ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ

Tuesday, December 24, 2013

 ~

ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြတခုကုိ မၾကာေသးခင္က Standard Chartered ဘဏ္၊  Prudential အဖြဲ႕ နဲ႔  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္္တုိ႔ ပူးေပါင္း က်င္းပပါတယ္။
 Tina Singhsacha, Chief Representative, Standard Chartered Bank (Myanmar)
ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္တေစာင္ကုိ   ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။


   

Standard Chartered Bank ၊ Prudential ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္္တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေငမြည္းခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆးြေႏးြပဲြ က်င္းပ 

ဤအစီအစဥ္သည္ ေတာင့္ တင္းခုိင္မာသည့္ ေငြမည္း ခ ၀ ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူေဘာင္ကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ - ကမၻာဘ့႑ာေရးစနစ္ထဲသုိ႔ ျပန္လည၀္င္ေရာက္ ေပါင္းစည္းႏုိင္ရန္
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႀကိဳးပမ္းအားထတု္မႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကမၻာလံုး ဆုိင္ရာ ျပႆနာျဖစ္သည့္ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေနမႈအား အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္၏ ပူေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္အတူ Standard Chartered Bank ႏွင့္ Prudential တုိ႔ တြဲဖက္ၿပီး  ပူးေပါင္းအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြမ်ားထဲမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပတြဲစ္ရပ္ကုိ မၾကာေသးမီက စီစဥက္်င္းပခဲ့ပါသည္။  

ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပသည့္ အဆုိပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟုိဘဏ္၊ ျပည္တြင္းကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္ႏွင့္ အာမခံကုမၸဏီတုိ႔မွ အႀကီးတန္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တုိ႔မွ လူအေယာက္ ၉၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။  

"AMT/CFT ေငြးမည္းခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရး/အႀကမ္းဖက္သမားေတြကုိ
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈတုိကဖ္်က္ ေရးစနစ္(AML/CFT regime) ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာမွာ သိသားထင္ရွားတဲ့ တုိးတက္မႈရလဒ္ေတြရရွိဖုိ႔အတြက္ ဒီအလုပ႐္ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်င္းတအဲ့ခါမွာ အခ်ိန္ကုိက္ အခါကိုက္ျဖစ္မႈက အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ အခုလုိအခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ ဒီအစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔စီစဥ္ရာမွာ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးတဲ့  Standard Chartered Bank၊ Prudential နဲ႔ အစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ေအာင္ အမ်ားႀကီးႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသူေတြကုိ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ စိတ္ရင္းနဲ႔ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာ ၾကားခ်င္ပါတယ္" ဟု ျမနမ္ာႏုိင္ငံဗဟုိဘဏ္၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာၾကားပါသည္။   

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
  
အဆုိပါေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ အစီစဥ္အား ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္း-ျမန္မာ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ထူေထာင္ရန္ ဘ႑ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟုိဘဏ္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအဖြဲ႕မွလည္း ကူညီပ့ံပုိးေပးပါသည္။ Standard Chartered Bank ႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ ၿဗိတိသွ်သ႐ံုံးတုိ႔က ဦးေဆာင္မည့္ အဆုိပါလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးက႑ ဥႆုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အကူအညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  

 “ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈနအဲ႔တူ အနာဂတ္ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေတကြ စီစဥ္က်င္းပတဲ့ ဒီကေန႔အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းရဲ႕ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အက်ဳိးျပဳပါ၀င္မႈ ေတြထဲက တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈကုိ ပူးေပါင္းကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ ရပ္တည္မႈပံုရိပ္ကုိ ထိခုိက္မႈျဖစ္မယ့္ တရားမ၀င္ ဥပေဒနဲ႔ၿငိစြန္းတဲ့ ေငြေၾကးေတြအလံုးအရင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာမႈကုိ ေရွာင္ရွား ႏုိင္ဖအုိ႔တြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိေအာင္ျမင္မႈရဖုိ႔အတြက္ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္းအေနနဲ႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ အခန္းက႑ေနဆက္လက္ ပါ၀င္ခြင့္ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ရွိ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံး၏ ႀကီးပြားတုိးတက္မႈ ဌာနအႀကီးအကဲ Anthony Preston က ေျပာပါသည္။  

ေတာင့္တင္းခုိင္မာသည့္ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးမူေဘာင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ဘ႑ာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အဓိက်သည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အား ကုိငတ္ြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အေရးပါသည့္က႑မွ အေထာကအ္ပံ့ျဖစ္ေစမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုိယ္စားလွယ္႐ုံး ပထမဆံုးျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္သည့္ အေနာက္တုိင္းဘဏ္ျဖစ္ေသာ Standard Chartered အေနျဖင့္ ယံုၾကည္ထားပါသည္။  

"ႏုိင္ငံတကာထိပ္တန္းဘဏ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အေတြးအျမင္ေတြနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကုိ ေ၀မွ်ျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈအပုိင္းမွာ ပါ၀င္အက်ဳိးျပဳႏုိင္ လိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ အခုလုိအက်ဳိးျပဳပါ၀ငလ္ုိတဲ့ဆႏၵဟာ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ လူမႈေရးအပုိင္းမွာအသံုး၀င္သလုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အေထာက္အကူျဖစ္သင့္တယဆ္္ုိတဲ့ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္အေပၚမွာ အေျခခံထားပါတယ္။ ဒီယံုၾကည္ခ်က္ဟာ ကၽြန္မတုိ႔အမွတ္တံဆိပ္ရဲ႕ ကတိက၀တ္ျဖစ္တဲ့ 'Here for good' ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒရ္ဲ႕ ႏွလံုးသားဗဟုိအခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေငြမည္းခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑မွာ အႀကီးမားဆံုးနဲ႔ အ႐ႈပ္ေထြးဆံုးစိန္ေခၚမႈေတြထဲကတစ္ခကုုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာမွာ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ပါလိမမ့္ယ္။ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းတုိင္းအေနနဲ႔ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈ 
  
တုိက္ဖ်က္ေရးရဲ႕ အေရးပါမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔လုိအပ္သလုိနဲ႔ ဒီျပႆနာကုိ ကုိင္တြင္ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ မူေဘာင္ေတြနဲ႔ စီမံခ်က္ေတြကုိ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆုိတာ ေသခ်ာမႈရွိုဖုိ႔လုိပါတယ္" ဟု
Standard Chartered Bank (Myanmar) ၏ ကုိယ္စားလွယ္အရာရွိခ်ဳပ္ Tina Singhsacha က ေျပာၾကားပါသည္။  

အဆုိပါရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားကုိ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပအြဲား တြဲဖက္စီစဥ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Prudential မွလည္း ထပ္ေလာင္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။  

"ဒီကေန႔အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အာမခံလုပ္ငန္းေစ်းကြက္မွာ အက်ဳိးျပဳပါ၀င္ဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေရရွည္သံဓိ႒ာန္ခ်ထားမႈရဲ႕ အစကနဦးပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။
စည္မ်ဥ္းဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး ဆုိင္ရာ အေလးထားအာ႐ုံစုိက္မႈျမင့္မားလာတဲ့ အေၾကာင္းအရာျဖစ္တဲ့ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကုိ Standard Chartered Bank နဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေ၀မွ်ခြင့္ ရတဲ့အတြက္ Prudential အေနနဲ႔ အရမ္းေက်နပ္အားရမိပါတယ္" ဟု Prudential (Myanmar) ၏ ကုိယစ္ားလွယ္အရာရွိခ်ဳပ္ Allen Thai က ေျပာၾကားပါသည္။  

Standard Chartered Bank ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္တုိ႔ပူးေပါင္းစီစဥ္ၿပီး ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

အျခားပူးေပါင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္က်လွ်င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားပါမည္။  

-End-  
 
  
ထပ္မံသိရွိလုိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္  
Trongjate Namwong Corporate Affairs, Thailand Tel: +66 2 724 8024
 Email: Trongjate.Namwong@sc.com 

Christopher Lowes Standard Chartered Bank (Myanmar)
Email: Christopher.Lowes@sc.com    
Hla Myat Mon TODAY Ogilvy Public Relations Tel: +95 0 9509 6881
Email: hla.myatmon@todayogilvy.com 

Shane Neubronner TODAY Ogilvy Public Relations Tel: +95 0 9421151418
Email: shane.neubronner@ogilvy.com   

အာရွ ၊ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသတုိ႔တြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ  Standard Chartered  သည္ ႏုိင္ငံတကာဦးေဆာင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ၀္န္းရွိ လႈပ္ရွားအသက၀္င္မႈရွိဆံုးေသာ ေစ်းကြက္အခ်ဳိ႕တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္တုိင္ေအာင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး
လုပ္ငန္းစုႀကီး၏ ၀င္ေငြႏွင့္ အျမတ္ပမာဏ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကုိ အာရွ၊ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသတုိ႔မွ ရရွိေနပါသည္။

ပထ၀ီေျမအေနအထားတည္ရွိမႈ အေပၚအာ႐ုံစူးစုိက္မႈႏွင့္ Client ၊ Customer မ်ားႏွင့္ ေလးနက္ေသာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္ သံဓိ႒ာန္ခ်ထားမႈတုိ႔က မၾကားေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း Standard Chartered Bank ၏ တုိးတက္ႀကီးထြားမႈကုိ တြန္းအားေပးေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိပါသည္။
Standard Chartered PLC သည္ လန္ဒန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၊ ေဟာင္ေကာင္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတုိ႔အျပင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံရွိ ဘုံေဘစေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ေနရွင္နယ္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတို႔တြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္း၀င္ထားေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါသည္။ 

ကမၻာ့ေစ်းကြက္ေပါင္း ၇၀ တြင္ ႐ုံးေပါင္း ၁၇၀၀ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ၀န္ထမ္းေပါင္း ၈၈၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္အကုိင္ခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးထားပါသည္။
လုပ္ငန္းေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ႏွင့္ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လူမ၀ႈန္းက်င္ အတြက္တာ၀န္ယူမႈ၊ သဘာ၀ပတ၀္န္းက်င္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ၀န္ထမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ သံဓိ႒ာန္ ခ်ထားပါသည္။
 Standard Chartered ၏ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ စံႏႈန္းတန္ဖုိးထားမႈမ်ားကုိ အမွတ္တံဆိပ္ ကတိက၀တ္ျဖစ္သည့္ "Here for good" တြင္ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ထပ္မံသိရွိလုိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္္မ်ားအတြက္ www.standardchartered.com တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ www.facebook.com/standardchartered ႏွင့္ Twitter@StanChart တုိ႔တြင္လည္း ေလ့လာၾကည႐့္ႈႏုိင္ပါသည္။  

ကၽြႏု္ပ္တ႔ုိ၏ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာၾကားေသာအျမင္မ်ားကုိ သိရၿွိပီး မွတ္ခ်က္မ်ားေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ourviews.standardchartered.com တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါသည္။  
 


.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved