စာနယ္ဇင္းေကာင္စီဆိုသည္မွာ (အပုိင္း - ၅ ၊ နိဂံုးပုိင္း)

Friday, June 15, 2012

ရဲထြဋ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးရဲထြဋ္ ေရးသားတ့ဲ အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။


အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းျခင္း

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ေျဖရွင္းေပးရသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွာ သံုးမ်ိဳးသံုးစားရိွသည္ဟုဆိုႏုိင္သည္။ ပထမအမိ်ဳးအစားမွာ စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ သတင္းရယူမႈကို ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္။ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားမွာ စာနယ္ဇင္းအခ်င္း ခ်င္းျဖစ္ပြားေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္။ တတိယအမ်ိဳးအစားကေတာ့ စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ ေရးသားခ်က္မ်ား၊ စာနယ္ ဇင္းသမားမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကန္႕ကြက္ခ်က္မ်ား၊ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည္။ ထိုတတိယ အမိ်ဳးအစားသည္ပင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီတစ္ခုအတြက္ အမ်ားဆံုးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအသီးသီးရိွ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီတုိင္းတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တိက်သည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္း ပုဒ္မ ၃ တြင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအေနျဖင့္ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္တာ၀န္ရိွေၾကာင္း ျပ႒ာန္း ထားသည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားေျဖရွင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ပြားျပီးေျခာက္လအတြင္း ကန္႕ကြက္ျခင္း၊ တုိင္ၾကားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္သတ္မွတ္ထားသည္။ ေယ်ဘူယ်အားျဖင့္ ကန္႕သတ္ခ်ိန္ေက်ာ္လြန္သြားသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလက္ခံစဥ္းစားျခင္းမျပဳေသာ္လည္း နစ္နာသူက အခ်ိန္မီတုိင္ၾကားႏုိင္ျခင္းမရိွရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ခုိင္လုံစြာတင္ျပႏိုင္ပါက အထူးကိစၥအေနျဖင့္စဥ္းစားေပးသည္။ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို စဥ္စားသည့္ ခံု အဖြဲ႕ကို သံုးဦး သို႕မဟုတ္ ငါးဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းျပီး စာနယ္ဇင္းေကာင္စီဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၀င္မ်ားပါ၀င္ သည္။ အဖြဲ႕၀င္ထဲတြင္ စာနယ္ဇင္းေလာကသားမ်ားႏွင့္စာနယ္ဇင္းေလာကသားမဟုတ္သူမ်ားအားလံုးပါ၀င္ေအာင္ဖြဲ႕ စည္း ရသည္။ နယ္သာလန္စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ခံုအဖြဲ႕ျဖစ္စစ္ေဆးျခင္းမျပဳမီတြင္ ႏွစ္ဘက္လံုးက ၾကား ၀င္ေစ့စပ္မႈကိုလက္ခံလိုေၾကာင္းဆႏၵျပဳပါက ျဖန္ေျဖေရးသမားတစ္ဦးကိုခန္႕အပ္ျပီး ပဏာမေစ့စပ္ေျဖရွင္းေစသည္။ သို႕ေသာ္ ရွစ္ပတ္အတြင္းေျဖရွင္းမျပဳႏုိင္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဘက္လံုးက ဆက္လက္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္ဆႏၵမရိွေတာ့လွ်င္မူ ခံု အဖြဲ႕ျဖင့္ျပန္လည္စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္သည္။ ခံုအဖြဲ႕ျဖင့္စစ္ေဆးမည္ဆိုပါက စြတ္စြဲခံရသည့္စာနယ္ဇင္းဘက္မွ ေျဖရွင္းခ်က္ ကို သံုးပတ္အတြင္း ျပန္လည္တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ နယ္သာလန္စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအေနျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားမရိွသည့္ တုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည့္ အခ်က္မ်ားရိွသည္ဟုထင္ျမင္ပါက ေကာင္စီစံုညီအစည္းအေ၀းေခၚယူကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ျခင္း၊ တာ၀န္ရိွသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုတုိက္တြန္းျခင္းတို႕ကိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။ နယ္သာလန္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအေနျဖင့္ ၂၀၀၇ ႏွစ္တြင္ တုိင္ၾကားခ်က္ ၉၃ ခ်က္လက္ခံရရိွခဲ့ရာ ၄၀ ခ်က္တြင္ စာနယ္ဇင္းမ်ားဘက္ မွာ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားရိွေၾကာင္းေတြ႕ရိွိခဲ့ရသည္။

ဆြီဒင္စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၏ စည္းမ်ဥ္းအရမူ ထူးျခားေသာအေျခအေနမ်ားမွလြဲ၍ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ပြားျပီး သံုးလအတြင္းတုိင္ၾကားျခင္း၊ ကန္႕ကြက္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္တုိင္ၾကားသူအေနျဖင့္ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရလည္းအေရးယူရန္ေဆာင္ရြက္ေနပါက ေကာင္စီအေနျဖင့္တိုင္ၾကားခ်က္ကိုလက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ႏုိင္ခြင့္ရိွသည္။ ထိုတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေကာင္စီကလက္ခံစဥ္းစားျခင္းမျပဳမီ ပထမအဆင့္ေနျဖင့္ စာနယ္ဇင္းဆုိင္ ရာသမာဓိလူၾကီး ( Press Ombudsman) က ပထမအဆင့္ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးရသည္။ သို႕ေသာ္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား၏ ၅% ကိုသာအဆိုပါနည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းနုိင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအေနျဖင့္တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ ခုႏွစ္ဦး စုစုေပါင္းကိုးဦးပါခံုအဖြဲ႕ျဖင့္စစ္ေဆးသည္။ ထိုခံုအဖြဲ႕တြင္ တုိင္ၾကားခံရသည့္ စာနယ္ဇင္း သို႕ မဟုတ္ စာနယ္ဇင္းသမား ပါ၀င္သည့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕အစည္းကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္မ်ားပါ၀င္ျခင္းမျပဳရန္ ကန္႕သတ္ထားသည္။ ဆြီဒင္စာနယ္ဇင္းေကာင္စီဥပေဒအရ ထူးျခားခ်က္မွာ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအေနျဖင့္ နစ္နာသူကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္အမိန္႕ခ်မွတ္ႏုိင္သကဲ့သို႕ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ခ်ိဳးေဖာက္သည့္စာနယ္ဇင္းကိုလည္း ျဖန္႕ခ်ိသည့္ ေစာင္ ေရအေပၚမူတည္ျပီး ဒဏ္ေငြ ( Administrative Fine ) ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္အာဏာရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ ဒဏ္ေၾကး ေပးေဆာင္ရာတြင္ ေစာင္ေရ တစ္ေသာင္းႏွင့္ေအာက္ထုတ္ေ၀ေသာစာနယ္ဇင္းျဖစ္ပါက ယူရို ၁၀၆၈၊ တစ္ေသာင္းအထက္ ျဖန္႕ခ်ိပါက ယူရို ၂၆၇၀ ေပးေဆာင္ရန္သတ္မွတ္ထားသည္။ ထုိ႕ျပင္ တာ၀န္ရိွသည့္ ပံုႏိွပ္မီဒီယာျဖစ္ေစ၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာ ျဖစ္ေစ က်င့္၀တ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အျပည့္အစံုေဖာ္ျပေပးရန္သတ္မွတ္ထားသည္။ ဆီြဒင္စာနယ္ဇင္းေကာင္စီသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္တုိင္ၾကားခ်က္၃၁၃ ခုကိုလက္ခံရရိွခဲ့ျပီး ၄၇ ခုတြင္ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံတြင္မူ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားျပီးေလးပတ္အတြင္း နစ္နာသူအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာမီဒီယာသို႕မဟုတ္ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီကိုတိုင္ၾကားႏုိင္သည္။ သက္ဆုိင္ရာမီဒီယာသုိ႕ ကန္႕ကြက္သည့္ကိစၥတြင္ မီဒီယာ၏ေျဖရွင္းခ်က္ကိုမေက်နပ္ပါက ေနာက္ေလးပတ္အတြင္းစာနယ္ဇင္းေကာင္စီသို႕ ထပ္ဆင့္တုိင္ၾကားနုိင္သည္။ အခ်က္အလက္မွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ျပီး သက္ဆုိင္ရာစာနယ္ဇင္းက ေဖာ္ျပေပးရန္ျငင္းဆန္ခဲ့လွ်င္ ျငင္းဆန္သည့္ေနမွစ၍ ေလးပတ္အတြင္း ေကာင္စီသို႕ တုိင္ ၾကားႏုိင္ေၾကာင္းလည္းသတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ထို႕ျပင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီသို႕တုိင္ၾကားထားသည့္တုိင္ ကာယကံရွင္ အေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကိုလည္းခြင့္ျပဳေပးထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး က်င့္၀တ္ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္းေတြ႕ရိွလွ်င္စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ညႊန္ၾကားသည့္အတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ စာနယ္ဇင္းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႕မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ သို႕မဟုတ္ ေတာင္းပန္လႊာကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ေဖာ္ျပရန္ျငင္းဆိုလွ်င္ ဒိန္းမတ္ဥပေဒအရ အမ်ားဆံုးေထာင္ဒဏ္ေလးလ သို႕မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ယူရို ၆၇၀ ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဒိန္းမတ္စာနယ္ဇင္းေကာင္စီသည္ ၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္ တုိင္ၾကားခ်က္ေပါင္း ၁၇၇ ခုကုိ လက္ခံရရိွခဲ့ ျပီး ၎အနက္ ၅၃ ခုတြင္က်င့္၀တ္ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္းေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္။

အင္ဒိုနီးရွားစာနယ္ဇင္းေကာင္စီကမူ တုိင္ၾကားခ်က္၊ ကန္႕ကြက္ခ်က္မ်ားကို ထူးျခားသည့္အေျခအေနမ်ိဳးမွလြဲလွ်င္ ႏွစ္လ အတြင္းတိုင္ၾကားရန္သတ္မွတ္ထားသည္။ တုိင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး က်င့္၀တ္ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္းေတြ႕ရိွပါက တာ၀န္ ရိွသည့္ စာနယ္ဇင္းအေနျဖင့္ ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျပည့္အစံုကို ေဖာ္ျပေပးရန္တာ၀န္ရိွသည္။ တုိင္ၾကားသူအေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမျပဳဟု ၀န္ခံကတိျပဳမွာသာ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ၾကား၀င္ေျဖရွင္း ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သက္ေသအျဖစ္အသံုးျပဳျပီး တရားစြဲဆိုမႈမျပဳရန္လည္း သတ္မွတ္ထားသည္။

အိႏိၵယစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ သက္ဆုိင္ရာကာယကံရွင္သာမက က်န္စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားက လည္းစာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ႏွင့္မညီဟု ယူဆသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္သမွ်ကို ကန္႕ကြက္ျခင္း၊ တုိင္ၾကားျခင္းျပဳႏုိင္သည္။ ကာလစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္မူ ေန႕စဥ္ႏွင့္အပတ္စဥ္ထုတ္သတင္းစာ၊ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ သတင္းေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ျဖစ္ပြားျပီး ႏွစ္လအတြင္း၊ အျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ေလးလအတြင္ ကန္႕ကြက္တုိင္ၾကားရန္သတ္မွတ္ထား သည္။ နစ္နာသူအေနျဖင့္ ဥပေဒအရဆက္လက္အေရးယူရန္ရည္ရြယ္ပါက ေကာင္စီက တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ လက္ခံ စဥ္းစားျခင္းမျပဳရန္သတ္မွတ္ထားသည္။ ထို႕ျပင္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္စာနယ္ဇင္းေကာင္စိ၏ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ ႏွင့္အာဏာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျဖစ္သည့္ Press Council Act ,1978 တြင္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္ကိုေတြ႕ရ သည္။

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအေနျဖင့္တုိင္ၾကားမႈ၊ ကန္႕ကြက္မႈမ်ားအေပၚတြင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအလိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။သို႕ေသာ္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကြဲျပားျခားနားေစကာ မူ စာနယ္ဇင္းမ်ားအေနျဖင့္ က်င့္၀တ္မ်ားကိုတိတိက်က်လိုက္နာေစာင့္ထိန္းျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ကိုးစား မႈကို ရရိွေစရန္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရပါမည္။ထိုကဲ့သို႕ ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္ကိုးစား သည့္စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ အသံကိုသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္မ်ားက အေလးထားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကုိ ဖြဲ႕စည္း ျပီးသည္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တရားမွ်တ မႈမ်ားျဖင့္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေအာင္ ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံေပးမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

နိဂံုး

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ စာနယ္ဇင္းတို႕၏ အခန္းက႑မွာ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ ပီပီသသရပ္တည္ႏုိင္ဖို႕ဆိုလွ်င္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ က်င့္သံုး ႏုိင္ဖို႕လိုသည္။ သို႕ေသာ္လြတ္လပ္ခြင့္ဟူသမွ်သည္ အၾကြင္းမဲ့မဟုတ္၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈမ်ားနွင့္ယွဥ္တြဲက်င့္သံုးရ သည္ျဖစ္ရာ လြတ္လပ္သည့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကသာ စာနယ္ဇင္းသမားတုိ႕၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈတို႕ ျမင့္မားေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ဒါေပမယ့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီတစ္ခုကို လြယ္လြယ္ကူကူဖြဲ႕စည္းလို႕ ရသည္ ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ျပည္သူေရာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားကပါ ယံုၾကည္စိတ္ခ်အားကိုးသည့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီတစ္ခုျဖစ္ဖို႕ ဆိုလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေက်ာ္လႊားရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားအမ်ားအျပားရိွေပသည္။ ဒါေတြကို သိထားဖို႕၊ ေက်ာ္လႊားဖို႕ဆိုတာကေတာ့ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားရဲ့ တာ၀န္ပဲျဖစ္သည္။

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီတစ္ခု၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သမွ်သည္ လက္ လွမ္းမီသမွ် ေလ့လာထားမႈမ်ားကိုအေျခခံထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပီးျပည့္စံုျပီဟု မဆိုႏုိင္ပါ။ သို႕ေသာ္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီတစ္ခု၏ ခက္ခဲရႈတ္ေထြးလွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရိပ္စားမိေအာင္ေတာ့ အေထာက္အကူျပဳမည္ ဟု ရိုးသားစြာေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ရဲထြဋ္


အပုိင္း ၁ - http://www.irrawaddyblog.com/2012/05/blog-post_1299.html
အပုိင္း ၂ - http://blog.irrawaddy.org/2012/05/blog-post_6865.html
အပုိင္း ၃ - http://blog.irrawaddy.org/2012/06/blog-post_605.html

အပုိင္း ၄ - http://blog.irrawaddy.org/2012/06/blog-post_5666.html

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved