ခ်င္းမီဒီယာေတြကို ထုတ္ေ၀ခြင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရက တားဆီးပိတ္ပင္

Monday, October 20, 2014

ခ်င္း မီဒီယာမ်ားအေပၚ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရမွ ထုတ္ေ၀ခြင့္ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာတဲ့ အေပၚ
 ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ 
ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္ရဲ႕ အျမင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးရန္ႏိႈးေဆာ္ျခင္းလို႔ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစံုကေတာ့ ... ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္ၿပီး အစိုးရသစ္ေျပာင္းလဲလာၿပီးေနာက္ပိုင္းမီဒီယာအခန္း က႑ သည္လည္း ဆင္ ဆာ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ ထုတ္တင္စနစ္ျဖင့္ေျပာင္းလဲထုတ္ေ၀ခြင့္မ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ 

တိုင္းရင္းေဒသမ်ား တြင္ လည္း အစိုးရမွ တုိင္းရင္းဘာသာစကား မ်ားသင္ၾကားခြင့္ပိတ္ပင္ လုိက္ၿပီး  
ေနာက္ပိုင္း   မိမိတတ္အား သေရႊ႕ ကိုယ့္စာေပကို ထိန္းသိမ္းလာသည္နည္းတူ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဌာေန မိမိတုိင္းရင္းဘာသာစကားမ်ား ကို ထိန္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္ စာေစာင္မ်ား ထုတ္ေ၀လာခဲ့ၾကသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း (၈)၊ အပိုဒ္ (၃၅၄)၊ အပိုဒ္ငယ္ (ဃ) တြင္လည္း မိမိျမတ္ႏုိး တန္ဖိုးထား သည့္ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်း မႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာသာသနာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ ခြင့္ေပးထား ၿပီးျဖစ္သည္။ 

ထို႕ေၾကာင့္ မိမိတို႕ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမွ ပိတ္ ပင္သည့္မိမိ တန္ဖိုးထား သည့္ဘာသာစကားမ်ား မပေပ်ာက္ေစေရးႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိဘာသာ စကားမ်ား အား ထိန္းသိမ္းတတ္ေစရန ရည္ရြယ္ လ်က္ မိမိတတ္အားသေရႊ႕ေဒသစကားျဖင့္ စာေစာင္မ်ား ထုတ္ေ၀ လ်က္ရွိသည္။

 တစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္မမွမီဒီယာႀကီးမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းသည့္ေဒသျဖစ္ သျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း
ျဖစ္ ပ်က္သည့္အရာမ်ားအား လက္လွမ္း မမွီႏိုင္ျခင္းမ်ားကို မိမိတို႕ဘာသာ စကားျဖင့္ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားအား ျပည္သူမ်ားသိေစရန္ ေရးသားထုတ္ေ၀လ်က္ရွိသည္။ 

တစ္ဖက္တစ္လမ္းတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရတစ္ခုျဖစ္သည့္ စတုတၳမ႑ိဳင္အခန္းက႑တြင္ တတ္အားသေရႊ႕ပူးေပါင္းၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

ထိုသို႕ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ မိမိတန္ဖိုး ထား   သည့္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ထုတ္ေ၀ေနျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရတစ္ခုျဖစ္သည့္မီဒီယာ မ႑ိဳင္ အားေကာင္းရန္တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ေဆာင္ ရြက္ျခင္း ကို အစိုးရမွ အားမေပးသည့္အျပင္ ထုတ္ေ၀ ခြင့္မရွိဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ပိတ္ပင္မႈမ်ားကိုခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ၏ ညႊန္ ၾကားခ်က္ျဖင့္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပေရးရံုးမ်ားမွျပဳလုပ္လာသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဂ်ာနယ္ ဆိုဒ္ျဖင့္ပင္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိသည့္ အတြက္ A3၊ A4 ဆိုဒ္မ်ားျဖင့္ သာ ထုတ္ ေ၀ႏုိင္ မႈပိုမ်ားေသးသည္။ 

ပံုႏွိပ္ႏွင့္စာေပထုတ္ေ၀ခြင့္ဥပေဒမျပဌန္းမီအခ်ိန္ထိ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဂ်ာနယ္အဆင့္ ထုတ္ေ၀ႏုိင္သည့္ ဂ်ာနယ္(၄) ခုသာမွတ္ပံုတင္ရွိသည္။ အျခားစာ ေစာင္မ်ားမွာစာေစာင္ (အခ်ိဳ႕လက္ ကမ္းစာေစာင္ပံုစံ) အဆင့္ျဖင့္သာ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ျဖင့္ မိမိစာေပထိန္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္ ကိုေရးသား ထုတ္ေ၀ ၾကသည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ေပးထားခ်က္ကိုအဓိက အားကိုး ထုတ္ေ၀သည့္ စာေစာင္ မ်ားျဖစ္သည္။ 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကလည္း ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။

ေနာင္ ေရရွည္တြင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳ လုပ္ၿပီး ဂ်ာနယ္ အဆင့္ အထိပါထုတ္ေ၀ရန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ စာေစာင္ မ်ားျဖစ္သည္။ 

ယခုကဲ့သို႕ အညႊန္႕တက္ခါစ ခ်င္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းလုပ္လုိသည့္ စာေစာင္လည္းျဖစ္၊ မိမိဘာသာစကားကို ထိမ္း သိမ္းၿပီးထုတ္ေ၀ သည့္စာေစာင္မ်ားအား အညႊန္႕ခ်ိဳးသကဲ့သို႕ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရလုပ္ရပ္သည္ ယခင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ တူသကဲ့သို႕ မိမိစာေပခ်စ္ျမတ္ႏိုး သည့္စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားလည္း မေက်မ လည္ျဖစ္ ၾကရသည္။

 ယခုအခါ ဟားခါးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ဟားခါး(lai) ဘာသာစကားျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ၿပီး တစ္ ပတ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္ထုတ္ေ၀ႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းလာသည့္ Hakha Post (A3 ေလး မ်က္ႏွာျဖစ္ၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းသတင္း update အလုပ္ႏုိင္ဆံုး) စာေစာင္အား စက္တင္ဘာ (၂၉) ရက္ေန႕မွ စတင္ၿပီး မထုတ္ေ၀ ရန္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အေျခစိုက္ကာ ဖလမ္း(laizo) ဘာသာ စကားႏွင့္ (A3 ေလးမ်က္ႏွာ) 
ေန႕စဥ္ထုတ္ေ၀သည့္ Falam Post စာေစာင္တို႕ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခု တည္းျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ(၁၅) ရက္ေနာက္ပိုင္းမထုတ္ေ၀ရန္ ပိတ္ ပင္ခဲ့သည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အဆိုပါစာေစာင္မ်ိဳးျဖင့္ထုတ္ေ၀သည့္ စာေစာင္ (၄၀) ၀န္းက်င္ ရွိသည္။ အဆိုပါစာေစာင္ မ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခုအခါၿခိမ္းေျခာက္ခံရသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသျဖင့္ အဖူး ထြက္ခါစ ခ်င္းမီဒီယာေလာက အတြက္ ရင္ေလးစရာပင္ျဖစ္သည္။ 

ယခုကဲ့သို႕ကိစၥမ်ိဳးကို အျခားအျခားေသာေဒသ မ်ားမွ မီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေနျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) အေနျဖင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း ဦးေခါင္းလွည့္ ပူးေပါင္း အႀကံေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခံႏိႈးေဆာ္ အပ္ပါသည္။ ဆလုိင္းဟုန္းထြန္းေဂ (၀၉ ၃၃၃၄၇၄၃၀) 

ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္အဖြဲ႕ကိုယ္စား 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved