ေလာ္ဘီငွားရန္ရွိသည္

Wednesday, May 14, 2014

~

  ျဖိဳးေဝ (မဟာဝိဇၨာ) ~

             .
အကယ္၍ စာဖတ္သူသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေၾကာင့္ ေနာင္ေရးအတြက္ ရတက္မေအးျဖစ္ေနသူ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းလိုသူဆိုလွ်င္ ဤေဆာင္းပါးသည္ စာဖတ္သူအတြက္ အထူးဝမ္းေျမာက္စရာ သတင္းစကားလက္ေဆာင္တစ္ခု ယူလာသည္ဟု မွတ္ယူလိုက္ပါ။
ထိုလက္ေဆာင္ကေတာ့ စာဖတ္သူေနာင္ေရးအတြက္ ရတက္ေအးရေအာင္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ေလာ္ဘီမ်ားငွားရန္ရွိသည္ ဆိုသည့္ သတင္းစကားလက္ေဆာင္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာမွာ စာဖတ္သူမသိေသးပါက သိရေအာင္ ေလာ္ဘီဆိုတာဘာလဲ။
ဘယ္လိုလူေတြလဲ။ သူတို႔က ဘာေတြစြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္လို႔လဲ ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ရွင္းျပပါရေစ။

            ေလာ္ဘီ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ေအာင္၊ တစ္နည္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကို ကိုယ္လိုခ်င္သည့္ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရာမွာ ပါဝင္ကူညီလာေအာင္ ဆြယ္ေပးသည့္ပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ဆြယ္ေပး ျခင္းကို ေလာ္ဘီလုပ္သည္ဟုေခၚပါသည္။
 ေလာ္ဘီမ်ားသည္ တစ္ဦးတည္းလႈပ္ရွားသည့္ ေလာ္ဘီမ်ား ရွိသလို အုပ္စုလိုက္လႈပ္ရွားသည့္ေလာ္ဘီအဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ထူးျခားခ်က္က သူတို႔ဘယ္သူဘယ္ဝါမွန္း လူအမ်ားမသိေအာင္လွ်ိဳ႕ဝွက္လႈပ္ရွားတတ္ၾကသလို ဘယ္သူ ဘယ္ဝါမွန္း ေပၚေပၚထင္ထင္ လႈပ္ရွားရပါကလည္း အမ်ားယံုၾကည္ေအာင္ အမ်ားႀကိဳက္မည့္အသြင္ေဆာင္ထားၿပီး သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ အထ ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါသည္။
ထိုသို႔လႈပ္ရွားမွလည္း သူတို႔သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနမွန္း လူအမ်ား မရိပ္မိမွာပါ။

            စာဖတ္သူသိၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ယခုဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့သည္မွာ သံုးႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ လက္ရွိအစိုးရကလည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္စရာ အေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကိုျပန္ေရာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး ဟုေျပာၾကားထားပါသည္။
ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ကို တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ၿပီး စစ္တပ္အေနျဖင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဆန္ေနသြားမည့္ အလားအလာလည္း ရွိပါသည္။
ထိုအတိုင္း တကယ္ ျဖစ္လာလွ်င္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ပိုမို႐ုပ္လံုးေပၚလာၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္အားေကာင္းလာဖို႔ ရွိပါသည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္အားေကာင္းလာလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္လက္ထက္က တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ မတရားရယူထားသည့္ စည္းစိမ္ႏွင့္ အာဏာမ်ားရွိခဲ့ပါက ယုတ္ေလ်ာ့ (သို႔မဟုတ္) ဆံုး႐ံႈးေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္ အလားအလာမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။
ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ေနာင္ေရးအတြက္ ရတက္မေအး ျဖစ္ေနရသူစာဖတ္သူလိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ေလာ္ဘီမ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးပါရေစ။

            စာဖတ္သူေနာင္ေရးအတြက္ ရတက္ေအးရေအာင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျပန္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ေလာ္ဘီမ်ားက လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအမည္မ်ားခံၿပီး တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ စြမ္းစြမ္းတမံ ေလာ္ဘီလုပ္ေပးေနၾကပါသည္။
လူတိုင္းအတြက္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးကိုခုတံုးလုပ္၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး အမည္မ်ားခံၿပီး လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးျခားမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊
ဘာသာအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ ရန္တိုက္လံႈ႔ေဆာ္၊ ဝါဒျဖန္႔ေပးရာကေန တစ္တိုင္းျပည္လံုး မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္သည့္ ပဋိပကၡ အုံၾကြမႈမ်ားျဖစ္လာသည့္အတြက္ အေျခအေနမ်ား မဆိုးဝါးေအာင္ စစ္တပ္က အာဏာျပန္သိမ္းရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ပံုေဖာ္ဖန္တီး ဝါဒျဖန္႔လံႈ႔ေဆာ္ဆြယ္ေပးသည့္ အမ်ိဳးသားေရး အမည္ခံေလာ္ဘီမ်ားရွိသလို ျပည္သူအမ်ား ေတာင့္တေနၾကသည့္ ဒီမိုကေရစီအမည္ခံၿပီး ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားအျဖစ္ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရကိုဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္သလိုလိုႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအစိုးရကို မုန္းတီးမႈကတစ္ဆင့္ လမ္းေပၚႏိုင္ငံေရး၊ လူထုအံုၾကြမႈမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုးျဖစ္လာမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး တိုင္းျပည္ ေခ်ာက္ထဲက်ခါနီးလို႔ တပ္မေတာ္က ကယ္တင္လိုက္ရသည္ ဆိုသည့္အျဖစ္မ်ိဳးျပန္ေရာက္ေအာင္ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သား၊ ဒီမိုကေရစီအမည္ခံျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျပန္ေရာက္ေအာင္ဆြယ္ေပးမည့္ ေလာ္ဘီမ်ားလည္း ရွိသည္။

အရွင္းဆံုးေျပာရလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျပန္ေရာက္ေအာင္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အာဏာရွင္ေလာ္ဘီမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။
 ေလာေလာဆယ္မွာ ေလာ္ဘီမ်ားသည္ မီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အသြင္ေဖ်ာက္၍္ျဖစ္ေစ၊ အသြင္ယူ၍ျဖစ္ေစ ပူးဝင္ၿပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး စသည့္ လူထုအႀကိဳက္ေျပာဆိုေရးသားလ်က္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျပန္ေရာက္ေအာင္ဆြယ္ေပးကာ ေလာ္ဘီ လုပ္ေပးလ်က္ရွိၾကပါသည္။

စာလည္းအေတာ္ရွည္သြားပါၿပီ။ ယခုေလာက္ဆိုလွ်င္ ေနာင္ေရးအတြက္ ရတက္မေအးျဖစ္ေနရသည့္ စာဖတ္သူလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျမင္သြားၿပီဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

အကယ္၍ ေလာ္ဘီငွားခ်င္သည္ဆိုပါက ေဖ့စ္ဘြတ္လို လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အသြင္ေဖ်ာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ အသြင္ယူ၍ျဖစ္ေစ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ေလာ္ဘီမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ တိုက္႐ိုက္ေလ့လာၿပီး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးလိုက္ရပါသည္။

 

 .

1 comments :

  1. Anonymous said... :

    ​ေလာ္​ဘီဆိုတာ ​မသိမသာ ​ေလွာ္​​ေပးတဲ့​ေကာင္​​ေတြ​ေပါ့ ျမန္​မာလိုဆို ​ေလွာ္​ဘီ ​ေပါ့

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved