အပစ္ရပ္မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးနဲ႔ ၾကားေနပုဂၢိဳလ္လုိအပ္ခ်က္

Monday, April 7, 2014

~


 

လာမည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္း ေရးဆြဲရန္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား ေဆြးေႏြးၾက မည္ ျဖစ္သည္။

 

 .
 
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း ေတာတြင္းတေနရာမွာ ေတြ႔ရတ့ဲ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႔၀င္ ၂ ဦး (ဓာတ္ပုံ - ေက်ာ္ခ/ဧရာဝတီ)   .
ယင္း ေဆြးေႏြးမႈသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလား ဆိုသည္ကို အပစ္ရပ္ မူၾကမ္း ေနာက္ကြယ္ကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေလ့လာရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ေနသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေနာက္ဆုံး အႏၲိမ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး ယင္းသို႔ မေရာက္မီ ေရွးဦး တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ျဖစ္သည္။ မည္သူေတြ ပါ၀င္မည္၍ မည္သူေတြ ဦးေဆာင္မည္နည္း၊ မည္သူက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး ႏိုင္ငံေရး အရ မည္မွ် ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္နည္း စသည္တို႔ကို ေလ့လာၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ ပံ့ပိုးႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွ စ၍ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အၾကား အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ အခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ မရွိခဲ့သလို အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။

KIO ဌာခ်ဳပ္ လိုင္ဇာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေလာခီးလာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေ၀းတို႔ အၿပီးတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တို႔အၾကား တႏိုင္ငံလုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမွာ တျဖည္းျဖည္း ႐ုပ္လုံးေပၚလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိသည္။ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး မူၾကမ္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားၾကား အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ ဆိုသည့္ အခန္းတခန္းလည္း ပါ၀င္ေနသည္။

 တဖန္ ... ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိၿပီး ယင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ၾက မည္ဟု ဆိုရာတြင္လည္း ၎တို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သူက မည္သို႔ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ သုံးသပ္မည္နည္း ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ ကိုယ့္နည္း ကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဆိုလွ်င္ ယင္းသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား အမွန္တကယ္ ထာ၀ရ တည္မည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မႈဟု မသတ္မွတ္ႏုိင္ပါ။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုႏွင့္ လူထု အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္လာမွသာ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ဟု ဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစုိးရ စစ္ဖက္မွ အဓိက က်ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္လာမႈက ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကိုလည္း ပိုမိုေလးနက္လာေစပါသည္။ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းအား အစိုးရ ႏွင့္ NCCT တုိ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား  ေရးဆြဲၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။

အဆိုပါ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၏ ပထမေျခလွမ္းလည္းျဖစ္ အဓိက အုတ္ျမစ္ လည္းျဖစ္ေပရာ အဆုိပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အေရးပါမႈကား အတုိင္းထက္ အလြန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ျပည္သူမ်ား လုိလားေတာင့္တေသာ၊ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ ပထမ အဆင့္ကား မၾကာမီတြင္ စတင္ေတာ့မည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အား တေလွ်ာက္လံုး ပံ့ပိုးကူညီလာခဲ့ေသာ MPC, တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခု က်င္းပေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ယခင့္ယခင္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ပိုမုိ စနစ္က် ေကာင္းမြန္မည္ ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ႐ႈတ္ေထြး နက္နဲမႈ ႏွင့္ က်ယ္ေျပာလွေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းမ်ား၊ ထိုမွ တဆင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကား လြန္စြာသိမ္ေမြ႔ ခက္ခဲေသာ မျမင္ႏိုင္ေသာ အေျပာင္းအလဲ၊ အခ်ိဳးအေကြ႔ မ်ားစြာျဖင့္ ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ ရွိေနသည္မွာ  အေသအခ်ာပင္။ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ယင္းအေျခအေနမ်ားကို သေဘာေပါက္ေနၿပီ ဟု ယူဆမိပါသည္။

ခပ္စိပ္စိပ္ ေတြ႔ျမင္ေနရေသာ အစည္းအေ၀း အမ်ိဳးမ်ိဳးကပင္ ယင္း အေျခအေန၏ ႐ႈတ္ေထြးမႈကို သက္ေသခံလ်က္ ရွိေနပါသည္။ တဖန္ ကမၻာေပၚရွိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ နမူနာေကာင္းမ်ားဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ စာေရးသူ ေလ့လာမိသေလာက္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္ၿပီး သိကၡာသမာဓိရွိေသာ ၾကားေန အဖြဲ႕မ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္ႏုိင္စြမ္းအားမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္မ်ား အမွန္တကယ္ အသက္၀င္ၿပီး ေရရွွည္တည္တံ့မႈအတြက္ လြန္စြာမွ အေရးပါသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

သိကၡာ သမာဓိ ရွိေသာ ၾကားေန ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္ နည္းစနစ္မ်ားသည္ အစိုးရနွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား မလြဲမေသြ ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္ေသာ အျငင္းပြားမႈ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ထိန္းေက်ာင္းေျဖရွင္း တည့္မတ္ ေပးႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဆိုပါ သိကၡာသမာဓိရွိၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ လြန္စြာ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ဥပမာ- ရခိုင္အေရး စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္မ်ား၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရး စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္မ်ား တို႔သည္ ျပည္သူလူထု ထံမွ ယံုၾကည္ အားထားမႈ မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ အရမယူႏုိင္ခဲ့ပါ။ အဆုိပါ ေကာ္မရွင္ မ်ားသည္ အတုိင္းအတာ တခုအထိ လြတ္လပ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္မ်ား၏ သမာသမတ္ရွိမႈမ်ား အပိုင္းတြင္မူ ျပည္သူမ်ား အဖုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ယင္း ေကာ္မရွင္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အစိုးရမွ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ခြဲေ၀ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရၿပီး၊ အဆိုပါ အခ်က္သည္ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ သိကၡာ သမာဓိ ရွိမႈ အပိုင္း၌ ႀကီးမားေသာ အားနည္းခ်က္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ေကာ္မရွင္မ်ားအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈကို ေလွ်ာ့က်ေစခဲ့သည္မွာ အေသခ်ာပင္ျဖစ္ သည္။

ယခု အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္စဥ္တြင္လည္း သိကၡာ သမာဓိ ရွိၿပီး လြတ္လပ္ေသာ၊ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔ မ်ားမွ မဟုတ္သည့္ ၾကားေနပုဂၢိဳလ္မ်ား ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အကဲျဖတ္ စနစ္မ်ားကို ထူေထာင္ရန္မွာ အေရးႀကီးသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေရွ႕တန္းလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ထိေတြ႕မႈ ရွိေသာေနရာမ်ား၊ တိေတြ႔မႈ အေျခအေနမ်ားတြင္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကဲျဖတ္စနစ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ယခု က်င္းပလ်က္ ရွိေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အထူး အေရးထား ေဆြးေႏြးၾကလွ်င္ အားလံုး လိုလားေတာင့္တေသာ စစ္မွန္သည့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိ၍ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ေသာ ကာလရွည္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္လည္း အၿပီးတုိင္ နိဂံုးခ်ဳပ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ သုံးသပ္မိပါသည္။    ။

ႏုိင္စြမ္း.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved