လက္ပံေတာင္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း ေၾကညာ

Saturday, December 1, 2012ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ကိုင္းတုိင္း မံုရြာခရီုင္၊ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီ စီမံကိန္းတြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္၊ မသင့္ ႏွင့္ ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္စဥ္ေတြကို အစိုးရက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့တဲ့ အေပၚ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ ဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး  ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္စံုက လူမ်ားနဲ႔ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ တရပ္ကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္မွတ္ထုိးၿပီး ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးလိုက္ပါတယ္။ 

အျပည့္အစံုကို သမၼတ ရံုး ၀က္ဆုိက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္း ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
အမွတ္၊ ၉၂/ ၂၀၁၂
၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္
(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္)

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ႔စည္းျခင္း
၁။     စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာခရိုင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီ စီမံကိန္းတြင္ ၿဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ ၿဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ေၾကးနီမိုင္းလုပ္ငန္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရန္ သင့္/ မသင့္ နွင့္ ဆႏၵျပမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အေပၚ အေျခအေန အမွန္ေဖာ္ထုတ္နိုင္ရန္ အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂိၢဳလ္မ်ားပါဝင္ေသာ “စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္” ကို ဖဲြ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ လိုက္သည္-

        (က)  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္   ဥကၠ႒
                ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
                ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္
        (ခ)    ဦးလြန္းသီ   အဖဲြ႔ဝင္
                 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
                 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္
        (ဂ)    ဦးသန္းျမင့္  အဖဲြ႔ဝင္
                 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
                 စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္
        (ဃ)  ေဒၚခင္စန္းလိွုင္     အဖဲြ႔ဝင္
                 ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
                 စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္
        (င)    ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ       အဖြဲ႕ဝင္
                 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
                 မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္ (၅) မဲဆႏၵနယ္
        (စ)    ဦးခင္ေမာင္ရီ        အဖြဲ႕ဝင္
                 အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
                 ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္ (၆) မဲဆႏၵနယ္
        (ဆ)  ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔        အဖြဲ႕ဝင္
                အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
                မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမွတ္ (၄) မဲဆႏၵနယ္
        (ဇ)    ဦးခင္ေမာင္ေဆြ    အဖြဲ႕ဝင္
                ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ
        (ဈ)   ဦးမ်ဳိးညြန္႔    အဖြဲ႕ဝင္
                အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
                ဒီမိုကေရစီနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
        (ည)  ေဒါက္တာဝင္းေမာင္       အဖြဲ႕ဝင္
                Chairman, Myanmar Environmental Institute
        (ဋ)    ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ   အဖြဲ႕ဝင္
                သံအမတ္ႀကီး (ျငိမ္း)
                ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္  
        (ဌ)    ဦးေမာင္ေမာင္ေအး        အဖြဲ႕ဝင္
                Senior Consultant on Social Assessment
                Myanmar Environmental Institute
        (ဍ)    ဦးစိုးသိန္း (ခ) ေမာင္ဝံသ အဖြဲ႕ဝင္
                စာေရးဆရာ
        (ဎ)    ဦးဝင္းထိန္   အဖြဲ႕ဝင္
                ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန
                သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန
        (ဏ)  ဦးျမင့္ေဆြ   အဖြဲ႕ဝင္
                ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေၾကးတိုင္နွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန
                လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
        (တ)  ဦးတင္ျမင့္   အဖြဲ႕ဝင္
                ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
                အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
        (ထ)  ဦးလွေမာင္သိန္း    အဖြဲ႕ဝင္
                ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
                ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန
                ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
        (ဒ)    ေဒါက္တာေဒၚေကသီလြင္        အဖြဲ႕ဝင္
                ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (တာဝန္)၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (သံလ်င္)
                သိပၸံနွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန
        (ဓ)    ေဒါက္တာေဒၚမာလာေအာင္     အဖြဲ႕ဝင္
                ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္
                ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
        (န)    ဦးေအာင္နိုင္ဦး      အဖြဲ႕ဝင္
                Myanmar Peace Center
        (ပ)    ဦးေပၚဦးထြန္း (ခ) မင္းကိုနိုင္    အဖြဲ႕ဝင္
                (၈၈) မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕
        (ဖ)    ဦးကိုကိုႀကီး အဖြဲ႕ဝင္
                (၈၈) မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕
        (ဗ)    ေဒါက္တာျမင့္သိန္း အဖြဲ႕ဝင္
                ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးဌာန
                က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန
        (ဘ)  ဦးေနဦး      အဖြဲ႕ဝင္
                ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး
                စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
                ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
        (မ)    ဦးဝင္းၾကည္ အဖြဲ႕ဝင္
                ဌာနႀကီးမွဴး၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဌာနႀကီး
                ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္
        (ယ)  ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္သန္း  အဖြဲ႕ဝင္
                ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
        (ရ)    ဦးဗိုလ္သန္း အဖြဲ႕ဝင္
                ကံကုန္းရြာ၊ ေက်ာက္မ်က္ေက်းရြာအုပ္စု
                ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး            
        (လ)  ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး    အဖြဲ႕ဝင္
                ဝက္ေမွးရြာ၊ ရြာရွည္ေက်းရြာအုပ္စု
                ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး    
        (ဝ)    ဦးဘိုေဌး     အဖြဲ႕ဝင္
                တံုရြာမ၊ တံုေက်းရြာအုပ္စု
                ဆားလင္းႀကီးျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး    
        (သ)  ဦးစစ္ၿမဳိင္    အတြင္းေရးမွဴး
                ျမန္မာနိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

၂။     စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္ေပၚ 
ေပါက္ေစေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္နွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား တိုးတက္ေစေရးတို႔အတြက္ သံုးသပ္ခ်က္နွင့္တကြ အၾကံျပဳ တင္ျပရမည္-

        (က)  ေၾကးနီစီမံကိန္းအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံ တကာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳ၍ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရိွ/မရိွ၊
        (ခ)    ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေပၚေကာင္းက်ဳိးနွင့္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား၊
        (ဂ)    ေၾကးနီစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိး ရိွ/ မရိွ၊
        (ဃ)  ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊
        (င)    ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈအေပၚ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈနွင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည့္ သံဃာ ေတာ္မ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရသည့္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊
        (စ)    ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္/ မသင့္နွင့္ နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမႇဳပ္နံွမႈအား ရပ္ဆိုင္းရန္ သင့္/ မသင့္၊
        (ဆ)  နိုင္ငံဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊
        (ဇ)    ေကာ္မရွင္၏ အေထြေထြ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္နွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။

၃။     စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ားအား သမၼတရံုး ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းက တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ လံုျခံဳေရးနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးနွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က ျဖည့္ဆည္း ေပးရမည္။

၄။  စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒ၊ သက္ေသခံဥပေဒတို႔နွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးနိုင္သည့္အျပင္ သက္ေသမ်ား ဆင့္ေခၚျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေတာင္းေခၚျခင္းနွင့္ လိုအပ္သည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ ေဆာင္ ရြက္ခြင့္ရိွသည္။ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ အေရာက္ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။


ပံု                        
သိန္းစိန္                   
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ            
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

---

11 comments :

 1. Anonymous said... :

  တ၇ားခံက..အဘသန္ုးေရြွျဖစ္ေန၇င္..ဘယ္လုိလုပ္မလဲ

 1. စိန္စိန္ said... :

  ဦးမင္းကိုႏိုင္ကလူဆိုတာေဖာက္ျပန္တတ္တယ္တဲ့
  မေဖာက္ျပန္ၾကဖို႕ သတိထားၾကပါ
  ဝမ္ေပါင္ကိုသတိထားၾကပါ
  ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာ့ကိုၾကည့္ၾကပါ
  စုံစမ္းေနစဥ္ စီမံကိန္းရပ္ထားပါ
  မရပ္ထားလ်င္ကုန္လိမ္မည္
  ပ်က္ဆီးျပီးသားၾကည့္လ်င္အသိသာၾကီးပါ
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားလူမိုက္ငွါးလိုက္ျပီ
  ပုံ/ စိန္စိန္

 1. Anonymous said... :

  အဲဒီေၾကးနီထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရတယ္။ အိုးအိမ္ေတြ ဖ်က္ေပးရတယ္။ လယ္ယာေျမ ဧကေထာင္ခ်ီၿပီး စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈေတြ ခံစားေနရတယ္။ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ ကိုယ္အဂၤါ ထိခိုက္မႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အသက္ရႈလို႔မရတဲ့ ေရာဂါေတြ ရေနတယ္။

 1. May said... :

  Now, I realize that the IQ of Than Shwe is much greater than that of Daw Aung San Suu Kyi. Daw Aung San Suu Kyi is a child if compared with Than Shwe. She is being cheated by him cleverly.
  Oh! Than Shwe! You are a cruel and clever man.

 1. M.H.K said... :

  must stop this project. i don't believe this commission anymore.

 1. Anonymous said... :

  ထိပ္ဆံုးမွာ ေဒၚေအာင္းဆန္းစုၾကည္နဲ႕ မင္းကိုႏုိင္ကိုပါထည့္ေပးလုိက္တာ ဘယ္လုိအႀကံအစည္ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ေလးသိတာေနတယ္ေနာ္:) ေတာ္လုိက္တာ။ ဦးသန္းေရႊမ်ားရဲ႕အႀကံေပးမ်ားက အဲဒီလုိလုပ္ခုိင္းလားမသိ။ ကိုယ့္ဘာကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တယ္။ ဘယ္သူမွလဲမသိဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕မင္းကိုႏုိင္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ထဲမွာထည့္ေပးတာ သံဃာေတာ္ ေတြေရာ ျပည္သူနဲ႕ပါ လွည့္တုိက္ေပးသလုိမျဖစ္ဘူးလား။ ေဒၚစုကိုေတာ့ ညိႈႏိႈ္းၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ေဒၚစုရယ္ဒီျပသနာေလးေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးပါ။ တုိင္းျပည္အရွက္ကြဲမွာစုိးလုိ႕ပါေပါ့။ ေအာ္ သန္းေရႊရဲ႕ အႀကံေပးေတြက အခုထိေတာ္ေနတုန္းပဲေနာ္။ LIKE IT.

 1. Anonymous said... :

  ေဒၚစု တုိ ့ မင္းကုိႏုိင္တုိ ့ ေကာ္မရွင္မွာ ျဖဳတ္ျပီး ေအာင္ေသာင္းတုိ ့ ေဌးဦးတုိ ့ကုိ ထည့္ေပးရမွာလား။ ေကာ္မရွင္မွာ မပါရင္လည္း ေျပာႀကဦးမယ္။

 1. Anonymous said... :

  ကိုမင္းကိုႏိုင္နဲ႔ဦးကိုကိုႀကီးတို႔က ဘာလို႔ႏႈတ္ထြက္တာလဲ ေဒၚစုကို ၀န္းရံၿပီး အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ရမွာ ေဘးထိုင္ဘုေျပာဘဲ လုပ္ေနမွာလား

 1. tokyobug said... :

  ေအာ္ကိုသိန္းစိန္တို႔ကေတာ႔ ကုိယ္ကိုတိုင္က ႏိုင္ငံျခားကေပတဲ႔ ဆုနဲ႔ႏွပ္ေနျပီး ေဒၚစုကို လူမိုက္ငွားေနျပန္ျပီ

 1. Anonymous said... :

  It seems like 88 do not want to take order from the puppet government. Now they know the name of the game and who are playing the game.

 1. Anonymous said... :

  ကေလးကြက္ေရြ႕လုိက္ေပမယ့္ ဒီအကြက္က ေတာ္ေတာ္ထိတယ္ဟ။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved