ဒုခ်ီးရာတန္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔ၿပီ

Friday, February 7, 2014


ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာကိစၥ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါၿပီ။ အျပည့္ အစံုကိုေတာ့ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ၀က္ဆုိက္ေပၚမွာ အခုလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး 
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၁၆/၂၀၁၄ 
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း ၇ ရက္ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္) စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

 ၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်း႐ြာႏွင့္ဒုခ်ီးရား တန္း(အေနာက္)ေက်း႐ြာတို႔တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္အမွန္ေပၚေပါက္ေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ “စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္” ကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္လိုက္သည္- 

(က) ေဒါက္တာသာလွေ႐ႊ ဥကၠ႒ ဥကၠ႒ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း 
(ခ) ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္ အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (ဂ) ေဒါက္တာငြန္က်ဳံးလ်န္ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပညာရွင္ 
(ဃ) ေဒါက္တာတင္သိန္းလြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ 
(င) ဦးတင္ဦး အဖြဲ႕ဝင္ အၿငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး 
(စ) ဟာဂ်ီဦးတင္ေမာင္ဝင္း အဖြဲ႕ဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕ 
(ဆ) ဦးဝင္းတည္ အဖြဲ႕ဝင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ 
(ဇ) ဦးသာပြင့္(ရပ္မိရပ္ဖ) အဖြဲ႕ဝင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
(ဈ) ဦးလွသိန္း(ခ)ေမာ္ဂ်ီဟူလာ(ရပ္မိရပ္ဖ) အဖြဲ႕ဝင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ (ည) ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္ အတြင္းေရးမႉး Myanmar Egress 

၂။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္ ေပၚ
ေပါက္ ရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္တကြ အႀကံျပဳတင္ျပရမည္- 

(က) ၁၃-၁-၂၀၁၄ ရက္တြင္ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်း႐ြာ၌ ခေရၿမိဳင္ ရဲကင္းမွ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္း 
ေသဆုံးရသည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ဓမၼတာအတိုင္း ေသဆုံးျခင္း ဟုတ္-မဟုတ္။ 

(ခ) ၂၈-၁-၂၀၁၄ ရက္တြင္ ဒုခ်ီးရားတန္း(အေနာက္)ေက်း႐ြာ မီး ေလာင္မႈျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္း
ႏွင့္ မည္သူ႕ ပေယာဂေၾကာင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း။ 

(ဂ) ဒုခ်ီးရားတန္း(အေနာက္) ေက်း႐ြာ မီးေလာင္သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေျခအျမစ္မရွိေသာ မမွန္ကန္ သည့္ သတင္းထုတ္ လႊင့္မႈႏွင့္ မည္သူတို႔က ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း။ 
(ဃ) ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ေနအိမ္ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ အေျခအေန။ 

(င) ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား။ 

၃။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။ 

၄။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထုံး ဥပေဒ၊ သက္ေသခံ ဥပေဒတို႔ႏွင့္ အညီ စုံစမ္းစစ္ေဆး ႏိုင္သည့္အျပင္ သက္ေသမ်ားဆင့္ေခၚျခင္း၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းေခၚ ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို 
ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိသည္။ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔အေရာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တိုက္႐ိုက္အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။ 


(ပုံ) 
သိန္းစိန္
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ 

.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved