အစုိးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ဒု ၀န္ႀကီးေတြကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဘာေခၚေျပာလဲ

Saturday, August 10, 2013

တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုိးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ဒု ၀န္ႀကီးေတြကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္မွာ ေခၚၿပီး မိန္႔ခြန္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

မိန္႔ခြန္းေျပာေနတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဓာတ္ပံု- ျပန္ၾကားေရး ၀က္ဆုိက္

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားအား ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ 
ေနၿပည္ေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ရွိ ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ ေတြ႕ဆံု၍ အမွာစကား ေၿပာၾကားသည္။ 

ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတမ်ား ၿဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ ဦးဉာဏ္ထြန္း၊ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၿပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ၿပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ၿပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ၿပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေနၿပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္မ်ားနွင့္ ဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမွာစကားေၿပာၾကားရာ၌-


အားလံုးမဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္

ဒီေန႔ နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ၿပည္သူတို႔ရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ အတြက္ က႑ အသီးသီးနဲ႔ ေဒသအသီးသီးမွာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားကို သီးသန္႔
ေခၚယူ ေတြ႕ဆံုရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့-

-
ကြ်န္ေတာ္တို႔အစိုးရ တာဝန္ယူရတဲ့ (၅) နွစ္တာကာလရဲ့ ပထမပိုင္း လ (၃၀) ကာလ ဟာ  ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေတာ္သစ္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ သိသာထင္ရွားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး အေၿခခံအုတ္ၿမစ္ခ်တဲ့ ကာလၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီကာလအတြင္းမွာ ၿပည္တြင္းနိုင္ငံေရးနွင့္ ၿပည္ပနိုင္ငံေရး အေၿခအေနေတြကို သိသာစြာ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သလို အမ်ိဳးသား ၿပန္လည္စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးညိႇနိွုင္းမႈ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဆဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေရး အပိုင္းမွာလည္း အေၿခခံမူ‌ေဘာင္ ခ်မွတ္ ၿပီး ဥပေဒ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ၿပင္ဆင္ေၿပာင္းလဲ ေၿဖေလ်ာ့မႈ အမ်ားအၿပား ကို ေဆာင္ရြက္ နိုင္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ ဝင္ေရာက္နိုင္တဲ့အဆင့္ကို စတင္ေနၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။
-
ဒုတိယပိုင္း က်န္တဲ့ လ (၃၀) ကာလဟာ ၿပည္သူေတြရဲ့ စားဝတ္ေနေရး အေၿခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး သိသာထင္ရွားတဲ့ လူမႈစီးပြားေရး အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရိွခံစားနိုင္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကာလ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ၿပည္သူဗဟိုၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ က်န္တဲ့ လ (၃၀)မွာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ (Integrated Action Plan) ေရးဆဲြၿပီး လက္ေတြ႕ေၿမၿပင္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ဖို႔နဲ႔ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဌာနကသပ္သပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္အစိုးရက သပ္သပ္ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ၿပည္သူမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အတူတကြ ပူးေပါင္းစီမံေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာတဲ့အတြက္ ယခုလို ေတြ႕ဆံု မွာၾကားရၿခင္း ၿဖစ္တယ္။


နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္တစ္ခုကို စတင္ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲရတဲ့ တာဝန္ ထမ္း
ေဆာင္ရာမွာ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဉ္အၿဖစ္ နိုင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးနွင့္ လူမႈေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ၊ ပုဂၢလိက က႑ ေၿပာင္းလဲတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈစတဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဉ္ (၄) ရပ္ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းေတြဟာ ၿပည္သူက ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေစခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူ႔ဆႏၵဟာ အစိုးရရဲ့ ဆႏၵ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဉ္ (၄) ရပ္ထဲမွာ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲမႈေတြကို သိသိသာသာ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားရဲ့ စီမံခန္႔ခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းဖို႔ လိုအပ္သလို နိုင္ငံစီးပြားေရး တစ္ခုလံုးရဲ့ (၉၀%) ခန္႔ကို ပုဂၢလိက က႑က လုပ္ကိုင္ေနတာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ပုဂၢလိက က႑ရဲ့ လုပ္ကိုင္နိုင္စြမ္းၿမင့္မားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

နိုင္ငံတကာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ (Reform) အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ အစိုးရယႏၲရား အတြင္းမွာေရာ အစိုးရ ယႏၲရား ၿပင္ပကပါ အတားအဆီး အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ေတြ႕ႀကံဳရတာ ဓမၼတာၿဖစ္ပါ တယ္။ 

ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ရိွတဲ့ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရၿဖစ္ေရး မူဝါဒ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း  ၿပီးခဲ့တဲ့ လ (၃၀) အတြင္းမွာ အစိုးရဌာန အခ်ိဳ႕နဲ႔ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းဝင္အခ်ိဳ႕ရဲ့  ၿပဳၿပင္
ေၿပာင္းလဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းၿခင္း၊ ပြင့္လင္းၿမင္သာ မရိွၿခင္း၊ ၿပည္သူ႕အသံ၊ ၿပည္သူ႕ဆႏၵ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္သိမႈ တာဝန္ယူမႈၿဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ အားနည္းၿခင္း၊ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဉ္းနွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ အားနည္းၿခင္း၊ အဂတိလိုက္စားၿခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးနွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား အပါအဝင္ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရိွအခ်ိဳ႕ကို တာဝန္မွ အနားေပး
ျခင္း၊ ေၿပာင္းေရြ႕ၿခင္း၊ အေရးယူၿခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားဟာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းဝင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၿဖစ္ၾကၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕လံုးရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္မ်ားကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္း ဝိုင္းဝန္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္ၾကရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ 

သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဌာနဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ မိမိတို႔ တာဝန္ယူရတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး အၿခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ညိႇနိွုင္းမႈ အားနည္းၿခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္မ်ား သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခဲြေဝေပးမႈမရိွဘဲ ဗဟိုမွ တိုက္ရိုက္ အမိန္႔ေပးကြပ္ကဲသည့္စနစ္ က်င့္သံုးေနၿခင္း၊ လက္ေအာက္ သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ၿဖန္႔ခဲြမႈ မရိွၿခင္းစတဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြ ရိွေနဆဲ ၿဖစ္တာ ကို ေတြ႕ရိွ ရတဲ့အတြက္ မိမိတို႔ရဲ့ စိတ္ဓာတ္ (Mind-set) ၿပင္ၿပီး ဌာနက တာဝန္ယူရတဲ့ လုပ္ငန္းက႑မ်ား အဆင္ေၿပ
ေခ်ာေမြ႕တိုးတက္ေအာင္ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္။ 

ဒါမွလည္း ၿပည္သူ႕ဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ၿပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြ ၿဖစ္လာၿပီး ၿပည္သူ႕အက်ိဳး သယ္ပိုး ထမ္းေဆာင္နိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

က်န္တဲ့ လ (၃၀) အတြင္းမွာ ၿပည္သူမ်ားရဲ့ စားဝတ္ေနေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး ဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္မ်ားၿဖစ္တဲ့ -

-
လွ်ပ္စစ္မီး ရရိွေရး
-
ေသာက္သံုးေရနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရ လံုေလာက္စြာရရိွေရး
-
အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုးတက္ရရိွနိုင္မည့္ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းေတြကို ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္အစိုးရမ်ား ညိႇနိွုင္းၿပီး ၿပည္သူ လူထု သိသိသာသာ ရရိွခံစားနိုင္ေအာင္ အေကာင္အေထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အက်ိဳးရလဒ္ (Quick Win) ရေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မယ့္ အဓိက ေမာင္းနွင္အား က႑မ်ား ၿဖစ္တဲ့ -

-
လူဦးေရ ရာခိုင္နႈန္းအမ်ားဆံုး မီွခိုလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ၿမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ့ ဝင္ေငြတိုးပြားၿပီး ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့ခ်နိုင္မယ့္ လုပ္ငန္း။
-
အခိ်န္တိုအတြင္း စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မယ့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း။
-
နိုင္ငံစီးပြားေရး ေမာင္းနွင္အားၿဖစ္တဲ့ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရည္မွန္းခ်က္ (Target) ထားၿပီး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၿဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစားေပးလိုခ်က္နွင့္ ၿပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြားေရး ဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ ေငြေၾကး အရင္းအနီွးနဲ႔ နည္းပညာ ၿဖည့္ဆည္း နိုင္မွသာ ထိေရာက္ 
ေအာင္ၿမင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းၿပည္ပ ေငြေၾကးအရင္းအနီွးမ်ား စီးဝင္ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွနိုင္ဖို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းနွင့္ အေသးစား  
ေငြေခ်းလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး  ဌာန၊ ဗဟိုဘဏ္နွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုး ပူးေပါင္းၿပီး လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းက႑နဲ႔ နယ္ပယ္
ေဒသ အလိုက္ အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ကြင္းဆင္းၿပီး အဆင္ေၿပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈနွင့္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ားသာမက အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက ယႏၲရားတစ္ခုလံုး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ လွ်င္ၿမန္ေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး နွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ က႑ကို အရင္းအနီွးနဲ႔ နည္းပညာမ်ား ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွၿပီး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဦးစားေပးရမယ့္ လုပ္ငန္း တစ္ခုအေနနဲ႔ အာဆီယံၿပဴတင္းတစ္ေပါက္စနစ္ (ASEAN SINGLE WINDOW) က်င့္သံုးေရးအတြက္ e-government လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို တစ္နွစ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ရည္မွန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး ဌာနအားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္း ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

မိမိတို႔နိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ရၿခင္းမွာ အရင္းအနီွးနွင့္နည္းပညာ မရိွတဲ့အတြက္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး နိုင္ငံတိုင္းဟာ မိမိတို႔နိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ နိုင္ငံၿခား ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚၿပီး အရင္းအနီွးနွင့္ နည္းပညာ စီးဝင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကသလို၊ အၿခားနိုင္ငံထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနတဲ့ ၿမန္မာနိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈမ်ား စီးဝင္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၿပီး ၿပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း ရရိွေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေနရာမွာ လွ်ပ္စစ္မီး အပါအဝင္ အေၿခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ၿပည့္စံုလံုေလာက္မွ သာလွ်င္ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈမ်ား တိုးတက္ရရိွလာမွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ အေၿခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို ေဒသအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ကုန္သြယ္မႈနွင့္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈလုပ္ငန္းမ်ား လွ်င္ၿမန္ေခ်ာေမြ႕ၿပီး အဆင့္ဆင့္ ကုန္က် စရိတ္မ်ား သက္သာ မွသာ အာဆီယံေဒသအတြင္း လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ သာမက နိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ မွာ ေစ်း ကြက္ ယွဉ္ၿပိႇင္ ဝင္ေရာက္နိုင္စြမ္း ရိွမွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း အေၿခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားနွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑ကို တြက္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားလိုပါတယ္။       

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ လုပ္ငန္းက႑ အသီးသီးအတြက္ လူသား အရင္းအၿမစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွလာတဲ့အတြက္ လက္တေလာ အေၿခအေနအတြက္ သာမက ေရရွည္နိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လူသားအရင္းအၿမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ခိ်န္တည္း တစ္ၿပိဳင္ တည္း က႑အလိုက္ေရာ၊ ေဒသအလိုက္ပါ စုစည္းေလ့က်င့္ ေမြးထုတ္သြားနိုင္ေရး စီမံသြားၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရးက႑မွာ ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္ ပိုမိုခြင့္ၿပဳသံုးစဲြေနတဲ့အေပၚမွာ အက်ိဳးရိွ ထိေရာက္ေအာင္ ဦးစားေပး မွန္ကန္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္စီမံရန္ မွာၾကားလိုပါတယ္။ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ က်န္းမာေရးစနစ္ဟာ တစ္မ်ိဳးသားလံုးရဲ့ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ မ်ားကို ေၿပာင္းလဲေနတဲ့ ကမၻာ့ အေၿခအေနမ်ားကို အမီွလိုက္နိုင္ေအာင္ နိုင္ငံတကာနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းနိုင္ေအာင္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္း လဲ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေလးထားေၿပာၾကား လိုပါတယ္။

ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဉ္(၄)ရပ္နဲ႔ အထက္က ေၿပာၾကားခဲ့တဲ့ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း ေတြကို က်န္တဲ့ လ (၃၀)အတြင္း  ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္အစိုးရမ်ားက သာမန္ သမရိုးက် ယခင္လုပ္ရိုးလုပ္စဉ္အတိုင္း လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၿပည္သူမ်ားရဲ့ လူမႈစီးပြာေရး လိုအင္ဆႏၵ အက်ိဳး ရလဒ္ရဖို႔ ခဲယဉ္းမွာၿဖစ္ပါတယ္။ 

နိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားရဲ့ ထိပ္ပိုင္းကစၿပီး ေအာက္ေၿခအထိ ဘုရင့္ေနာင္ ေဖာင္ဖ်က္ သလို ေနာင္ရိုး စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အဆင့္ဆင့္စုဖြဲ႕ၿပီး အားႀကိဳးမာန္တက္ စီမံေဆာင္ရြက္မွ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္ေတြ ၿပီးေၿမာက္
ေအာင္ၿမင္ၿပီး ၿပည္သူေတြရဲ့ လူမႈစီးပြားေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿဖည့္ဆည္းနိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို ယခင္က စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ကသာ ေဆြးေႏြးညိႇနိွုင္း ဆံုးၿဖတ္ လမ္းညႊန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ ဒီေန႔ကစၿပီး နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး ဦးေဆာင္
ေကာ္မတီကို သီးၿခားဖြဲ႕စည္းၿပီး ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္အာရံုစိုက္ လမ္းညႊန္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွာလည္း လုပ္ငန္း က႑အလိုက္ လက္ေတြ႕ေအာင္ၿမင္ ၿပီးေၿမာက္သည္အထိ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး ညႇိနိွုင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ (Delivery Unit/ Task Force) မ်ားနဲ႔  အလယ္အလတ္ အဆင့္မွ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Working Group) မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေၿမၿပင္ကြင္းဆင္း၍ အၿပန္အလွန္ ညႇိနိွုင္းေဆြးေႏြး အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားၾကဖို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္။ 

ေဆြးေႏြးညႇိနိွုင္းရာမွာလည္း အစည္းအေဝး တစ္ရက္ လုပ္ရံုနဲ႔၊ ညႇိနိွုင္းတဲ့ ပံုစံမဟုတ္ဘဲ လုပ္ေဆာင္မယ့္ အစီအမံ၊ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ အေၿဖထြက္တဲ့အထိ တစ္ေနရာထဲမွာဆံုၿပီး (၃/၄/၅)ရက္၊ ရက္သတၲ တစ္ပတ္၊ နွစ္ပတ္ အခိ်န္ယူ ပူးေပါင္းညႇိနိွုင္းတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ပညာရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက အသင္း အဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေဆြးေႏြးညႇိနိွုင္းၿခင္း ၿပည္သူ႕အသံနွင့္ ဆႏၵသေဘာထား ရယူၿခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ ၾကၿပီး လက္ေတြ႕က်က် ၿပည္သူ႕လိုအပ္ခ်က္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို လ (၃၀)အတြင္း ၿပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရလဒ္  ရရိွခံစားနိုင္ေရးအတြက္ ၿပီးေၿမာက္ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ သြားၾကဖို႔ အထူးအေလးထားမွာၾကားလိုပါတယ္။

ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္အစိုးရမ်ားရဲ့ အစီအမံ (Action Plan) မ်ားဟာ သီးၿခားစီ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ၿပည္သူမ်ား အတြက္ အဓိက လိုအပ္တဲ့ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ဦးစားေပး ၿဖည့္ဆည္း ေပးရမယ့္ နယ္ပယ္ေဒသေတြကို ညႇိနိွုင္း
ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္၊ နိုင္ငံၿခား အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေခ်းေငြ၊ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈတို႔ကို လူအားေငြအား စုစည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္း က႑အလိုက္ လက္ေတြ႕ေအာင္ၿမင္ ၿပီးေၿမာက္ သည္ အထိ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး ညႇိနိွုင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ (Delivery Unit/ Task Force)မ်ားရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက အေလးထားစီမံေပးရန္ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဘတ္ဂ်က္ခဲြေဝ သံုးစဲြရာမွာလည္း ၿပည္သူနဲ႔ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ၿပီး ၿပည္သူမ်ားရဲ့ လူမႈစီးပြားေရး တိုးတက္
ေအာင္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးေနရတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္မ်ားရဲ့ ဘတ္ဂ်က္အခ်ိဳးကို နယ္ေၿမ အေၿခအေနနဲ႔ လုပ္ငန္း သဘာဝေပၚမူတည္ၿပီး ပိုမို ခဲြေဝေပးနိုင္ေရး ညႇိနိွုင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ ရြက္သြားၾကဖို႔ ေၿပာၾကားလိုပါတယ္။

အလားတူ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲမႈ တစ္ရပ္ၿဖစ္တဲ့ အစိုးရဌာနစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပန္လည္ စိစစ္သံုးသပ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္လိုေငြ ေလ်ာ့နည္း
ေရး နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေရးတို႔ အတြက္ (Corporatization, Privatization) လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဉ္ရိွတဲ့ ဌာနမ်ား အေနနဲ႔ ဥပေဒမူေဘာင္ ေရးဆဲြၿပဌာန္းေရးနဲ႔ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း ေရး ဆဲြ တင္ၿပၿပီး လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးမွာ ဘ႑ာေရးအစီအမံ (Financial Plan) တင္ၿပေဆာင္ရြက္နိုင္ေအာင္ စီမံၾကဖို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရိွေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ နယ္ေၿမလံုၿခံဳမႈ၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလ ပဋိပကၡ ၿဖစ္စဉ္မ်ားကို ၿပန္သံုးသပ္ၾကည့္လ်င္ အေသးအဖြဲ႕ခိုက္ရန္ၿဖစ္ပြားမႈ၊ လူအုပ္စုဖြဲ႕ ရမ္းကားမႈ ေတြမွာ လက္ဦးမႈ ရယူ တားဆီးထိန္းသိမ္းနိုင္မႈရိွရန္ အေရးႀကီးတာ ေတြ႕ရိွရတဲ့အတြက္ ေဒသ မွာ ရိွတဲ့ ၿမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္လံုၿခံဳေရး အင္အားမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿပည္နယ္အစိုးရ တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲ အမိန္႔ေပးေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တာဝန္ ေပးအပ္ပါတယ္။ 

ထိုသို႔ကြပ္ကဲရာမွာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿပည္နယ္အစိုးရက မိမိတို႔ လမ္းညႊန္စီမံတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၿပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အခိ်န္နွင့္တစ္ေၿပးညီ အသိေပး ညႇိနိွုင္းရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

ၿပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနကလည္း ၿမိဳ႕နယ္ရဲလံုၿခံဳေရးအင္အားနဲ႔ ထိန္းသိမ္းဖို႔ မလံုေလာက္တဲ့ အခိ်န္မွာ ၿပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲရတဲ့ ရဲတပ္ရင္း အင္အားမ်ား ထပ္ေဆာင္းၿဖည့္တင္းေပးၿပီး နိုင္နိုင္နင္းနင္း ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္း နိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားလိုပါတယ္။

ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးၿပည္နယ္ အစိုးရမ်ားအၾကား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥမ်ား၊ အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္မ်ား ကေတာ့ -

-
တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္အတြင္းရိွ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားက တိုက္ရိုက္ ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ၿခင္း မၿပဳဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္အစိုးရမ်ားက စီမံခန္႔ခဲြ၊ လမ္းညႊန္၊ ႀကီးၾကပ္၊ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
-
ဌာနဆိုင္ရာ အရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ၿမင့္မား လာေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္အစိုးရမ်ားက စြမ္းေဆာင္ရည္ အကဲၿဖတ္ခ်က္ အစီအရင္ခံစာအား ၿပဳစု၍ ၿပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕သို႔တင္ၿပၿပီး ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားသို႔ မိတၲဴေပးလ်က္ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ရာထူးတိုးၿမွင့္ေရးနွင့္ အေၿပာင္းအေရႊ႕ စီမံရာတြင္ ယင္းအကဲၿဖတ္ ခ်က္အေပၚ မူတည္ေဆာင္ရြက္ရန္။
-
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ မူလတန္းအဆင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားရာ၌ ဗဟိုမွ တိုက္ရိုက္ခန္႔ထားၿခင္းမၿပဳဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္အစိုးရ အစီအစဉ္ၿဖင့္ ခန္႔ထား ခြင့္ၿပဳရန္။
-
က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ သူနာၿပဳ၊ သားဖြားဆရာမမ်ား ခန္႔ထားရာ၌ ဗဟိုမွ စုစည္းေလ့က်င့္ေသာ္လည္း ခန္႔ထားရာ၌ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္ အစီအစဉ္ၿဖင့္ ေဒသအလိုက္ ေဒသခံမ်ား ေၿပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားနိုင္ေရး ညႇိနိွုင္းစီစဉ္ရန္ နွင့္ ေဝးလံ ေခါင္းပါး ေဒသမ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ ခန္႔အပ္ ခ်ထားၿခင္းကို ဗဟိုမွ တိုက္ရိုက္ စီစဉ္ေသာ္လည္း ပ်က္ကြက္မႈမ်ား ရိွေနသၿဖင့္ ေဝးလံေခါင္းပါး ေဒသမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစီအစဉ္ၿဖင့္ ဆရာဝန္ လိုအပ္ေသာ ေဒသမ်ားအတြက္ သတင္းစာတြင္ ေၾကညာေခၚယူ ေလွ်ာက္ထားေစၿပီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည့္ စနစ္ က်င့္သံုးရန္။
-
ေဒသခံၿပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရိွေရးအတြက္ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ခြင့္ၿပဳရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္အစိုးရ အစီအစဉ္ၿဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးနိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ခဲြေဝပိုင္းၿခား လုပ္ကိုင္ခြင့္ၿပဳရန္။
တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို အဓိကထား မွာၾကားလိုတဲ့ အခ်က္ေတြ ကေတာ့-
-
ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီနဲ႔ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အေထာက္အကူၿပဳေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေတြဟာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ ၿပည္သူမ်ားရဲ့ လူမႈစီးပြားေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ညႇိနိွုင္းေပါင္းစပ္ ၿဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးတဲ့ အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း ညႇိနိွုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕ေတြၿဖစ္တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းေတြကို ညႇိနိွုင္းေဆြးေႏြးတတ္၊ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္ ရိွေအာင္ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
-
တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ဟာ အေၿခခံက်ၿပီး ၿပည္သူေတြရဲ့ တစ္ဦးက်ဝင္ေငြ၊ ေသာက္သံုးေရ လိုအပ္ ခ်က္ လွ်ပ္စစ္မီး လိုအပ္ခ်က္၊ အလုပ္လက္မဲ့ အေရအတြက္နဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း ဖန္တီးေရး၊ ၿမိဳ႕ကြက္ရြာကြက္ အက်ယ္အဝန္းနဲ႔ လူဦးေရ တိုးပြားမႈ သိပ္သည္းမႈအရ ၿမိဳ႕ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေရးဆဲြၿပီး လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့၊ အိမ္မဲ့ မ်ား စာရင္းေကာက္ယူ ေနရာ ခ်ထားေရး စတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ထိထိေရာက္
ေရာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ရန္  ကိန္းဂဏန္း စာရင္းဇယားမ်ား ကို ေၿမၿပင္ စာရင္း ေကာက္ယူ ေလ့လာ သံုးသပ္ေဆြးေႏြး စီမံ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာၿဖစ္တယ္။ 

ဒီေနရာမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ လယ္ယာေၿမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံု တင္ၿခင္း နွင့္ လယ္ယာေၿမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ၿပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးၿခင္း လုပ္ငန္းေတြကို အၿမန္ၿပီးၿပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္တာနဲ႔အမွ် ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ေရာင္း ခ်ခြင့္၊ ေပါင္နံွခြင့္မ်ား ရလာတာနဲ႔ အမွ် ေခ်းေငြရရိွေရး၊ ေငြေၾကး အရင္းအနီွးရရိွ
ေရး ေဆာင္ရြက္လာနိုင္မွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားရဲ့ လူမႈ စီးပြားေရး ဘဝ တိုးတက္လာမွာ ၿဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို မွာၾကားလိုပါတယ္။
-
ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ အသီးသီးအေနနဲ႔ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပရာမွာ ၿပည္သူမ်ား က ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကိုပါ ဖိတ္ၾကားၿပီး ၿပည္သူမ်ား၏  လူမႈစီးပြားေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းတံတား အေၿခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္မ်ားအနက္ ဦးစားေပးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ၿပည္နယ္အဆင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ၿပသင့္သည္မ်ားကို ဘတ္ဂ်က္၊ ေငြေၾကး၊ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွမႈ အလားအလာေပၚ မူတည္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ညႇိနိွုင္းတင္ၿပတဲ့ အစီအစဉ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
-
ဒီလို ၿပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ ၿပည္သူဗဟိုၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၿပည္သူဗဟိုၿပဳ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္သစ္ တစ္ရပ္ကို ပီပီၿပင္ၿပင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မွသာ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားရဲ့ ပြင့္လင္း ၿမင္သာရိွမႈ၊ ၿပည္သူ႕အသံနွင့္ ဆႏၵကို သိရိွဦးစားေပး၍ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္ အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တားဆီး ထိန္းသိမ္းနိုင္မႈ ၿမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုး မႈ၊ ေဒသဖြံ႕
ၿဖိဳး  တိုးတက္မႈမ်ား ရရိွလာမွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ မွာၾကား လိုပါတယ္။

 နိဂံုးခ်ဳပ္အားၿဖင့္-

ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံသစ္အၿဖစ္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ ႀကိဳးပမ္းၾကတဲ့ ကမၻာ့နိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရဲ့ အေတြ႕အႀကံဳအရ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈဒဏ္ မခံရဘဲ စီးပြားေရး အေၿခခံ အထိုက္အေလ်ာက္ ရိွတဲ့ နိုင္ငံေတြမွာေတာင္ ရည္မွန္းတဲ့ အဆင့္ေရာက္ဖို႔ (၁၅)နွစ္၊ အနွစ္(၂၀)ၾကာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရတာကို ေတြ႕ရိွရပါ တယ္။

ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္က်င္းပစဉ္က မက္ကင္ေဆးအဖြဲ႕က ေလ့လာသံုးသပ္ တင္ၿပခ်က္အရ ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့ စီးပြာေရးအလားအလာဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနွစ္ဆ တိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳပမ္းနိုင္လွ်င္ (၂၀၃၀) ၿပည့္နွစ္မွာ စီးပြားေရး ထုတ္လုပ္မႈ ေဒၚလာ ဘီလီယံ (၂၀၀)ထိ ရရိွမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ 

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (၂)ဆ တိုးတက္ေရး အတြက္ အေၿခခံက်တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (၂)ဆ တိုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မယ့္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းက႑နယ္ပယ္ေတြကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာ သံုးသပ္ၿပီး တိုးတက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရး စီမံသြားၾကရန္ တိုက္တြန္း လိုပါတယ္။

အစီအမံမ်ား ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ လူဦးေရရဲ့ (၇၀%) ရိွတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၊ ဆင္းရဲေသာ ၿပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေၿပရန္နဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရိွရန္ လယ္ယာ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစတဲ့ အေၿခခံက်က် လက္ေတြ႕ ၿဖည့္ဆည္းေပး နိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ၿပီး က်န္တဲ့လ(၃၀)အတြင္း သိသာထင္ရွားတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရိွေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကပါလို႔ေၿပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။


2 comments :

  1. Anonymous said... :

    MR. President is just NATO.

  1. Anonymous said... :

    ေက်းဇူးပါ သမၼတၾကီး.. ဘာဘဲေျပာေျပာ ျမန္မာျပည္ၾကီးရဲ႕ လက္ရွိပကတိ အေျခအေနမွာ တုိင္းျပည္ၾကီးကုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မည့္ အရည္အခ်င္းထက္ တုိင္းျပည္ၾကီး တုိးတက္ လာေအာင္ လုပ္ေပးခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵက အဓိက အခရာပါ။ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း ထက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္း ကေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခဲတတ္ပါတယ္.. လူမႈေရး၊ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ပါမက်န္ အရာရာတုိင္း စုတ္ျပတ္သတ္ေနျပီ ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကီး ကုိ ျပန္လည္ျပီး ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ေပးတဲ့ သမၼၾကီးရဲ႕ စိတ္ေစတနာကုိေလးစားပါတယ္..

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved