အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Sunday, December 8, 2013


ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးထားတဲ့  အေျခခံ ဥပေဒ ေလ့လာ သံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တခု ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ (သရုပ္ေဖာ္ပုံ - ကာတြန္းလူႀကီးမင္း)
အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို  ကူးယူေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာ သုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(၃/၂၀၁၃) 
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၄ ရက္ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္) 

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း အေပၚ ဌာန၊ အသင္းအဖြဲ႕ပါတီ အသီးသီးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ရရွိမႈ အေျခအေန သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း 

၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာ သုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္း
ေကာ္မတီ မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၃) ျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္၊ တရား စီရင္ေရး မ႑ိဳင္မ်ားထံမွ ေလ့လာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မတိုင္မီ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

၂။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဌာနအသင္းအဖြဲ႕ ပါတီမ်ားမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အႀကံျပဳ စာမ်ား ရရွိရန္ အလို႔ငွာ (၃/၂၀၁၃) ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို (၃၁-၁၀-၂၀၁၃) တြင္ က်င္းပ ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ မတိုင္မီ ေပးပို႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ 

၃။ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ မတိုင္မီထိ အႀကံျပဳစာေပါင္း ၁၂၄ ေစာင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

၄။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မ ွဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔အထိ အႀကံျပဳစာေပါင္း ၃၁၆ ေစာင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

၅။ သို႔ပါ၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔အထိ အႀကံျပဳစာေပါင္း ၄၄၀ ေစာင္ရရွိခဲ့ၿပီး ပါတီ အဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕အသီးသီးမွ- 

(က) အခန္း(၁)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၅၉၀) ခ်က္၊ 
( ခ ) အခန္း(၂)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၃၆) ခ်က္၊ 
(ဂ ) အခန္း(၃)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၂၆၁) ခ်က္၊ 
(ဃ) အခန္း(၄)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၃၀၉) ခ်က္၊ 
( င ) အခန္း(၅)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၄၃၈) ခ်က္၊ 
( စ ) အခန္း(၆)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၁၇၉) ခ်က္၊ 
(ဆ) အခန္း(၇)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၂၈) ခ်က္၊ 
( ဇ ) အခန္း(၈)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၁၂၀) ခ်က္၊ 
( ဈ ) အခန္း(၉)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၄၉) ခ်က္၊ 
(ည) အခန္း(၁၀)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၂၀) ခ်က္၊ 
( ဋ ) အခန္း(၁၁)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၈၃) ခ်က္၊ 
( ဌ ) အခန္း(၁၂)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၂၁၈) ခ်က္၊ 
( ဍ ) အခန္း(၁၃)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၁၁) ခ်က္၊ 
( ဎ ) အခန္း(၁၄)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၂၂) ခ်က္၊ 
(ဏ) အခန္း(၁၅)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၁၂) ခ်က္၊ 
(တ) ဇယား(၁)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၅၉) ခ်က္၊ 
(ထ) ဇယား(၂)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၄၅) ခ်က္၊ 
( ဒ ) ဇယား(၃)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၁၀) ခ်က္၊ 
( ဓ ) ဇယား(၄)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၁) ခ်က္၊ 
( န ) ဇယား(၅)တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (၂၁) ခ်က္၊ 

စုစုေပါင္း အႀကံျပဳခ်က္ (၂၅၁၂) ရရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍လည္း အႀကံျပဳစာမ်ား ေရာက္ရွိ လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေလ့လာ သုံးသပ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ 
0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved