အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ ရာထူး ျမန္မာ လက္ခံလိုက္ၿပီ

Friday, October 11, 2013

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ ရာထူးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုိယ္စား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လက္ရွိ ဥကၠ႒ ဘ႐ူးႏုိင္းႏုိင္ငံထံက မေန႔က တရား၀င္လႊဲေျပာင္းလက္ခံရယူလုိက္ပါၿပီ။ 

 ဘ႐ူးႏုိင္း ဘုရင္ထံမွ အာဆီယံ ဥကၠ႒ရာထူးတရား၀င္လႊဲေျပာင္းလက္ခံေနတဲ့ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ဓာတ္ပံု- သမၼတ႐ံုး၀က္ဆုိက္

ဘ႐ူးႏုိင္း ႏုိင္ငံမွာ က်င္းပေနတဲ့ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ေနာက္ဆံုးေန႔ မေန႔က ညေန ၄ နာရီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူး လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တက္ေရာက္ၿပီး ဘ႐ူးႏုိင္း ဘုရင္ ဆူလ္တန္ဟာဂီ် ဟာဆာနာလ္ ဘိုကီးယား မူအစ္ဇာဒင္ ဝါဒိုလာက အလွည့္က် အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူးလႊဲအပ္ေပးလုိက္ တာျဖစ္ပါတယ္။ 

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အာဆီယံ ဥကၠ႒ ရာထူးလက္ခံရယူတဲ့ အခမ္းအနားမွာ မိန္႔ခြန္းလည္း ေျပာခဲ့ၿပီး အဆိုပါ မိန္႔ခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သမၼတ႐ုံး၀က္ဆုိက္က အခုလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

“ဘရူနိုင္းဒါရူဆလမ္နိုင္ငံ အေနၿဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ အတြင္း၌ အာဆီယံအဖြဲ႔ႀကီးကို ေအာင္ၿမင္စြာ ဦးေဆာင္ နိုင္သည့္ အတြက္ အေဆြေတာ္ ဘုရင္မင္းၿမတ္၊ ဘရူနိုင္းနိုင္ငံ အစိုးရနွင့္ ၿပည္သူမ်ားကို ခီ်းက်ဴးပါေႀကာင္း၊ အာဆီယံ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ရပ္ၿဖစ္သည့္ ၿပည္သူဗဟိုၿပဳ အာဆီယံၿဖစ္ေၿမာက္ေရး (People Centred ASEAN) အတြက္ ဘရူနိုင္းနိုင္ငံက သိသာ ထင္ရွားစြာေဆာင္ရြက္ ေပးနိုင္ခဲ့ ပါေႀကာင္း၊ နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး မ်က္နွာစာတြင္လည္း အာဆီယံဥကၠ႒ အေန ၿဖင့္ အာဆီယံနွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားနွင့္ ဆက္ဆံ
ေရး ကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သည့္အၿပင္ တစ္ခိ်န္တည္း ၌ပင္ အာဆီယံ ၏ ဗဟိုအခ်က္ အခ်ာက်မႈ (ASEAN's Centrality) ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းနိုင္ခဲ့ပါေႀကာင္း။ ၿမန္မာနိုင္ငံအေနၿဖင့္ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ စံနမူနာၿပ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သည့္ ဘရူႏုိင္း ႏုိင္ငံမွေန၍ အာဆီယံ ဥကၠ႒ရာထူးကို လဲႊေၿပာင္း ရယူရမည္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေၿမာက္ပါေႀကာင္း၊ ၿမန္မာနိုင္ငံ သည္ အာဆီယံနိုင္ငံ အားလံုးနွင့္ အတူ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းလမ္းၿပ ေၿမပံုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ရန္အ တြက္ က်န္ရိွေနေသးေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ၿဖည့္ဆည္းနိုင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ ထို႔ၿပင္ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ေနာက္ဆက္ တဲြ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ မည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း။ 

မိမိတို႔အားလံုး၏ ရည္မွန္းခ်က္ၿဖစ္သည့္ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဝေၿပာသည့္ အသိုက္ အဝန္း ၿဖစ္ၿပီး ထိုအသိုက္အဝန္း ရွင္သန္ရန္အတြက္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ရိွရန္လည္း အေရးႀကီး ပါေႀကာင္း၊ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ အာဆီယံ ဥကၠ႒၏ ေဆာင္ပုဒ္ကို ေရွ႕သို႔ တူညီ တက္လွမ္းခီ်၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေဝစည္ အသိုက္အဝန္းဆီ (Moving For- ward in Unity, To a Peaceful and Prosperous Community) ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါ ေႀကာင္း၊ အာဆီယံအေနၿဖင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္ျခင္းကို အစဥ္တစိုက္ ၿပသခဲ့ၿပီး ယင္းေကာင္းၿမတ္သည့္ အစဥ္အလာကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း 
ေစာင့္ေရွာက္သြား ရမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ 

၂ဝ၁၄ ခုနွစ္တြင္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူျခင္းသည္ မိမိတို႔ အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္ၿဖစ္လာစဥ္မွစၿပီး ပထမဆံုး အႀကိမ္ၿဖစ္ သည့္အတြက္ အေလးအနက္ထားပါေႀကာင္း၊ ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ေအာင္ၿမင္စြာ ထမ္းေဆာင္နိုင္ရန္လည္း သနၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ထားပါေႀကာင္း။ 

မိမိတို႔ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ၿဖစ္ လာခိ်န္ကတည္းက ၿမန္မာၿပည္သူမ်ားကို မိသားစုဝင္မ်ားကဲ့သို႔ သေဘာထား သည့္အတြက္ အေဆြေတာ္တို႔နွင့္ အေဆြေတာ္တို႔၏ ၿပည္သူမ်ားကို ေက်းဇူး တင္ရိွပါေႀကာင္း၊ မိမိတို႔နိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ကူညီအားေပးသည့္ အာဆီယံ အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံမ်ား နွင့္ မိတ္ေဆြနိုင္ငံမ်ားကို အသိအမွတ္ၿပဳ ေက်းဇူး တင္ရိွပါေႀကာင္း၊ 

ၿမန္မာနိုင္ငံအေနၿဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႔ႀကီး၏ ခိုင္မာတိုးတက္ေရးကို တာဝန္သိ အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံအၿဖစ္ တက္ႀကြ စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ အေဆြေတာ္ တို႔၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ားၿဖင့္ လာမည့္နွစ္တြင္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ေအာင္ၿမင္စြာ ထမ္းေဆာင္နိုင္မည္ဟု အၿပည့္အဝ ယံုႀကည္ပါေႀကာင္းၿဖင့္ 
ေၿပာႀကားခဲ့သည္။” လုိ႔ သမၼတ႐ံုး၀က္ဆိုက္က ဆုိပါတယ္။ 

အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒အၿဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ အာဆီယံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဗီဒီယိုၿပကြက္မ်ားကို ၿပသခဲ့ပါေသးတယ္။ 

 အိမ့္သံစဥ္ ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved