သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္တဲ့ အမိန္႔အမွတ္ ၃/၂ဝ၁၄

Saturday, February 1, 2014


ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးစုိးမင္းကို သမၼတ႐ံုးက ယမန္ေန႔ညက ထုတ္ျပန္တဲ့ အမိန္႔ အမွတ္ ၃/၂ဝ၁၄ အရ တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ပါတယ္။ အမိန္႔အျပည့္အစံုကေတာ့…. 

ဲျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ (အမိန္႔အမွတ္၊၃/၂၀၁၄) ကုိ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တပိုတြဲ လဆန္း ၁ ရက္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္) ရက္စြဲျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠဌ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒ ပုဒ္ုမ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွ င့္ ပုဒ္မ ၁၇ တို႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ဦးစိုးမင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ ေပးလိုက္သည္။ 

(ပုံ)သိန္းစိန္၊

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

  

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved