သူရဦးေရႊမန္း မိန္႔ခြန္း

Monday, August 22, 2011


-

ဒီေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ျမြက္ၾကားတ့ဲ မိန္႔ခြန္းစကားလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူး ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါး က်န္းမာရႊင္လန္းၾကျပီး မဂၤလာအေပါင္းနွင့္ ျပည့္စံုပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း နႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။

ဒုတိယအၾကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးၾကီး ယေန႔ ယခု စပါျပီ။ အစည္းအေဝး အစမွ အဆံုးထိ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္၊ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးရိွေစမည့္ ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြ၊ ဥပေဒၾကမ္းေတြနွင့္အတူ ေဆြးေႏြး ညိွနိႈင္းမႈေတြ ျပဳရလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကိဳဆိုလ်က္ပါ။

ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြ၊ ဥပေဒေတြ တင္သြင္း ေဆြးေႏြးၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ အထူး ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ စတုတၲ မ႑ိုင္မွ သတင္းဂ်ာနယ္၊ မီဒီယာမ်ားပါ ေရာက္ရိွေနၾကတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ပီျပင္စြာ ျဖစ္ထြန္းေစေသာ အဂၤါမ်ားစံုညီစြာ ပါဝင္လာျပီလုိ႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာမ်ား အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားနွင့္ နိုင္ငံတကာမွ ေဝဖန္ အၾကံျပဳမႈမ်ားကိုလည္း မိမိတုိ႔ ခံယူသြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပါလီမန္က ဥပေဒျပဳေရးနွင့္ အုပ္ခု်ပ္မႈအာဏာ ရယူက်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ လုပ္နည္းစနစ္နွင့္မတူဘဲ သမၼတက အုပ္ခု်ပ္ေရးအာဏာ က်င့္သံုးျပီး လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳအာဏာ ရယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ မိမိတုိ႔နိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္ ဖဲြ႔စည္းမႈ၊ လႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္နွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီနွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ား၊ အဖဲြ႔မ်ား၏ တာဝန္နွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အတိတ္က သင္ခန္းစာမ်ားကိုရယူျပီး ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ ကိစၥမ်ားကို မိမိတုိ႔အားလံုးက ရဲရဲဝံ့ဝံ့၊ သတၲိရိွရိွ၊ ညီညီ ညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ အရည္အခ်င္းရိွဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ခိုင္မာေတာင့္တင္းဖုိ႔လည္း လိုပါတယ္။ ခိုင္ျမဲေအာင္ တည္ေဆာက္ေနဖုိ႔လည္း လိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီး အရည္အခ်င္းတိုးတက္ျမင့္မားေနေအာင္ ပံုစံမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေလ့က်င့္ေနရန္လိုအပ္သလို စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ရိွေနေစေရးအတြက္ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး နားလည္ ေလးစားၾကရန္နွင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ ၾကဖုိ႔လည္း လိုပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီစဲြ၊ ဝါဒစဲြ၊ ေဒသစဲြ၊ လူမ်ဳိးစဲြ၊ ဘာသာစဲြမ်ား မထားရိွေတာ့ဘဲ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိး၊ ျပည္ေထာင္စုအက်ဳိး၊ နိုင္ငံေတာ္အက်ဳိး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္လုိ႔ ခံယူျပီး ေျပာဆိုျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာမ်ားကို ေတြ႔ရတဲ့အတြက္လည္း ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္မ်ားဟာ ဒီမိုုကေရစီ၏ အသြင္သ႑ာန္နွင့္ အနွစ္သာရမ်ား စုစည္းတည္ရိွရာ အဖဲြ႔အစည္းျဖစ္သလို အာဏာမ်ားကိုလည္း မွ်တစြာ ခဲြေဝက်င့္သံုးေစေသာ အဖဲြ႔အစည္းၾကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာၾကျပီး ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားနွင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအျဖစ္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြး ညိွနိႈင္းဆံုးျဖတ္ၾကရာမွာလည္း နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစေသာ ဥပေဒမ်ားနွင့္ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဥပေဒမ်ား အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ လိုအပ္ေနပါတယ္။

ထုိ႔အတူ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ အဓိကအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေနပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ထပ္ဆင့္ထုတ္ျပန္ခြင့္ အပ္နွင္းျခင္းခံရေသာ အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီး၏ ထုတ္ျပန္ေသာဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ စည္းကမ္းဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ေၾကာ္ျငာစာ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ လက္စဲြမ်ားသည္ မူလလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒနွင့္ ညီညြတ္မႈ ရိွ/မရိွ ကို ဆန္းစစ္ေနရမွာ ျဖစ္သလို နိုင္ငံေတာ္အတြင္းရိွ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားနွင့္ နိုင္ငံသားအားလံုးက လိုက္နာ က်င့္သံုးေရးနွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းညိွကူညီ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ပါဝင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထိုတာဝန္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ားနွင့္ အဖဲြ႔မ်ားက အဓိကထမ္းေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္မ်ား ေက်ပြန္ေစေရးအတြက္ မြန္ျမတ္ေသာေစတနာနွင့္ ျပည့္ဝေသာအရည္အခ်င္းမ်ား ရိွၾကရန္နွင့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား မွန္ကန္ရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔သေဘာထားနွင့္ ျပည္သူ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အေလးထား ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေဝဖန္ျပီး လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္၊ နိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးအတြက္ ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဥပေဒမ်ား အျမန္ေပၚထြန္းေရးနွင့္ ထိုဥပေဒမ်ား နွင့္အညီ နိုင္ငံသားအားလံုး၊ ျပည္သူအားလံုးနွင့္ အဖဲြ႔အစည္းအားလံုးက လိုက္နာက်င့္သံုးေရး အတြက္ ထိန္းညိွ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တာဝန္ရိွပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတုိ႔တာဝန္ကို သိရိွျပီး ထိုတာဝန္မ်ားကို တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။သုိ႔မွသာ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားကို သစၥာရိွရာ ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္ ေက်ေသာ သစၥာရိွသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သြားၾကပါရန္ အေလးအနက္ထား တင္ျပတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။-

6 comments :

 1. Anonymous said... :

  အေျပာကေတာ့ ေရႊမန္း ပါပဲ။ XD

 1. Anonymous said... :

  အဟမ္း..အဟမ္း...ရုပ္တည္ၾကီးနဲ႔..ဘာေတြျဖီးေရွာ႔
  ရိုက္ဦးမွာလဲဗ်ာ.....ဧရာဝတီလက္သိပ္ထိုး
  ေရာင္းစားတဲ့...ဂြင္မွာ ပဲြခ ၂၀ အုပ္စုထဲမွာပါလား.....

 1. Anonymous said... :

  I want to ask you about Your sons role in Arms Dealer,Selling of natural resources and state assets.
  U aung Myint's abuse of power.

 1. Anonymous said... :

  Bond .. James Bond :) ခ်ီးၾကက္.. ခ်က္ၾကီး
  ရႊမ္းေမ.. ေရႊမန္း

 1. Anonymous said... :

  အဟက္ဟက္
  သစ္စိမ့္ပင္ေတြအၾကီးအက်ယ္စိုက္ျပီးတႏိုင္ငံလံုး
  စားသံုးဆီဖူလံုေအာင္လုပ္ေပးခဲ့လို႕ဒီေနရာကိုေရာက္
  လာတဲ့လူၾကီးေပါ့။တကယ္ကိုေတာ္တာပါ၊သူ႕အတြက္
  သူ႕သားေတြအတြက္ေပါ့။တိုင္းသူျပည္သားေတြအတြက္
  တခါတေလစဥ္းစားေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ေကာင္းမွာပဲ။
  ဒါေပမဲ့သူ႕စကားတခြန္း၊ဘာလဲ
  အထက္ကခိုင္းရင္လုပ္ရမွာမင္းတို႕တာ၀န္ပဲ။ေအာင္ျမင္တါ
  တို႕၊မေအာင္ျမင္တာမင္းတို႕နဲ႕မဆိုင္ဘူး၊လုပ္ဆိုရင္လုပ္
  အဲဒီလိုေလၽွ်ာက္မခိုင္းနဲေတာ့ေနာ္၊ဟန္ျပလုပ္တာေတြ
  ရပ္ျပီးတိုင္းျပည္အတြက္၊ျပည္သူေတြအတြက္တကယ္
  အက်ိဳးရွိေစမယ့္လုပ္ရပ္ေတြလုပ္ျပီးျပည္သူေတြယံုၾကည္
  ေအာင္ၾကီဳးစားျပပါအံုးေနာ္။င့ါအတြက္တို႕၊ငါ့သားေတြ
  အတြက္ေတာ္ေလာက္ေရာေပါ့။ျပည္သူေတြအလွည္႕ေပး
  ပါအံုးေနာ။

 1. Anonymous said... :

  အခုေျပာေနေသာစကားမိ်ဳး ေညာင္ႏွစ္ပင္မွာ ေျပာခဲ့ရင္ ေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္ ေပ်ာ္ေနမွာေသခ်ာတယ္။ အခုေတာ့ ေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္က သူတို႔ေတြ ေညာင္ပင္နားမွာေရးခဲ့တဲ့စာအုပ္က စာကို ၾကည့္လိုက္ အခုေျပာေနတာေတြကို နားစြင့္လိုက္ႏွင့္ ေခါင္းရွဳပ္ေန တယ္။ နတ္ေတြကိုေတာင္ေခါင္းရွဳပ္ေအာင္ေျပာတတ္တဲ့သူ ဇမၺဴမွာ တစ္လူဘဲရိွတယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved