ပန္းခ်ီဆရာမ်ားရဲ႕ တုိင္စာ

Tuesday, February 14, 2012


ျမန္မာပန္းခ်ီဆရာမ်ားက တုိင္စာတေစာင္ ေပးပုိ႔ထားပါ

ျမန္မာပန္းပညာရွင္မ်ား အစည္းအရံုး အေနန႔ဲ ဒီမိုကေ
ရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ အညီ ေငြစာရင္းမ်ားထုတ္ျပန္ဖုိ႔
- အသနားခံစာႏွင့္ တိုင္စာ ဌာန သမၼတရံုး၊
- ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီးဦးေက်ာ္ဆန္း နဲ႔
- သက္ဆိုင္ရာ ဌာန အသီးသီးသို႔ တိုင္တမ္းစာမ်ား ေပးပို႔ခ့ဲပါတယ္ တ့ဲ။

သို႔

အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္္မႈေကာ္မတီ
လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ၊
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုး
ေနျပည္ေတာ္။


အေၾကာင္းအရာ။ ။အႏွစ္ ၂၀ နီးပါးသက္တမ္းကာလၾကာျမင့္ ေနျပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရိုးရာ ပန္းပညာရွင္မ်ားအစည္းအရံုးအား ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား ႏွင့္အညီ ႏွစ္အလိုက္ စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား စနစ္တက် စစ္ေဆး အေရးယူထုတ္ျပန္ ေပးပါရန္ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေပးပါရန္ တင္ျပ တုိုင္ၾကားျခင္း။

ဇန္န၀ါရီလ

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိုးရာ ပန္းပညာရွင္မ်ားအစည္းအရံုးသည္ ၁၉၉၂ မွ စတင္၍ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ ပန္းခ်ီပန္းပု ေကာင္စီအားျပင္ဆင္၍ ျမန္မာ့ရိုးရာ ပန္းဆယ္မ်ိဳးပညာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ပန္းပဲ၊ ပန္းတိမ္၊ ပန္းတဥ္း၊ ပန္းေတာ့၊ ပန္းတေမာ့၊ ပန္းပြတ္၊ ပန္းရံ၊ ပန္းယြန္းပညာရွင္ မ်ားကို စုေပါင္း၍ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစည္းအရံုးျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္သစ္မ်ားေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးျခင္းႏွင့္ တာဝန္ရပ္စဲျခင္း။
၂။ အစည္းအရံုးသည္ စံနစ္ေဟာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ စတင္ဖြဲ႔စည္းသည္မွ ယေန႔ အထိ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးခဲ့ျပီး ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးျခင္း၊ တာ၀န္မွရပ္စဲျခင္း၊ အစားထိုးတာဝန္ေပးျခင္းမ်ားကို အမ်ားသေဘာဆႏၵ က်ယ္ျပန္႔စြာရယူျခင္းမရွိပဲ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကပင္ အစဥ္အဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ ဗဟိုအမႈေဆာင္အခ်ိဳ႔သည္ အေရးပါေသာတာဝန္မ်ားကို ကာလၾကာျမင့္စြာ တစ္ဆက္တည္းထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ အစည္းအရံုး (ဗဟို) အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ နာယက အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အမႈေဆာင္အခ်ိဳ႕မွာ ကာလၾကာျမင့္စြာပင္ တက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း၊ နာယက ႏွင့္ အမႈေဆာင္အခ်ိဳ႕အား အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားမႈမရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ျမိဳ႕နယ္၊ တိုင္း၊ ခရိုင္၊ အစည္းအရံုးမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထားရွိျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္မူ စနစ္က်ေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား အားနည္းလ်က္ရွိျခင္း၊ ဗဟိုဦးေဆာင္မႈအား ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့့ပါးေနျခင္းတိုေၾကာင့္ မ်ားစြာ အဆင္မေျပျဖစ္ေနပါသည္။

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား
၃။ အစည္းအရံုးသည္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ေသာ လူထုတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ဝင္ေငြမ်ားရရွိပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ အစည္းအရံုးဝင္ေၾကး၊ လစဥ္ေၾကးမ်ား ဆိုင္ခန္းငွားခေငြ၊ ေကာ္မရွင္ရေငြမ်ားစသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အပ္ႏွံသည့္ ေအာက္ပါ ပန္းခ်ီေရးဆြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသမွ် တင္ျပပါသည္။
(က) ကမၻာအးေက်ာက္မ်က္ရတနာခန္းမ
(ခ) ေရႊတိဂံုေစတီအနီး တပ္မေတာ္ဓမၼာရံု
(ဂ) မဂၤလာဒံုတပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ဓမၼာရံု
(ဃ) ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန မမၼာရံု
(င) ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ၾကီးအတြက္ ဗုဒၶ၀င္ ပန္းခ်ီကားမ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အပ္ႏွံသည့္ ပုဂံျပတိုက္ ပန္းခ်ီကားမ်ား ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾကီးက်ယ္ ခမ္းနားေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားေရးွဆြဲျခင္းတို႔မွာ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး က်ပ္သိန္းေပါင္း မ်ားစြာတန္ဖိုးရွိသည့္ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ားျဖစ္ရာ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာ္မရွင္ရေငြအမ်ားအျပားရရွိႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။
ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ ရန္ပံုေငြက်ပ္သိန္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္အထိ တိုးပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ၾကားေနရခ်ိန္တြင္ ရိုးရာပန္းပညာရွင္မ်ား အစည္းအရံုး၌ အထက္ပါ လုပ္ငန္းၾကီး ေဆာင္ရြက္ေနရလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေငြေၾကးကိစၥမ်ားကို အႏွစ္၂၀ နီးပါးမွ် အစည္းအရံုး၀င္မ်ား မသိရွိရျခင္းမွာ သံသယပြားစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေဝးညီလာခံၾကီး
၄။ ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ေရႊးခ်ယ္တာဝန္ေပးျခင္းနွင့္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ကို သင္းလံုးကၽြတ္ညီလာခံကဲ့သို႔ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပလ်က္ အမ်ားဆႏၵ ရယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသိေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ္လည္း အႏွစ္ ၂၀ နီးပါးကာလအတြင္း မေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါ။ အျခားလူထုတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(ရုပ္ရွင္၊သဘင္၊ဂီတ၊ စာေပ စသည္) တြင္မူ အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း သတိျပဳမိပါသည္။


ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္း
၅။ ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္း (မူၾကမ္း) ကို အစည္းအရံုးစတင္ဖြဲ႕ ျပီး ၉ ႏွစ္ခန္႔အၾကာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ခန္႔က (ရက္စြဲမေဖာျ္ပထား) စာအုပ္အျဖစ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အစည္းအရံုးဝင္မ်ားသို႔ က်ယ္ျပန္႔စြာျဖန္႔ေဝလ်က္ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံျခင္းမရွိေသးပါ။

တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ား
၆။ ကာလၾကာျမင့္လ်က္ရွိေသာ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ သက္တမ္းအတြင္း သိရွိရသည့္ တုိင္ၾကားစာ၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို လက္လွမ္းမီသေရႊ႕ ေအာက္တြင္တင္ျပပါသည္။
၁။ ၁၉၉၇ ေမ ၂၂ ရက္စဲြျဖင့္ အစည္းအရံုးဝင္ဦးေရ ၉၀ ( ဗဟိုႏွင့္ တို္င္း/ျပည္နယ္/ ျမိဳ႔နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္) ၏ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညႊန္႔သို႔ လိပ္မူတင္ျပခ်က္။ ပူးတြဲ (က)
၂။ ၁၉၉၇ ဇူလိုင္လ ရက္စြဲျဖင့္ အစည္းရံုးဝင္ ၄၅ ဦးမွ ဒုတိယဗိုလ္္ခ်ဳပ္ၾကီး တင္ဦးသို႔ လိပ္မူ တင္ျပခ်က္။ (ေျမကြက္ခ်ထားျခင္း၊ ပုဂံဘုရားပန္းခ်ီကားေရးဆဲြျခင္းတို႔ကို မသမာမႈႏွင့္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္၍ အဖြဲ႔သစ္ေရႊးခ်ယ္ေပးရန္)
၃။ ၂၀၀၀ ျပည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္စြဲျဖင့္ တြဲဘက္ဘ႑ာရးမွဴး ဦးတင္ဝမ္းမွ အစည္းအရံုး ဗဟိုဥကၠ႒သို႔ လိပ္မူေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားတင္ျပခ်က္ အဆိုျပဳလႊာ(တိုင္ၾကားစာ အမွတ္စဥ္ ၅ ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအမ်ားစု တူညီသည္။)
၄။ ၂၀၀၀ ျပည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္စြဲျဖင့္ တြဲဘက္ဘ႑ာရးမွဴး ဦးတင္ဝင္းမွ အစည္းအရံုး ဗဟိုဥကၠ႒သို႔ လိပ္မူေပးပို႔ေသာ အဆိုျပဳလႊာ အမွတ္(၃)(အစည္းအရံုးဝန္ထမ္းကတိုင္စာကို နာယက/အမႈေဆာင္အမ်ားသို႔ မပို႔ျခင္းကိစၥႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအစည္းအေဝးေခၚေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း)
၅၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ မတ္လ ၉ ရက္စြဲျဖင့္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ၁၅ဦးမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊသို႔ တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံလႊာ အမွတ္ (၄)၊ ပူးတြဲ (ခ)
၇။ အထက္ပါ တင္ျပတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကိုေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။
(က) ညီလာခံေခၚ ယူေပးရန္ႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ အစည္းအရံုးဝင္ အမ်ားအျပားက ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္း
(ခ) ဗဟိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အဆက္ဆက္ေရႊးခ်ယ္တာဝန္ေပးျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္းတို႔တြင္ လည္းေကာင္းရရွိေသာ ျပင္ပလုပ္ငန္းမ်ား ခြဲေဝလုပ္ကိုျခင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ အျခားစီမံခန္႔ခြဲေရးရာမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း အားနည္းခ်က္မ်ား ခၽြတ္ယြင္းခ်က္၊ မမွ်တမႈမ်ားရွိေနျခင္း (အထူးသျဖင့္ အထက္အပိုဒ္ ၉ အမွတ္စဥ္ ၅
ပါ တင္ျပတိုင္ၾကားခ်က္သူမ်ားမွာ ဝါရင့္ပညာရွင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစည္းအရံုးတြင္ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း လူနည္းစုမွ ၾကီးစိုးခ်ယ္လွယ္ေနသည္ဟူေသာ မေက်လည္မႈမ်ားသည္ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းမွာပင္ နက္ရႈိင္းစြာျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သံုုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။)

၈။ ေဖာ္ျပပါတင္ျပတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမွတ္စဥ္ (၁) အတြက္တိုင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းရွိေသာ္လည္း ေျပလည္ျပီးျပတ္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ပဲ ျပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ က်န္စာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သို႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို အစည္းအရံုးဝင္မ်ား မသိရွိရပါ။

၉။ အထက္ပါ တင္ျပတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေထာက္ရွဳျခင္းျဖင့္ အစည္းအရံုး၏ ႏွစ္အလိုက္ေငြေၾကးႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား စစ္ေဆးထုတ္ျပန္ျပီး အစည္းအရံုးကို အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ေဆာလ်င္စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါသည္။ ထိုသို႔ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္
၁။ လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ အညီလြတ္လပ္၍ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းေသာ မည္သည့္ႀသဇာလႊမ္းမိုးမႈမွ မရွိေသာ၊ ပညာရွင္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္၄င္း။
၂။ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားကို စနစ္တက် စစ္ေဆး၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အစည္းအရံုးဝင္မ်ားသို႔ အသိေပးရန္ အဖြဲဲ႔သစ္သုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ရန္၄င္း။
လြတ္လပ္၍ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမွ် မရွိေသာ ၾကားျဖတ္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းျပီး စစ္ေဆးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

တင္ျပတိုင္ၾကားသူမ်ား(ပူးတြဲ)

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved