာ နိင္ငံပိုင္ကဏတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား ထပ္မံ မေခၚယူျခင္း၊ ေခၚရာတြင္လည္း လက္သိပ္ ထိုးေခၚယူေနျခင္း၊ ျပင္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မိုးက်ေရြကိုယ္မ်ားကုိ မသင့္ေလ်ာ္ မပိုင္နိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးျခင္းႏွင့္ ရာထူးမ်ားေက်ာ္လြားတိုးျမင့္ေပးေနမွုဳ မ်ား ေလ်ာ႕ခ်ျခင္း၊
 ျပည္ပကုမဏီမ်ားတြင္ ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ား ကို နဳိင္ငံျခားသား အခ်ိဳးကို (၁း၁ဝ) အတိုင္း ခန္႕အပ္နိုင္ေရးလိုအပ္ေသာ အလုပ္သမားမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း ၊  နိင္ငံျခား Company ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ားလစာ အဆမတန္ကြာဟေနမွဳ႕ေလ်ာ႕ခ်ျခင္း (အခိ်ဳ႕ ေရနံ Company မ်ားတြင္ အဆ ၅ ဆ မွ ၃ဝ ခန္႕အထိကြာဟေနျခင္းမ်ိဳး၊  ၾကားခံအလုပ္သမား Company က
 ျမန္မာဝန္ထမ္း ရသင့္ေသာ လစာေငြမွ ျဖတ္ေတာက္ရယူေနျခင္း (၂ဆမွ ၅ဆခန္႕ထိရွိသည္ )  မွာ မသင့္ ေတာ္ပါ)

စသည္တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးတၾကီး လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္၊ ။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ၁၃ဝဝ ျပည္႕အေရးေတာ္ပုံၾကီး ၇၅ႏွစ္ စိန္ရတု ျပည္႕ႏွစ္အခါသမယတြင္ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ဝန္ထမ္းၾကီးငယ္မ်ားက နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို  မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ရုိးသား ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ရပ္တည္ပါဝင္ႏိုင္္ရန္ လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးပါရန္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ထက္ေအာင္လိွဳင္

ျမန္မာ့ေရနံ.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved