သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေန႔ သဝဏ္လႊာ

Wednesday, November 27, 2013

ဒီကေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ၉၃ ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ေအာင္ပြဲေန႔ မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သဝဏ္လႊာ တေစာင္ ေပးပို႔ပါတယ္။ 


သဝဏ္လႊာ အျပည့္အစံုကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ 

ခ်စ္ၾကည္ေလးစားအပ္ပါေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား- 

၁၃၇၅ ခု တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္(၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္) က်ေရာက္ေသာ 
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (၉၃)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ အခါ သမယတြင္ ျမန္မာျပည္သူျပည္ သား အေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာ႐ႊင္လန္းၿပီး စည္းလုံး ညီၫြတ္စြာျဖင့္ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဖာ္
ေဆာင္ လ်က္ရွိ သည့္ ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရကို အျပည့္ အဝ ရရွိခံစားႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္
ေကာင္းေတာင္းလ်က္ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သအပ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉ ရာစု ေႏွာင္ပိုင္းတြင္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕တို႔က ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး စနစ္ကို ဖန္တီး စီမံခဲ့ၾကသည္။ 

၁၉၂၀ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂၈၂ ခု တန္ေဆာင္မုန္းလ)တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒသစ္ ကို ျမန္မာ
ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အလိုႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရ အတင္း အက်ပ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။ 

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ (၁၂၈၂ခု တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္) တြင္ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြတ္ခဲ့ရာ ထိုေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ အမ်ိဳးသား ေအာင္ပြဲေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ သည္။ 

ယေန႔သည္ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံၿပီး အမ်ိဳးဂုဏ္ ၊ ဇာတိဂုဏ္၊ ျမင့္မား ေစရန အတြက္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ (၉၃)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ ျဖစ္သည္။


ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ ခိုင္မာ သည့္ ပညာေရးအေျခခံေကာင္းမ်ား ရရွိရန္ လိုအပ္သည္။ 

ရင့္က်က္ခိုင္မာသည့္ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ခဲ့ သည္ ကို ျမန္မာ့သမိုင္း ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျဖစ္သည့္ အိုင္တီ ေခတ္တြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေတြး အေခၚမ်ား ကို ေဝဖန္ သုံးသပ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရး စ႐ိုက္လကၡာဏာမ်ား မေပ်ာက္ ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးသည္ ခိုင္မာသည့္ အမ်ိဳးသား စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္မ်ားရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ထူေထာင္ေရး အတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံ
ေရး၊ စီး ပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကိုခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ကို အစြမ္းရွိသမၽွ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိ ေပသည္။ 

ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အဓိကအခန္းက႑ မွ ပါဝင္လ်က္ရွိေပ သည္။ 

ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အေပၚ လုံးဝအမွီသဟဲျပဳလ်က္ရွိရာ ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီမံ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေပသည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသား ပညာရည္ျမင့္မားေရး အတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ 

ထိုေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၊ အထူး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ၁၈ ဖြဲ႕ကို ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ 

ထိုအဖြဲ႕မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး မူဝါဒကို ၫွိႏႈိင္းေရးဆြဲ ကာ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား အားရွင္းလင္း တင္ျပကာ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္
ျပန္႔ ရ ယူစုစည္းၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ခြဲျခား၍ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ အဓိက အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိရာ ေအာင္ျမင္ မႈမ်ား ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံး နီးပါး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား တစ္စတစ္စခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ားကို ရရွိခံစားေနၾကရၿပီ ျဖစ္ေပသည္။ 

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ခိုင္မာသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိေပသည္။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္ ေဖာ္ေဆာင္ရာ တြင္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွစတင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးကို အသြင္ ကူးေျပာင္းရာတြင္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္း လ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူ႕အသံကို ျပည္သူ႕ေရးရာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေရးရာမ်ားတြင္ ၾကားသိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရရန္အတြက္ ကနဦး ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အဆင့္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူတို႔ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္တို႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒ ျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္သည့္ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီး(၃)ရပ္ကို လက္ကိုင္ ျပဳလ်က္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး ဆီသို႔ တက္ညီ လက္ညီ ခ်ီတက္ၾက မည္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးသည္ ယေန႔က်ေရာက္သည့္ (၉၃)ႏွစ္ေျမာက္ အမ်ိဳး သားေန႔၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ 
(၁) အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ျမင့္မားေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ ထက္ျမက္ေရး၊ 
(၂) အမ်ိဳးသား ပညာရည္ျမင့္မားေရး၊ 
(၃) ႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရး၊ (၄) ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး တို႔ကို အမ်ိဳးသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ အင္အားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ႐ြက္သြားၾကရန္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ။

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved