တယ္လီေနာရဲ႕ မႏၱေလးေျခလွမ္း

Wednesday, August 13, 2014

 ~

Net Monday မႏၱေလးသို႔ တိုးခ်ဲ႕။

တယ္လီေနာျမန္မာ၏ ၇ႀကိမ္ေျမာက္ net Monday @ မႏၱေလးတကၠသိုလ္


(တယ္လီေနာရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ နဲ႔ ဓာတ္ပုံတခ်ဳိ႕ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါတယ္)
တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ၄င္း၏ net Monday အစီအစဥ္အား  မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ပထမဦးဆံုး ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ လစဥ္က်င္းပေသာ ယခုအစီအစဥ္သည္ ဆက္သြယ္ေရးခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ အားလံုးအတြက္ အင္တာနက္စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဦးစားေပးေဆြးေႏြးေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္ တယ္လီေနာမွ ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ေပးၿပီး ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေနရာမ်ားျပားလာသည့္အခါတြင္ အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္ပါ ဆက္လက္ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Net Monday ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဤအင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ ပိုမိုတိုးတက္ေရး ဖိုရမ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ျပည္တြင္းဘာသာစကားျဖင့္ content မ်ားဖန္တီးမႈ၊ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ႏွင့္ ကြန္ယက္လႊမ္းျခံဳမႈ တို႔ကို ဦးစားေပးေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

Net Monday ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးတက္ႀကီးမားလာေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ အြန္လိုင္းလူထု အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ဖန္တီးထားေသာ ပြဲျဖစ္ၿပီး တယ္လီေနာ၏ လက္တဲြေဖာ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ႏွင့္ အေမးအေျဖက႑မ်ားျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလးတကၠသိုလ္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ျပင္ပတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ net Monday ပဲြကို Wikipedia Myanmar ႏွင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ Wikipedia ႏွင့္ တကၠသိုလ္တြင္ net Monday အားက်င္းပျခင္းသည္ ယခုအႀကိမ္သည္ ဒုတိယေျမာက္ျဖစ္ပါသည္။ ဇြန္လတြင္ ဒဂံုတကၠသုိလ္၌ ေက်ာင္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စာသင္ၾကားရာတြင္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၏ အေရးပါမႈ ႏွင့္ Wikipedia မွ ရရွိေသာ ဗဟုသုတမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

တယ္လီေနာသည္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ေပးသည့္အခါ net Monday ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည့္ ေနရာေဒသမ်ားကို ေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


  • net Monday အေၾကာင္း

·         net Monday သည္ တယ္လီေနာျမန္မာမွ လစဥ္က်င္းပေသာ ပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ အြန္လိုင္းလူထုအသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

·         အင္တာနက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပြဲစဥ္တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းတို႔ကို ေဆြးေႏြးေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

·         ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားတြင္ ပရိုဂရမ္မာမ်ား၊ web ဒီဇိုင္နာမ်ား၊ Blogger မ်ား၊ developer မ်ား၊ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ရွိ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

·         လစဥ္က်င္းပေသာ ယခုအစီအစဥ္သည္ ဆက္သြယ္ေရးခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ အားလံုးအတြက္ အင္တာနက္စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဦးစားေပးေဆြးေႏြးေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္ တယ္လီေနာမွ ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ေပးၿပီး ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေနရာမ်ားျပားလာသည့္အခါတြင္ အျခားေနရာေဒသမ်ားတြင္ပါ ဆက္လက္ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


  • Internet for All အေၾကာင္း

·         မိုဘိုင္းဆက္သြယ္မႈသည္ လူတိုင္းအတြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာမွ ယံုၾကည္ပါသည္။  ထို႔အျပင္ အင္တာနက္သည္လည္း လူတိုင္းအတြက္(Internet for All) ျဖစ္ရပါမည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ တြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ တယ္လီေနာမွ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးသည္ အာရွႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ လူအမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝကို အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားယူေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ျမင္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး က႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူအားလံုး အတြက္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ရရွိေစရန္ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။

·         တယ္လီေနာသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာႏိုင္ငံ ႏွင့္ လူထု အက်ိဳးျပဳေစမည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လည္းလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ထုိလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးဖလွယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အားလံုးအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ကာ ျပဳလုပ္ေသာ net Monday အစီအစဥ္သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။

 


·         net Monday သည္ အားလံုးအတြက္ အင္တာနက္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ဝႏိုင္ေစမည့္ အစီအစဥ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

·         တယ္လီေနာသည္ ၄င္း၏ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းရွိ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အေျခခံကာ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္သည့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို ေကာင္းမြန္စြာ ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လူတိုင္းတတ္ႏိုင္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈသည္ ျပည္သူလူထု၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

  • Wikipedia အေၾကာင္း

·         Wikipedia သည္ ကမာၻ႔အႀကီးမားဆံုး အြန္လိုင္း စြယ္ဇံုက်မ္းျဖစ္ၿပီး လုပ္အားေပးစာေရးသူ သန္း ၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဘာသာစကား ၂၈၇ မ်ိဳး ပါဝင္ပါသည္။ Wikipedia ကို လစဥ္ၾကည္႔ရႈသူ သန္းေပါင္း ၄၉၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အတြက္ ကမာၻေပၚတြင္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

·         တယ္လီေနာႏွင့္ Wikipedia အားတည္ေထာင္ထားေသာ Wikimedia Foundation တို႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Wikipedia Zero အစီအစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသေဘာတူညီမႈမွ တဆင့္ တယ္လီေနာအား အသံုးျပဳမည့္သူမ်ားအတြက္ Wikipedia ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသိဥာဏ္ဗဟုသုတမ်ားကို အင္တာနက္အသံုးျပဳခ ေပးရန္မလိုဘဲ အခမဲ့ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 .

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved