မသန္စြမ္းသူမ်ားရန္ပုံေငြ ေလွ်ာက္မယ္ဆုိရင္

Sunday, February 16, 2014

~
မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနတ့ဲ အသင္းအဖဲြ႔ေတြ ရန္ပုံေငြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း
 Disability Rights Fund   ရံပုံေငြအဖဲြ႔က ၾကာသပေတးေန႔မွာ တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။
 -  

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆံြ႔ အ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ ဖြင့္ထားတ့ဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေမရီခ်ပ္မင္းန္ေက်ာင္းက ေက်ာင္းသူတဦး (ဓာတ္ပုံ - စုိင္းေဇာ္ / ဧရာဝတီ)

ဒီအဖဲြ႔က  
ႏုိင္ငံတကာအလွဴရွင္ေတြနဲ႔
မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနတ့ဲ အသင္းအဖဲြ႔ေတြၾကားမွာ ေပါင္းကူးေပးေနတာပါ။ 
တႏွစ္တာအတြက္ အေသးစားေထာက္ပ့ံမႈရန္ပုံေငြပမာဏက ေဒၚလာ ငါးေထာင္ကေန ႏွစ္ေသာင္းအတြင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္က မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္သိလုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ အြန္လုိင္း

http://www.disabilityrightsfund.org/grantmaking မွာ ေလ့လာနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ေမးခြန္းရိွရင္ေတာ့  info@disabilityrightsfund.org ကုိ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

သူတုိ႔က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က စျပီး ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားကုိ ေပးအပ္တ့ဲ ေငြပမာဏက ေဒၚလာ ၁၂ သန္း နီးပါး ရိွပါတယ္ တ့ဲ။

သူတုိ႔ရဲ႕ ဘာသာမ်ဳိးစုံနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

 
Dear Colleagues -

The Disability Rights Fund announces the opening of an RFP process for DPOs in Haiti, Indonesia, Lebanon, and for the first time, Malawi and Myanmar, with a deadline of March 27, 2014. The process is also open to invited applicants only from India and Ukraine.

Please find below and attached more details in a Press Release in English, French, Bahasa, Russian, and Arabic  (in Word format). Please forward the release on to your networks. Thank you!

PRESS RELEASE

Disability Rights Fund Releases First 2014 Request for Proposals, Opening Grantmaking to Malawi and Myanmar

February 13, 2014

FOR IMMEDIATE RELEASE            

Contact: Diana Samarasan, Founding Executive Director

Telephone: +1-617-261-4593

Email: dsamarasan@disabilityrightsfund.org

BOSTON, MA – The Disability Rights Fund (DRF) – a grantmaking collaborative between donors and the global disability community which supports the human rights of persons with disabilities – today announced its first 2014 grants round, “Our Voices, Our Rights, Our Future.” Grantmaking in this round will be targeted to disabled persons’ organizations (DPOs) in Haiti, India, Indonesia, Lebanon, and Ukraine and for the first time, Malawi and Myanmar. The deadline for applications is March 27, 2014.

The broad objective of the Fund is to empower DPOs in the developing world to participate in ratification, implementation and monitoring of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD).

In the first round of 2014 grantmaking, applicant organizations from Haiti, Indonesia, Lebanon, Malawi, and Myanmar may apply for grants through an open Request for Proposals process. Organizations from India and Ukraine may apply by invitation only.

Organizations may apply as:

a) Single organizations or partnerships for one-year Small Grants;

b) State (in federal systems), regional, or district-level DPO-led coalitions for up to two-year Mid-Level Coalition Grants; and/or

c) National DPO-led coalitions for up to two-year National Coalition Grants.

Small grants will range from USD 5,000 to 20,000 and will support efforts to increase DPO participation in decision-making and to implement projects on specific articles of the CPRD.  Mid-level Coalition grants will range between USD 30,000 – 40,000 per year (60,000 – 80,000 over two years) and will support passage of specific legislation or policy to accord with the CRPD at state, provincial, regional or district levels, and achievement of governmental budgetary measures at these levels to implement the CRPD.  National Coalition grants will range from USD 30,000 to 50,000 per year (60,000 – 100,000 over two years) and will support advocacy toward ratification of the CRPD/Optional Protocol, passage of specific national legislation to accord with the CRPD, the production of or follow up to civil society reports to UN human rights monitoring mechanisms (including the CRPD Committee, other treaty bodies, and the Human Rights Council), and advocacy to national or international agencies responsible for development planning to ensure that the CRPD is taken into consideration in strategy and goal development & assessment.

Interested organizations are urged to review the full eligibility criteria and application details posted at the Fund’s website, http://www.disabilityrightsfund.org/grantmaking.  Any questions on the proposal process should be directed to info@disabilityrightsfund.org.

Since 2008, with its sister fund, the Disability Rights Advocacy Fund - which supports advocacy for ratification and legislative change in DRF’s target countries - nearly $12 million has been granted to organizations in 27 countries (Bangladesh, Cook Islands, Ecuador, Federated States of Micronesia, Fiji, Ghana, Haiti, India, Indonesia, Kiribati, Lebanon, Marshall Islands, Mexico, Namibia, Nauru, Nicaragua, Palau, Papua New Guinea, Peru, Rwanda, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Uganda, Ukraine, and Vanuatu).

Fund supporters have included: the American Jewish World Service, the Australian Government, the Leir Charitable Foundations, the Foundation to Promote Open Society, part of the Open Society Foundations, The Sigrid Rausing Trust, and UK Aid.

####

COMMUNIQUÉ DE PRESSELe Fonds pour les droits des personnes handicapées annonce son premier Appel à propositions pour 2014, ouvrant ainsi le processus d’octroi de subventions pour le Malawi et Myanmar13 février 2014

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE                   

Contact: Diana Samarasan, fondatrice et directrice générale

Téléphone: +1-617-261-4593

Courriel: dsamarasan@disabilityrightsfund.orgBOSTON, MA – Le Fonds pour les droits des personnes handicapées (DRF) – mécanisme de collaboration dans l’octroi de subventions entre les bailleurs de fonds et la communauté  mondiale de personnes en situation de handicap –annonce aujourd’hui son premier cycle de subventions 2014, « Nos Voix. Nos Droits. Notre Avenir. » Les subventions prévues dans le cadre de ce cycle s’adressent à des organisations de personnes handicapées (OPH) d’Haïti, de l’Inde, de l’Indonésie, du Liban et d’Ukraine et, pour la première fois, du Malawi et du Myanmar. La date de clôture pour le dépôt des demandes est le 27 mars 2014.

L’objectif global du Fonds est d’habiliter les OPH du monde en développement afin qu’elles puissent participer à la ratification, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH).

Dans ce premier cycle d’octroi de subventions 2014, les organisations candidates d’Haïti, d’Indonésie, du Liban, du Malawi et du Myanmar peuvent solliciter des subventions par le biais d’un processus ouvert d’Appel à propositions. Les organisations de l’Inde et d’Ukraine ne peuvent poser leur candidature que sur invitation.Les organisations peuvent poser leur candidature en tant que :

a) Organisations individuelles ou partenariats pour de Petites Subventions d’un an;

Coalitions dirigées par des OPH à l’échelle des états (dans les systèmes fédéraux), des régions ou des districts pour des Subventions Volet Coalitions de niveau intermédiaire; et/ou

c) Des coalitions nationales dirigées par des OPH pour des Subventions Volet Coalitions nationales d’une durée de deux ans.Les Petites Subventions varieront entre 5 000 et 20 000 USD et seront destinées à accroître la participation des OPH à la prise de décision et à mettre en œuvre des projets relatifs à des articles spécifiques de la CRPH.  Les Subventions Volet coalitions de niveau intermédiaire varieront entre 30 000 et 40 000 USD par an ( soit de 60 000 à 80 000 sur deux ans) et seront destinées à faciliter l’harmonisation de la législation ou de la politique pertinente conformément à la CDPH à l’échelon des états, des provinces, des régions ou des districts, ainsi que la réalisation des mesures budgétaires adoptées à ces niveaux par les gouvernements pour assurer la mise en œuvre de la CRDPH.  Les Subventions Volet Coalitions nationales varieront entre 30 000 et 50 000 USD par an (soit de 60 000 à 100 000 sur deux ans) et seront destinées à faciliter le plaidoyer pour la ratification de la CRDPH et son Protocole facultatif, l’harmonisation de la législation nationale pertinente conformément à la CRDPH, la production et le suivi des rapports de la société civile auprès des mécanismes de suivi des droits de la personne des Nations Unies (y compris le comité de la CRDPH, les organes créés en vertu de traités et le Conseil des droits de l'homme), ainsi que le plaidoyer auprès des organismes nationaux ou internationaux chargés de la planification du développement pour veiller à ce que la CRDPH soit prise en considération dans l’élaboration/évaluation des stratégies et des objectifs.Les organisations intéressées sont invitées à réviser  tous les critères d'admissibilité et les détails de la candidature sur le site web du Fonds, http://www.disabilityrightsfund.org/grantmaking.  Toute question relative au processus de propositions doit être adressée directement à info@disabilityrightsfund.org.Depuis 2008, avec son Fonds homologue, le Fonds de plaidoyer pour les droits des personnes handicapées qui soutient le plaidoyer en faveur de la ratification et des changements législatifs dans les pays ciblés par le DRF, près de 12 millions de dollars ont été accordés à des organisations de 27 pays (Bangladesh, Équateur, États fédérés de Micronésie, Fidji, Ghana, Haïti, îles Cook, îles Marshall, îles Salomon Inde, Indonésie, Kiribati, Liban, Mexique, Namibie, Nauru, Nicaragua, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Rwanda, Samoa, Tonga, Tuvalu, Uganda, Ukraine et Vanuatu).Les partenaires du Fonds sont notamment : l’American Jewish World Service, le gouvernement australien, les Fondations caritatives Leir, la Fondation pour promouvoir l’avènement d’une Société Ouverte, qui fait partie des Fondations pour des sociétés ouvertes, le Sigrid Rausing Trust et UK Aid.

####

SIARAN PERS

Pemberitaan Disability Rights Fund tentang Permohonan Proposal Pertama 2014 , Pembukaan Pemberian Dana Hibah untuk Malawi dan Myanmar

13 Februari, 2014

UNTUK SEGERA DISEBARLUASKAN                     

Kontak: Diana Samarasan, Founding Executive Director

Tel: +1-617-261-4593

Email: dsamarasan@disabilityrightsfund.org

BOSTON, MA –Disability Rights Fund (DRF) – sebuah kerjasama pemberian dana hibah antara para donor dan komunitas penyandang disabilitas global yang mendukung terwujudnya HAM bagi para penyandang disabilitas – hari ini mengumumkan putaran pertama pemberian dana tahun 2014, “Suara Kami, Hak Kami, Masa Depan Kami.” Pemberian dana hibah untuk putaran kali ini akan mentargetkan organisasi dari, oleh dan untuk penyandang disabilitas (DPO) di Haiti, India, Indonesia, Libanon dan Ukraina serta untuk pertama kalinya juga di Malawi dan Myanmar. Tenggat waktu penyampaian permohonan adalah tanggal 27 Maret, 2014.

Tujuan umum DRF adalah untuk memberdayakan DPO di negara-negara berkembang untuk bisa ikut serta di dalam peratifikasikan, penerapan dan pemantauan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Para Penyandang Disabilitas (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CPRD).

Untuk putaran pertama pemberian dana tahun 2014 ini, organisasi yang mengajukan permohonan dari Haiti, Indonesia, Libanon, Malawi, dan Myanmar bisa mengajukan permohonan dana hibah melalui proses Permohonan Proposal terbuka. Organisasi-organisasi dari India, dan Ukraina hanya bisa mengajukan permohonan berdasarkan undangan saja.

Organisasi-organisasi ini bisa mengajukan permohonan sebagai:

a) Organisasi tunggal atau bermitra untuk Dana Hibah Kecil satu tahun;

b) Koalisi yang dipimpin DPO untuk tingkat negara bagian (untuk negara serikat), regional atau kabupaten/kota untuk Dana Hibah Koalisi Tingkat Menengah; dan/atau

c) Koalisi yang dipimpin DPO untuk tingkat Nasional untuk Dana Hibah Koalisi Nasional.

Dana hibah kecil akan bervariasi antara 5.000 hingga 20.000 Dolar AS dan akan mendukung usaha untuk meningkatkan keikutsertaan DPO di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek yang secara khusus terkait dengan pasal-pasal dalam CPRD.  Dana Hibah Koalisi Tingkat Menengah akan bervariasi antara 30.000 – 40.000 Dolar AS per tahunnya (60.000 – 80.000 Dolar AS selama masa dua tahun ) dan akan mendukung dihasilkannya peraturan atau kebijakan khusus yang sesuai dengan CRPD di tingkat negara bagian, provinsi atau kabupaten/kota, dan dihasilkannya langkah-langkah penganggaran oleh pemerintah di tingkatan tersebut untuk menerapkan CRPD.  Dana Hibah Koalisi Nasional akan bervariasi antara 30.000 hingga 50.000 Dolar AS per tahunnya (60.000 – 100.000 Dolar AS selama dua tahun) dan akan mendukung kegiatan advokasi untuk meratifikasi CRPD / Protokol Tambahannya, menghasilkan perundang-undangan nasional yang sejalan dengan CRPD, pembuatan atau mengambil langkah tindak lanjut terhadap laporan yang diserahkan kepada mekanisme pemantauan HAM PBB (termasuk laporan yang diserahkan kepada Komite CRPD, komite perjanjian lainnya, serta Dewan HAM), serta melakukan advokasi kepada lembaga nasional atau internasional yang bertanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan untuk memastikan bawa CRPD juga menjadi bahan pertimbangan ketika mereka mengembangkan dan melakukan penilaian strategi dan tujuan pembangunan.

Organisasi yang merasaa tertarik disarankan untuk mengakaji ulang kriteria persyaratan yang ada dan informasi mengenai pengajuan permohonan yang ditampilkan di situs DRF, http://www.disabilityrightsfund.org/grantmaking.  Semua bentuk pertanyaan dan proses pelaksanaan proposal hendaknya ditujukan kepada info@disabilityrightsfund.org.

Sejak tahun 2008, bersama dengan organisasi kelompoknya yaitu Disability Rights Advocacy Fund – yang mendukung kegiatan advokasi dan perubahan perundang-undangan di negara-negara sasaran DRF – sejumlah hampir 12 Juta DOlar AS telah dikucurkan kepada organisasi-organisasi di 27 negara (Banglades, Kepulauan Cook, Ekuador, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Haiti, India, Indonesia, Kiribati, Lebanon, Kepulauan Marshall, Meksiko, Namibia, Nauru, Nikaragua, Palau, Papua Nugini, Peru, Ruanda, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Uganda, Ukraina, dan Vanuatu).

Para pendukung DRF antara lain adalah: American Jewish World Service, Australian Government, Leir Charitable Foundations, Foundation to Promote Open Society yang merupakan bagian dari Open Society Foundations, Sigrid Rausing Trust, dan UK Aid.

####

Фонд прав инвалидов объявляет o первом в 2014 году запросе на подачу предложений и об открытии финансирования для Малави и Мьянмы

13 февраля 2014 года

ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ                 

Контактное лицо: Диана Самарасан, учредительный и исполнительный директор Фонда

Телефон: +1-617-261-4593

Электронная почта: dsamarasan@disabilityrightsfund.org

БОСТОН, МАССАЧУСEТС – Фонд прав инвалидов (ФПИ), представляющий собой совместный проект донорских организаций и мирового сообщества инвалидов, который предоставляет  гранты и защищает права лиц с инвалидностью, сегодня объявил о первом в 2014 году этапе предоставления грантов, осуществляемый под девизом «Наш голос, наши права, наше будущее». Предоставление грантов на этом этапе будет адресовано организациям инвалидов (ОИ) в Гане, Гаити, Индии, Индонезии, Ливане, в Украине, и впервые – ОИ в Малави и Мьянме. Конечный срок подачи заявок – 27 марта 2014 года.

Основной  задачей Фонда является обеспечение способности ОИ в развивающихся странах участвовать в ратификации, реализации и мониторинге выполнения Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (КПИ).

На первом этапе предоставления грантов в 2014 году организации – соискатели из Гаити, Индонезии, Ливана, Малави и Мьянмы могут подавать заявки на получение грантов в рамках открытой процедуры подачи предложений. Организации из Индии и Украины могут подавать заявки только по приглашению.

Организации – соискатели из соответствующих стран могут подавать заявки в качестве:

a) отдельных организаций или партнерств с целью получения малых грантов, рассчитанных на один год;

б) коалиций, руководимых ОИ и действующих на уровне штатов (в странах с федеральным устройством), провинций, регионов или районов, для получения грантов для коалиций среднего уровня, рассчитанных на срок до двух лет; и/или

в) национальных коалиций, руководимых ОИ, для получения грантов для национальных коалиций на срок до двух лет.

Малые гранты будут предоставляться в сумме от 5 до 20 тысяч долларов США для поддержки усилий, направленных на участие ОИ в процессе принятия решений и реализации проектов, касающихся конкретных статей КПИ.  Гранты для коалиций среднего уровня выделяются в пределах от 30 до 40 тысяч долларов США на год (от 60 до 80 тысяч долларов США на два года) и обеспечивают поддержку принятия конкретного законодательства или политики для выполнения требований КПИ на уровне штата, провинции, региона или района, а также для обеспечения выделения государством бюджетных ассигнований на соответствующем уровне с целью реализации КПИ. Гранты для национальных коалиций, действующих под руководством ОИ, составляют от 30 до 50 тысяч долларов США в год (от 60 до 100 тысячи долларов США на два года) и направлены на поддержку правозащитной деятельности, направленной на ратификацию КПИ или факультативного протокола, принятие конкретного национального законодательства для выполнения требований КПИ, или же на подготовку или отслеживание отчетов общественных организаций, которые подаются в рамках механизмов ООН по мониторингу соблюдения прав человека (в том числе в рамках Комитета КПИ, прочих органов, предусмотренных этой конвенцией, а также Совета ООН по правам человека), а также на поддержку национальных или международных организаций по планированию развития, с целью обеспечения учета КПИ в процессе формирования и оценки стратегий и задач.

Мы предлагаем заинтересованным организациям ознакомиться с критериями отбора и детальной информацией о подаче заявок, размещенными на сайте Фонда по адресу http://www.disabilityrightsfund.org/grantmaking. Все вопросы по поводу процедуры подачи предложений следует направлять по адресу info@disabilityrightsfund.org.

Начиная с 2008 года, ФПИ, совместно со своим сестринским Фондом защиты прав инвалидов, который предоставляет поддержку в ратификации и продвижении законодательных изменений в целевых странах ФПИ, предоставил финансовую помощь в объеме более чем 12 млн. дол. США организациям инвалидов в 27 странах мира (Бангладеш, Острова Кука, Эквадор, Федеральные штаты Микронезии, Фиджи, Гана, Гаити, Индия, Индонезия, Кирибати, Ливан, Маршалловы острова, Мексика, Намибия, Науру, Никарагуа, Палау, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Руанда, Самоа, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу, Уганда, Украина и Вануату).

К числу доноров ФПИ относятся Всемирная Служба Евреев Америки, правительство Австралии, Благотворительный Фонд Лейр, Фонд содействия открытому обществу, являющийся частью Фонда открытого общества, Траст Зигрида Розинга и Департамент правительства Объединенного Королевства по вопросам международного развития (UK Aid).

####


نشرة صحفية

صندوق حقوق الإعاقة يقوم بإطلاق أول طلب للمقترحات لعام 2014، ويطرح المنح لمالاوي وميانمارا

13 شباط/فبراير 2014

للنشر الفوري

جهة الاتصال: ديانا سمراسان، المديرة التنفيذية المؤسِسة

هاتف رقم: +1-617-261-4593

البريد الالكتروني: dsamarasan@disabilityrightsfund.org

بوسطن، ماساتشوسيتس - أعلن صندوق حقوق الإعاقة (DRF) – وهو عبارة عن مشروع تعاوني للمِنَح بين الجهات المانحة ومجتمع الإعاقة العالمي حيث يدعم الصندوق حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة – أعلن اليوم عن أول جولة للمنح ينظمها للعام 2014 تحت عنوان "أصواتنا وحقوقنا ومستقبلنا".  إن إعطاء المِنَح في هذه الجولة يستهدف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في هايتي والهند واندونيسيا ولبنان واوكرانيا ولأول مرة مالاوي وميانمار. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 27 اذار (مارس) 2014.

إن الهدف العام للصندوق هو تمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم النامي للمشاركة في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها ورصدها.

في أول أول جولة للمنح ينظمها للعام 2014 ، يمكن للمنظمات المقدمة للطلبات من هايتي واندونيسيا ولبنان ومالاوي وميانمار أن تتقدم بطلب للمنح من خلال عملية طلب مقترحات مفتوحة. يمكن للمنظمات من الهند واوكرانيا التقدم بطلب بناء على دعوة موجهة لهم فقط.

يمكن للمنظمات أن تتقدم بطلب:

<!--[if !supportLists]-->1)   <!--[endif]-->كمنظمات منفردة أو كشراكات لمنحة صغيرة بمدة سنة واحدة؛

<!--[if !supportLists]-->2)   <!--[endif]-->كائتلافات تقودها منظمة أشخاص ذوي إعاقة على مستوى الدولة (في الأنظمة الفدرالية) أو على مستوى الإقليم أو على مستوى الأقضية لمنحة ائتلاف مستوى متوسط بمدة سنتين كحد أقصى؛ و/أو

<!--[if !supportLists]-->3)   <!--[endif]-->كائتلافات وطنية تقودها منظمة أشخاص ذوي إعاقة لمنحة ائتلاف وطني بمدة ستنين كحد أقصى.

تتراوح المنح الصغيرة بين 5000 – 20000 دولار أمريكي وتدعم الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار وتنفيذ المشاريع المتعلقة بمواد معينة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تتراوح المنح الموجهة لائتلافات المستوى المتوسط بين 30000 – 40000 دولار أمريكي سنويا (60 ألف – 80 ألف على مدى سنتين) وتدعم إقرار تشريعات أو سياسات معينة لتنسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الدولة أو الولاية أو الإقليم أو القضاء وتحقيق تدابير موازنة حكومية على هذه المستويات من أجل تطبيق الاتفاقية.

تتراوح المنح المسخرة للائتلافات الوطنية بين 30000 – 50000 دولار أمريكي سنويا (60 ألف – 100 ألف على مدى سنتين) وتدعم هذه المنح مناصرة التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أو إقرار تشريع وطني معين لينسجم مع الاتفاقية أو إنتاج تقارير من المجتمع المدني مقدمة إلى آليات رصد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (مثل لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئات متعلقة باتفاقيات أخرى ومجلس حقوق الإنسان) أو متابعة مثل هذه التقارير والآليات أو المناصرة مع الوكالات الوطنية أو الدولية المسؤولة عن التخطيط التنموي لضمان أن الاتفاقية تؤخذ بعين الاعتبار في الاستراتيجية وتطوير الأهداف وتقييمها.

إن المنظمات المهتمة مدعوة إلى استعراض معايير الأهلية كاملة وتفاصيل تقديم الطلبات التي نشرت على الموقع الالكتروني للصندوق، http://www.disabilityrightsfund.org/grantmaking . ينبغي توجيه أي أسئلة حول عملية المقترحات إلى البريد الالكتروني التالي: info@disabilityrightsfund.org .

منذ عام 2008، قام الصندوق وبالتعاون مع منظمتنا الشقيقة "صندوق مناصرة حقوق ذوي الإعاقة" – الذي يدعم مناصرة التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتغيير التشريعي في البلدان المستهدفة لصندوق حقوق الإعاقة – بمنح أكثر من 12 مليون دولار أمريكي لمنظمات في 27 بلدا (وهي بنغلاديش والهند واندونيسيا وأوكرانيا واكوادور والمكسيك ونيكاراغوا وبيرو ولبنان وغانا وهايتي وناميبيا وناورو وأوغندا وجزر كوك وولايات ميكرونيزيا الموحدة وفيجي وكيريباتي وجزر مارشال وبالاو وبابوا غينيا الجديدة ورواندا وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو).

تشمل الجهات الممولة للصندوق: الحكومة الاسترالية ومؤسسات لير الخيرية ومؤسسة تعزيز المجتمع المفتوح وهي جزء من مؤسسات المجتمع المفتوح وأمانة سيغريد راوزنغ الخيرية (Sigrid Rausing) ودائرة التنمية الدولية التابعة لحكومة المملكة المتحدة.

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved