၁ ဂဏန္းသမားတို႔အတြက္ အသံုးခ်ေဗဒင္

Saturday, August 11, 2012ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~ဇူလိုင္လ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား
ဇူလိုင္လ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂ဝ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၁ ဂဏန္း ပိုင္ရွင္တို႕အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၂ ဂဏန္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႕အျပင္ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾက သည္။

အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သည့္လတြင္ျဖစ္ေစ ၁ ရက္၊ ၂ ရက္၊ ၄ ရက္၊ ၇ ရက္၊ ၁ဝ ရက္၊ ၁၁ ရက္၊ ၁၃ ရက္၊ ၁၆ ရက္၊ ၁၉ ရက္၊ ၂ဝ ရက္၊ ၂၂ ရက္၊ ၂၅ ရက္၊ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ။

သို႕ေသာ္ ၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသံုး မျပဳသင့္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေရွာင္ၾကဥ္ သင့္သည္။ ဥပမာ- အိမ္၊ ၿခံနံပါတ္ ယာဥ္ကားနံပါတ္၊ ထီနံပါတ္ စသည့္ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္အသံုး ျပဳျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၄ ဂဏန္းႏွင့္ ၈ ဂဏန္းဆိုသည္ မွာ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားအားလံုးေပါင္း ျခင္း ၄ သို႕မဟုတ္ ၈ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ ေရာင္၊ ညိဳေရႊေရာင္၊ ေျပာင္လက္ေသာ အျပာေရာင္ သို႕မဟုတ္ မီးခိုးေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ ႏို႕ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ ခိုျပာေရာင္မ်ားသည္ သင့္အတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစတတ္သျဖင့္ ေရြး ခ်ယ္တပ္ဆင္၊ အသံုးျပဳသင့္သည္။

သင့္အတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစေသာ ရတနာမ်ားျဖစ္သည့္ စိန္၊ ဥႆဖယား၊ ပယင္း၊ နီလာ၊ လ ေက်ာက္(ေမွ်ာ) စသည့္ေက်ာက္မ်က္ တစ္ခုခုကို အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲတပ္ဆင္ထားသင့္သည္။
သင့္ဘဝတစ္သက္တာတြင္ ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၇၊ ၁ဝ၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂ဝ၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၁၊ ၃၄၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၄ဝ၊ ၄၃၊ ၄၉၊ ၅၂၊ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၈၊ ၆၁၊ ၆၄၊ ၆၇၊ ၇ဝ၊ ၈၂၊ ၈၅ ႏွင့္ ၉၁ ႏွစ္အရြယ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ ထူးျခားေသာေကာင္း က်ဳိးဆုိးျပစ္ တစ္ခုခုျဖစ္တတ္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၇၊ ၁ဝ၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂ဝ၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၉၊ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ ဖြား သူမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္မည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္၊ ၁ဝ ရက္၊ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၁ဝ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တုိ႕ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၄ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေရးႀကီး ေသာရက္စြဲမ်ားမွာလည္း မည္သည့္ လတြင္မဆို ၁ ရက္၊ ၄ ရက္၊ ၁ဝ ရက္၊ ၁၃ ရက္ ၊ ၁၉ ရက္၊ ၂၂ ရက္၊ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ထိုရက္မ်ား တြင္ ကတိထားခ်က္၊ ခ်ိန္းဆိုခ်က္၊ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းရန္၊ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ရန္ကိစၥမ်ားႏွင့္ အႀကံ အစည္စီမံကိန္းမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ထီးထိုးကံစမ္းမည္ဆိုပါက ၁၊ ၄၊ ၁ဝ၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၈ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ကံစမ္းသင့္သည္။
နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ လိုပါက နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားအားလံုး ေပါင္းျခင္း ၁ ဂဏန္း သို႕မဟုတ္ ၄ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳသင့္သည္။

သင္တို႕ႏွင့္ ဓာတ္တည့္ေသာ ကံနိမိတ္ေကာင္းေစေသာ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အညိဳ ေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္ႏွင့္ နီလာျပာေရာင္ ရွိသည့္ အဝတ္အထည္ အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို တပ္ဆင္ အသံုးျပဳသင့္သည္။

အကယ္၍ အဝတ္အထည္ အျဖစ္ တပ္ဆင္ရန္အဆင္မေျပပါက ထုိအေရာင္ လက္ကိုင္ပဝါကုိေဆာင္ ထားသင့္သည္။
စိန္၊ နီလာႏွင့္ ပယင္းရတနာ မ်ားမွာ သင္တို႕အတြက္ ကံနိမိတ္ ေကာင္းေစသျဖင့္ အေဆာင္ရတနာ အျဖစ္ တပ္ဆင္ထားသင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၁၊ ၄၊ ၁ဝ၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၈ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအေပၚ ဆြဲ ေဆာင္မႈရွိမည္။ ၄င္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္မည္။

ဥပမာ ၄င္းရက္ဖြားမ်ားကို ခ်စ္ သူ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ မိတ္ဖက္လုပ္ ငန္းစပ္တူလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။

၁၊ ၄၊ ၁ဝ၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၈၊ ၃၁၊ ၃၇၊ ၄ဝ၊ ၄၆၊ ၄၉၊ ၅၅၊ ၅၈၊ ၆၄၊ ၆၇၊ ၇၃ ႏွင့္ ၇၆ ႏွစ္မ်ားသည္ သင့္ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ထူးျခားေသာ ႏွစ္မ်ားျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္၊ ၁ဝ ရက္၊ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၈ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသည္ ၁ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႕ အတြက္ အေရးႀကီးဂဏန္းမ်ားမွာ ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၅ ဂဏန္းတို႕ျဖစ္ၾကသည္။ ထို ၁ဂဏန္းႏွင့္ ၅ ဂဏန္းတို႕သည္ သင္တို႕အား အက်ဳိးေပး တတ္ပါ သည္။

နံပါတ္ဂဏန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ မည္ဆိုပါက ဥပမာ- (အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီနံပါတ္ စသည္ျဖင့္) နံပါတ္ဂဏန္း မ်ားအားလံုးေပါင္းျခင္း ၁ သို႕မဟုတ္ ၅ ဂဏန္းရေသာ ဂဏန္း နံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသံုး ျပဳသင့္သည္။
၁ရက္၊ ၅ ရက္၊ ၁ဝရက္၊ ၁၄ ရက္၊ ၁၉ ရက္၊ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားသည္ သင္တို႕အား အက်ဳိး ျပဳတတ္ေသာ ရက္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ သင္တုိ႕၏ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္း အႀကံအစည္မ်ားကို ထိုရက္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။

ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ ေရာင္ႏုႏုတို႕ နီလာျပာေရာင္ႏုႏုတို႕ သည္ မိမိတို႕အား ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစသျဖင့္ အေရာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ ဥပမာ- အဝတ္အထည္၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ခန္း ဆီးလိုက္ကာ စသည္တို႕အတြက္ အေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ထို အေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳသင့္ သည္။

မိမိတုိ႕အတြက္ ကံနိမိတ္ေကာင္း ေစေသာ စိန္၊ နီလာ၊ ဥႆဖယား ရတနာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အေဆာင္ ရတနာအျဖစ္ အၿမဲ ဝတ္ဆင္ထားသင့္ သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁ ဂဏန္းရက္ ဖြားမ်ားသည္ အျခားမည္သည့္လတြင္ မဆို ၁၊ ၂၊ ၄၊ ၇၊ ၁ဝ၊ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၃၊ ၁၆၊ ၁၉၊ ၂ဝ၊ ၂၂၊ ၂၅၊ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ ရက္မ်ားတြင္ ဖြားျမင္သူမ်ား အေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။ သင့္ျမတ္ မည္။ လိုအပ္သလို ၄င္းရက္ဖြား မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ သင့္သည္။
ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရး ႀကီးေသာ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ပ်က္ တတ္ေသာ အသက္အရြယ္မ်ားမွာ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉၊ ၂ဝ၊ ၂၈၊ ၃၇၊ ၄၆၊ ၅၅၊ ၆၄ ႏွင့္ ၇၃ ႏွစ္ မ်ားျဖစ္သည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္၊ ၁ဝ ရက္၊ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသည္ ၁ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တုိ႕ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၅ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၆၊ ၁ဝ၊ ၁၅၊ ၁၉၊ ၂၄ ႏွင့္ ၂၈ ရက္ေန႕ မ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ ရက္စြဲမ်ား ျဖစ္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္ စသည့္နံပါတ္မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္လိုပါက ဂဏန္းအားလံုးေပါင္း ျခင္း ၁ သုိ႕မဟုတ္ ၆ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

မိမိ၏ဘဝတြင္ ၄၊ ၈ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္းမ်ားႏွင့္လည္း မၾကာခဏပတ္ သက္ဆက္စပ္မႈရွိလာတတ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ၄၊ ၈ ႏွင့္ ၉ ဂဏန္း မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အႀကံျပဳလို ပါသည္။
မည္သည့္လတြင္မဆို ၁၊ ၆၊ ၁ဝ၊ ၁၅၊ ၁၉၊ ၂၄ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ား တြင္ အေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္း အႀကံ အစည္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ဓာတ္တည့္ေသာ ကံနိမိတ္ ေကာင္းေသာအေရာင္မ်ားမွာ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ညိဳေရႊ ေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းအေရာင္အဆင္း ရွိေသာ အဝတ္အထည္၊ ကား၊ အိမ္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရြး ခ်ယ္သင့္သည္။

မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၄၊ ၆ ႏွင့္ ၈ဂဏန္း (ဥပမာ-၁၊ ၁ဝ၊ ၄၊ ၁၃၊ ၆၊ ၁၅၊ ၈၊ ၁၇ ရက္စသည္) ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားအေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။

ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အေရး ႀကီးေသာ ထူးထူးျခားျခား အက်ဳိး အျပစ္ျမင္တတ္ေသာ အသက္အရြယ္ မ်ားမွာ ၁၊ ၆၊ ၈၊ ၁ဝ၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၈၊ ၃၃၊ ၃၅၊ ၃၇၊ ၄၂၊ ၄၄၊ ၅၁၊ ၅၃၊ ၅၅၊ ၆ဝ၊ ၆၂ ႏွင့္ ၇၁ မ်ားျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္၊ ၁ဝ ရက္၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၁ ဂဏန္းပုိင္ရွင္တုိ႔ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား မွာ ၁ ဂဏန္း၊ ၂ ဂဏန္း၊ ၄ ဂဏန္း ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အေရးႀကီးေသာ ရက္မ်ားမွာ ၁ ရက္၊ ၂ ရက္၊ ၄ ရက္၊ ၇ ရက္၊ ၁ဝ ရက္၊ ၁၁ ရက္၊ ၁၃ ရက္၊ ၁၆ ရက္၊ ၁၉ ရက္၊ ၂ဝ ရက္၊ ၂၂ ရက္၊ ၂၅ ရက္၊ ၂၈ ရက္၊ ၂၉ ရက္ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထိုရက္ မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ အလုပ္ အႀကံအစည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ သည္။ ထီထိုးသင့္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္ စသည့္နံပါတ္မ်ားကုိ နံပါတ္ အားလံုးေပါင္းျခင္း ၁၊ ၂၊ ၄ႏွင့္ ၇ ဂဏန္း ရသည့္နံပါတ္တစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ ေၾကး ညဳိေရာင္၊ ညဳိေရႊေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ မီးခိုးျပာေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္ႏု၊ အျဖဴ ေရာင္၊ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္မ်ား သည္ မိမိတို႕ႏွင့္ ဓာတ္တည့္သည့္ ကံနိမိတ္တက္ေစမည္ျဖစ္၍ အေရာင္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ထို အေရာင္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။

အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ မိမိတို႕ အား လာဘ္ေကာင္းေစတတ္သည့္ စိန္၊ ဥႆဖယား၊ နီလာ၊ ပယင္း၊ ျဖဴဝါေရာင္၊ လေက်ာက္ တစ္ခုခုကို အၿမဲဝတ္ဆင္ထားသင့္သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ဂဏန္းရက္မ်ား သည္ မည္သည့္လတြင္မဆို ၁၊ ၂၊ ၄ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္ (ဥပမာ-၁၊ ၁ဝ၊ ၂၊ ၂ဝ၊ ၄၊ ၁၃၊ ၇၊ ၁၆ စသည့္ရက္)မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား အေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။

ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အထူး အေရးႀကံဳသည့္ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲသည့္အသက္အရြယ္မ်ားမွာ ၁၊ ၄၊ ၁ဝ၊ ၁၃၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၈၊ ၃၁၊ ၃၇၊ ၄ဝ၊ ၄၆၊ ၅၅၊ ၅၈၊ ၆၄၊ ၆၇၊ ၇၃၊ ၇၆ႏွင့္ ၈၂ ႏွစ္မ်ားျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ဒီဇင္ဘာလ ၁၊ ၁ဝ၊ ၁၉ ႏွင့္ ၂၈ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားေသာ ဒီဇင္ ဘာလ ၁ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ားမွာ ၁ ဂဏန္းႏွင့္ ၃ ဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ယာဥ္၊ ကား၊ ထီ နံပါတ္ စသည့္နံပါတ္မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္ပါက နံပါတ္အားလံုးေပါင္းျခင္း ၁ သို႕မဟုတ္ ၃ ဂဏန္းရေသာ နံပါတ္တစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္သင့္ သည္။ မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၁၊ ၃၊ ၁ဝ၊ ၁၂၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၈ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ လုပ္ ေဆာင္သင့္သည္။ ထီထိုးသင့္သည္။

အိမ္ခန္း၊ ယာဥ္ကား၊ ခန္းဆီး လိုက္ကာ စသည့္အေရာင္မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္လိုေသာ မိမိႏွင့္ ဓာတ္တည့္သည့္ ေရႊေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ ေၾကးညိဳေရာင္၊ ညိဳေရႊေရာင္၊ ခရမ္းႏုေရာင္၊ ခရမ္း ေရာင္ႏွင့္ မရမ္းျပာေရာင္ကို ေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။

မိမိအတြက္ လာဘ္ေကာင္း ေသာ ကံနိမိတ္ေကာင္းေသာ စိန္၊ ဥႆဖယား၊ ပယင္းႏွင့္ ခရမ္းေရာင္ သလင္းေက်ာက္မ်က္မ်ားကုိ အေဆာင္ရတနာအျဖစ္ အၿမဲဝတ္ ဆင္ထားသင့္သည္။
မိမိတို႕သည္ မည္သည့္လတြင္ မဆုိ ၁၊ ၃၊ ၁ဝ၊ ၁၂၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၈ ႏွင့္ ၃ဝ ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား အေပၚ ဆြဲေဆာင္မႈရွိမည္။ ထိုရက္ဖြား မ်ားကို လိုအပ္သလို ေရြးခ်ယ္ေပါင္း သင္းဆက္ဆံသင့္သည္။ (ဥပမာ-ခ်စ္သူ၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ မိတ္ေဆြ၊ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္သူ စသည္ျဖင့္)

၁၊ ၃၊ ၁ဝ၊ ၁၂၊ ၁၉၊ ၂၁၊ ၂၈၊ ၃ဝ၊ ၃၇ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ဖြား ၁ ဂဏန္းပုိင္ရွင္ျဖစ္ပါက အထက္ပါ ရက္ဂဏန္းဖြားမ်ားအျပင္ ၂ ႏွင့္ ၇ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားႏွင့္လည္း သင့္ ျမတ္မည္။ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ၊ ပူး တြဲလုပ္ကုိင္ႀကံစည္ႏုိင္သည္။

မိမိဘဝအတြက္ အေရးႀကီး ေသာ ထူးျခားစြာ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ အသက္ႏွစ္မ်ား မွာ ၁၊ ၄၊ ၅၊ ၁ဝ၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၉၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၈၊ ၃၁၊ ၃၂၊ ၃၇၊ ၄ဝ၊ ၄၁၊ ၄၆၊ ၅ဝ၊ ၅၅၊ ၅၈၊ ၅၉၊ ၆၄၊ ၆၆၊ ၇၃ ႏွင့္ ၇၅ ႏွစ္ အသက္ အရြယ္မ်ားတြင္ မိမိဘဝအတြက္ အထူးအေရးႀကံဳမည္။ ထူးထူးျခား ျခား ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးျပစ္ျဖစ္တတ္သည္။


ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ zaygwet.com

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved