၄ ဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႕အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္း

Tuesday, August 14, 2012

ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္ ~


ကမၻာသုံး ျပကၡဒိန္၏ မည္သည့္လတြင္မဆုိ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားေသာ ၄ ဂဏန္း ပုိင္ရွင္တုိ႔အတြက္ စီးပြားေရး ေဟာကိန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေရးသား ေဖာ္ျပပါမည္။

ဇန္နဝါရီလ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးအစုလုိက္ အၿပဳံလိုက္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရရွိတတ္ေသာ ကံဇာ တာပါရွိလာေသာ္လည္း ရလာသမွ် အဖတ္မတင္တတ္ေပ။
အခါအခြင့္ေကာင္းစဥ္ ရရွိလာေသာ ေငြေၾကးဥစၥာကို တုိးပြားေအာင္ စနစ္တက် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း မျပဳႏုိင္ပါက အသက္အရြယ္ ႀကီးေသာအခါတြင္ ေငြေၾကးအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရလိ့မ္မည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄၊ ၁၃ ႏွင့္ ၂၂ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးမက္ေမာ တြယ္တာသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ အဆန္းတၾကယ္နည္းျဖင့္ ေငြမ်ားမ်ားစားစား ဝင္လာတတ္သကဲ့သုိ႔ ထူးထူးဆန္းဆန္းႏွင့္ပင္ ဝင္လာသမွ် ေငြျပန္ထြက္သြားတတ္သာ ကံဇာတာ ပါလာေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကး စီးပြားကိစၥကုိ အထူးသတိထား၍ ကုိင္တြယ္သုံးစြဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳသင့္သည္။

ေသေသခ်ာခ်ာ အထူးသတိ ထားသင့္သည္မွာ မိမိေငြေၾကး ဥစၥာကုိ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားယူသြားျခင္း ခံရတတ္သျဖင့္ ေငြေၾကးဥစၥာႏွင့္ ပတ္ သက္၍ မည္သူ႔ကုိမွ အလြယ္တကူ မယုံၾကည္မိရန္ျဖစ္သည္။
အလြယ္တကူႏွင့္ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝခ်င္ေသာ စိတ္ကိုလည္း မေမြးျမဴမိေစရန္ အထူးသတိထားသ့င္သည္။

မတ္လ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးကုိ ေရွ႕ေရးအတြက္ အလြန္ေခြၽတာသုံးစြဲတတ္သည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူ႔ကုိမွယုံ ၾကည္စိတ္ခ်မႈမရွိဘဲ အလြန္သတိထား ကုိင္တြယ္သုံးစြဲတတ္မႈေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈနည္းမည္။
ေငြေၾကးကို မိမိကုိယ္တုိင္ ႀကဳိးစားရွာေဖြ၍ ရရွိသည္ထက္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ရရွိသည္က မ်ားမည္။

အထူးသျဖင့္ မိဘဘုိးဘြား အေမြအႏွစ္ ရတတ္သည္။ ထီေပါက္တတ္သည္။
ထီေပါက္သကဲ့သုိ႔ ေငြရရွိတတ္သည္။
ေငြေၾကးကုိ ေလာဘတႀကီး ရွာေဖြတတ္ျခင္းမရွိဘဲ ပုံမွန္လုပ္ကုိင္ ရွာေဖြရရွိလာသည့္ ေငြေၾကးကုိ ေခြၽတာ သုံးစြဲတတ္သည္။

ဧၿပီလ ၄၊ ၁၃ ႏွင့္ ၂၂ ရက္မ်ားတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကး စီးပြားရွာရာတြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အလြယ္တကူ စပ္တူ မလုပ္တတ္ဘဲ မိမိကုိယ္တုိင္ တစ္ဦးတည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလာတတ္သည္။
ေငြေၾကးကို စစ္စစ္စိစိႏွင့္ သတိႀကီးစြာ သုံးစြဲတတ္သည္။

ေရွ႕ေရးအတြက္ ေငြေၾကးကုိ စုေဆာင္းတတ္သူ ျဖစ္သျဖင့္ အသက္ႀကီးပုိ္င္းတြင္ မပူမပင္ ေနထုိင္ႏုိင္ၾကမည္။

ေမလ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္မည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ အေျပာင္းအလဲ ႀကဳံရျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္မည္။

ေငြေၾကးကိစၥတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္ထက္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျဖစ္လာသည္က မ်ားမည္။
အမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ဝင္ေငြ ေကာင္း ႏုိင္သည္။
အမ်ားသူငါ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးကို စိတ္ပါဝင္စားျခင္း မရွိတတ္ေပ။
တစ္မူထူးျခားေသာ အႏုပညာ ရွင္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ အလားအလာရွိသည္။ တီထြင္သူ အျဖစ္ႏွင့္လည္း ေအာင္ျမင္ႏုိ္င္သည္။

ဇြန္လ ၄၊ ၁၃ ႏွင့္ ၂၂ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မၾကာခဏ မထင္မွတ္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ ေငြဝင္တတ္ေသာ ထူးျခားသည့္ ကံဇာတာပါရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေငြၿမဲသည့္ ကံဇာတာ မပါရွိေသာေၾကာင့္ စုေဆာင္းမိမည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလွ်င္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အက်ဳိးစီးပြား မျဖစ္ႏုိင္သည့္ လုပ ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမိတတ္ သည္။

အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငနး္မ်ားမွာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အီလက္ထ ရြန္းနစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္လ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးကိစၥတြင္ မိမိစိတ္ခ် ယုံၾကည္သူ မရွိသေလာက္နည္းမည္။ စီးပြားေရးတြင္သာမက အရာရာတုိင္းတြင္ စိတ္တုိင္းက် မျဖစ္တတ္ေပ။
ေငြေၾကးစီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိအလုိလုိ သိစိတ္ကို အားကုိး ၿပီးလုပ္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။
ေငြေၾကးစီးပြားေရးတြင္သာမက မည္သည့္ကိစၥမဆုိ မိမိ၏ အႀကံအစည္ကုိ ကုိယ္တုိင္ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္မွသာ ေအာင္ျမင္လိမ့္ မည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတစ္ပါး မလုပ္ဖူးေသးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တီထြင္လုပ္ကုိင္ျခင္း၊ အမ်ားႏွင့္ မတူသည့္ ပုံစံႏွင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးရရွိတတ္ၾကသည္။
မိမိႏွင့္တြဲဖက္ လုပ္ကုိင္သည့္ သူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္တတ္ေသာ ကံဇာတာပါလာေသာေၾကာင့္ စပ္တူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မလုပ္မိ ေစရန္ အထူးသတိထား ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားဘက္မ်ားအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ မရွိတတ္သျဖင့္ အစု စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္သင့္ေပ။
အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ဳိးထက္ မိမိ တစ္ဦးတည္း ကုိယ္ပုိင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။
ေငြေၾကးကုိ မက္ေမာျခင္းထက္ ေငြေၾကး၏ အရွိန္အဝါေၾကာင့္ ရလာတတ္သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ မက္ေမာတတ္သူ ျဖစ္သည္။
ဆန္းသစ္တီထြင္ဥာဏ္ ေကာင္း ျခင္းေၾကာင့္ ထူးျခား ဆန္းသစ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ပါက ေငြေၾကး အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းမည္။

စက္တင္ဘာလ ၄၊ ၁၃ ႏွင့္ ၂၂ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မိမိ၏ ေငြေၾကးဥစၥာ စီးပြားတုိ႔သည္ မိမိ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျဖစ္ေစ ဆုံး႐ႈံးပ်က္ျပားမႈမ်ား ရွိတတ္သည္။
စီးပြားရွာရာတြင္ မိမိ၏ သီးျခားဟန္ပန္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေၾကာင့္ ျပႆနာေပၚေလ့ရွိတတ္ၿပီး တစ္ခါတရံ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာသည္အထိ ျဖစ္ မည္။

ေငြေၾကးစီးပြားရွာရာတြင္ မိမိကုိယ္သာ အားကုိးရာျဖစ္သည္။ စပ္တူ လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိတတ္ဘဲ မိမိတစ္ဦးတည္း ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ကုိင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ အထူးေအာင္ျမင္မည္။
မိမိလက္ေအာက္ငယ္သား အလုပ္သမားမ်ား၏ သစၥာမဲ့မႈကုိ မၾကာခဏ ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေအာက္တုိဘာလ ၄၊ ၁၃ ႏွင့္ ၂၂ ဖြားသူမ်ားျဖစ္ပါက ဘဝတစ္ပုိင္း တစ္စတြင္ စီးပြားေရး အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္သည္။ မိဘမ်ားကြယ္လြန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးတည္း ဘဝခရီးၾကမး္ ကုိလွမ္းရသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ရမည္။

ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက မိမိ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကုိ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးႏွင့္လည္း ႀကဳံေတြ႕ရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေအာက္တုိ ဘာလ ၂၂ ရက္ႏွင့္ ၃၁ ရက္ဖြားမ်ား ျဖစ္ပါက ပုိၿပီး ေအာင္ျမင္ၾကမည္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေအာက္တုိဘာ လ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြားအားလုံးသည္ အရြယ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ႏွင့္ ဘဝကုိ အဆုံးသတ္ရတတ္သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၄၊ ၁၃ ႏွင့္ ၂၂ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးသတိႀကီးစြာ လုပ္ကုိင္သုံးစြဲ တတ္ၾကသည္။ ေငြေၾကးစီးပြားဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး မျပဳတတ္ၾကေပ။
သူတစ္ပါးထံမွလည္း ေငြေၾကး အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတာင္းခံ ျခင္းမျပဳတတ္ၾကေခ်။
အမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲၿပီး အစုစပ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိး လုပ္ကုိင္ပါက အဆင္ေျပမည္မဟုတ္ဘဲ မိမိတစ္ဦးတည္း ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြားမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕မွာ စာေပအႏုပညာဘက္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရတတ္ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ဗီဒီယုိ၊ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၄၊ ၁၃၊ ၂၂ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား

မိမိ၏ ထူးျခားေသာ ပင္ကုိအရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္၍ ဝင္ေငြ ေကာင္းမြန္တတ္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးစုေဆာင္းမိျခင္း မရွိတတ္ေပ။
ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရရာသခ်ာမႈမရွိ ဆုံးေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းျဖင့္ ေငြဝင္လာတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အခါမွ ဒုကၡမေရာက္ႏုိင္ဟု တြက္ဆလ်က္ ေငြေၾကးကုိ စနစ္တက် ဂ႐ုစုိက္ၿပီး ကိုင္တြယ္သုံးစြဲျခင္း မရွိတတ္ၾကေပ။
ထူးဆန္း အံ့ၾသစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္တြင္ အမွန္ပင္ ကယ္တင္မည့္သူ ေပၚေပါက္လာတတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ဖြားျဖစ္ပါက က်န္ဒီဇင္ဘာ ၄ ဂဏန္းရက္ဖြား မ်ားႏွင့္သေဘာသဘာဝ အနည္းငယ္ ကြဲျပားမႈရွိမည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၄ ၊ ၁၃ ႏွင့္ ၂၂ ရက္ဖြားမ်ားျဖစ္ပါက ဘဝတစ္သက္တာတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ကံၾကမၼာ၏ အလွည့္အေျပာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ႀကဳံေတြ႕ရလိမ့္မည္။


ေစ်းကြက္ဂ်ာနယ္ -
zaygwet.com

4 comments :

 1. Anonymous said... :

  ဟာဂ်ာ အေနာ္က ေမ၄ေမြးတာ....... ေမလအတြက္လဲမပါ၀ူး...... စိတ္ေလတယ္... က်န္ရုတ္ေပး ေသခ်ာေစာင့္ဖတ္ပါတယ္ဆိုမွ က်န္ျဖစ္ေအာင္က်န္တယ္......

 1. Anonymous said... :

  I don't see for May Month!!!!

 1. Anonymous said... :

  ပါပါတယ္ BOLD ျဖစ္မေနတာပါ ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ပါ

 1. Admin said... :

  ေမလ ေခါင္းစဥ္ကုိ အခုပဲ (ၾသဂုတ္ ၁၉) သိသာထင္ရွားေအာင္ လုပ္လုိက္ပါျပီ။ ေခါင္းစဥ္က စာပုိဒ္ထဲ ၀င္ေနလုိ႔ပါ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved