႐ုပ္႐ွင္၊ ဓာတ္ပံု၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ

Tuesday, May 27, 2014

 ~

   

လူ႕အခြင့္အေရး ႐ႈဖြယ္ ျဖစ္စဥ္ေျပာျခင္းႏွင့္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ (HUMAN RIGHTS VISUAL STORYTELLING AND ADVOCACY WORKSHOP) ျပဳလုပ္မည္

 ႐ုပ္႐ွင္၊ ဓာတ္ပံု၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရး နယ္ပယ္မ်ား၌ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ထင္႐ွားေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္
၁၆-၆-၂၀၁၄  ရက္ေန႔မွ ၁၈-၆-၂၀၁၄ ရက္ေန႔အထိ ၃ရက္ၾကာ အမ်ားျပည္သူ တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပပါမည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို  ျပည္လမ္း႐ွိ ဒိုင္းမြန္းကြန္ဒိုတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး  ေဟာေျပာပို႕ခ်ခ်က္မ်ား၊ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႐ုပ္႐ွင္ ျပသျခင္းမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ႐ႈဖြယ္ ျဖစ္စဥ္ေျပာျခင္းႏွင့္
 စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမည့္ သင္တန္းမ်ား ပါ၀င္ပါမည္။

 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို မွ်ေ၀ျခင္း၊ အားေကာင္းေသာ မွတ္တမ္း႐ုပ္႐ွင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားအျဖစ္ ႐ိုက္ကူးျခင္း တို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရ႐ွိပါမည္။
 ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အျခား ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို သိျမင္နားလည္မႈ တိုးတက္ေစရန္ အျခားသူမ်ား၏ ႐ႈျမင္ပံုမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးပါမည္။
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လူ႕အခြင့္အေရး လူသား ဂုဏ္သိကၡာ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္တြင္ ႐ုပ္႐ွင္မ်ား ျပသပါမည္။
 ႐ုပ္႐ွင္နယ္သားမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း မ်ား ဖလွယ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားမွ်တမႈအတြက္ ႐ုပ္႐ွင္ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ပံုကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါမည္။

 ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉး  Kevin Mackenzie က `ဤ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ျဖစ္စဥ္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို တင္ဆက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ရန္ ထူးျခားေသာ အခြင့္အလမ္း ရ႐ွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊
 ယခုအခ်ိန္သည္ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာၿပီး ပရိတ္သတ္ထံ အေကာင္းဆံုး မည္သို႕ တင္ဆက္ႏုိင္မည္ကို ေလ့လာသင္ယူရန္ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ဤသို႕ စုစည္းမိၾကၿပီး အထူးႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရသည့္အတြက္ အထူး၀မ္းေျမာက္ ေၾကာင္း´ ေျပာၾကားပါသည္။

 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သင္တန္းနည္းျပတစ္ဦးျဖစ္ေသာ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုပ္႐ွင္႐ိုက္ကူးသူ Nick Danziger က
`ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မႏွစ္ကလည္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ဦးတည္ရာဘက္ကို ၾကားသိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဤအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကမၻာေပၚတြင္ အျခားေနရာေဒသမ်ား၌လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အျပဳသေဘာ အေျပာင္းလဲျဖစ္ေစရန္
 သက္ဆုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေနအထားကို လမ္းေၾကာင္းစုစည္းၿပီး အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္ေစသည့္ နည္းလမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း´ ေျပာၾကားပါသည္။

 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ႐ုပ္႐ွင္အဖြဲ႕၊ ျမန္မာလိႈင္းသစ္ထုတ္လုပ္ေရး (Myanmar New Wave Production) ႏွင့္ အိုင္ယာလန္႐ွိ ႐ုပ္႐ွင္ႏွင့္ ဟုစ္တန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမွ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ စည္း႐ံုး လံႈ႕ေဆာ္ေရး ႐ုပ္႐ွင္ တို႔က ပူးေပါင္းစီစဥ္ျပဳလုပ္ျပီး Open Societyေဖာင္ေဒး႐ွင္းမ်ားမွ ပံ့ပိုးမႈ ရ႐ွိပါသည္။

 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ အခမဲ့တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ခံႏုိင္ေသာ ေနရာအေရအတြက္မွာ အကန္႔အသတ္ ႐ွိၿပီး တက္ေရာက္လိုပါက ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔စြဲမွာ ၃၀-၅-၂၀၁၄ ျဖစ္ပါသည္။
 အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္အျပည့္အစံုႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို အင္တာနက္လိပ္စာ http://www.britishcouncil.org.mm/events တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved