၈၈ က ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္မယ္

Saturday, March 24, 2012


ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ကြန္ရက္

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈကြန္ရက္သည္ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္ေသာ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ဘက္လုိက္မႈ ကင္းေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားကုိ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူျပည္လူထု၏ သေဘာထားမ်ားအား အဓိက အေျခခံကာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ ထို႔ျပင္ မိတ္ဖက္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာေရး အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လည္း သတင္း အခ်က္အလက္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္သြားမည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

(၁) ေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳိေစာင့္ၾကည့္မႈ

လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပုဂၢလိမီဒီယာမ်ားသည္ ယခင္အေျခအေနကထက္ ပိုမုိ ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပမာ - ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြယ္လြန္ၿပီးသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနေၾကာင္းကို အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားသည့္ သတင္းမ်ဳိး ေဖာ္ျပလာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ကြန္ရက္၏ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သုံးသပ္ခ်က္ကို ျပည္တြင္းမွ ပုဂၢလိက မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပး၍ အေျခခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အြန္လုိင္းမီဒီယာ မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည္႔သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ရာခုိင္ႏႈန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေကာက္ယူေဖာ္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။ အနီးကပ္ အႀကဳိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ တစ္ပတ္အတြင္း သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ကာ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
အေျချပဳေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ မီဒီယာမ်ားမွာ -
(က) ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ား
(ခ) အြန္လုိင္းမီဒီယာမ်ား
(ဂ) ျပည္တြင္းမဂၢဇင္းမ်ား


သတင္းအခ်က္ဖလွယ္ျခင္းကိုလည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျခင္းျပဳလုပ္သြားမည္။
(က) ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ား
(ခ) မိတ္ဖက္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာေရးအဖြဲ႔မ်ား
(ဂ) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
(ဃ) တစ္သီးပုဂၢလ ကို္ယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

(၂) ဗဟိုကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔

ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး တင္ျပလာသည့္ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို စုစည္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္။ (မတ္လ(၂၃)ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး တယ္လီဖုန္းမွ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ သတင္းတုိစာသားေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ အြန္လုိင္းမွ သတင္း လက္ခံျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္။)(၃) ေရြးေကာက္ပြဲအႀကဳိေန႔ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ေစာင့္ၾကည့္မႈ

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈကြန္ရက္သည္ ၈၈ အေရးေတာ္ပုံက ေပါက္ဖြားလာေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈကြန္ရက္၏ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ ကြန္ရက္မ်ားသည္လည္း နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးတြင္ရွိၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကေသာ အေတြ႕အႀကဳံရွိ လူငယ္မ်ဳိးဆက္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ လုိအပ္ေသာနည္းပညာမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ကြန္ရက္ ကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕က တယ္လီဖုန္းျဖင့္ သတင္း လက္ခံျခင္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ (ထူးျခားခ်က္တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ သုံးသပ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္သြားမည္။)

(၄) ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး သုံးသပ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ရရွိလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ကိစၥရပ္ တစ္ခုခ်င္းအလုိက္ အြန္လုိင္းမွ ထုတ္ျပန္သြားမည္။ တစ္ပတ္အတြင္း သုံးသပ္ခ်က္ အၾကမ္းကိုလည္း ထုတ္ျပန္ ေပးသြားမည္။ တစ္လအတြင္း သုံးသပ္ခ်က္အေခ်ာကို ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္။
သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ျခင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ား၊ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
အီးေမးလ္မ်ားမွာ-
(က) 88generation@gmail.com
(ခ) info@generationwave.org
(ဂ) new.burmanetwork@gmail.com
(ဃ) truenewsweekly.editor@gmail.com

ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ -

(က) ကိုကိုႀကီး 09 7321 5574
(ခ) ကိုအံ႔ဘြယ္ေက်ာ္ 09 7321 6084
(ဂ)ကိုလွမ်ဳိးေနာင္ 09 7325 0713
(ဃ) ကိုမာကီး 09 7324 7983
(င) ကိုသက္ေဇာ္ 09 4305 0844
(စ) ကိုမ်ိဳးေအာင္ႏိုင္ 09 4307 1171
(ဆ) ကိုေဘာင္းေဘာင္း 09 5040 597
(ဇ) ကိုဆန္နီ 09 7316 6805
(စ်) မမီးမီး 09 4927 0937
(ည) Generation Wave 09 4957 7178
(ဋ) ကိုေမာင္ေမာင္စိုး 09 7309 6672
(ဌ) မျမနႏၵာ 09 7302 3795

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved