ေနာ္ေ၀ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ ေနာ္ေ၀ေရာက္ ျမန္မာမ်ားရဲ႕ အိတ္ဖြင့္ ေပးစာ

Wednesday, November 26, 2014


ေနာ္ေ၀ေရာက္ ျမန္မာ ၁၀၀ ေက်ာ္က မၾကာခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အလည္အပတ္သြားမယ့္ ေနာ္ေ၀ ဘုရင္ မင္းျမတ္ထံ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္က်ဴ းလြန္ေနတာကို သတိရွိေစဖုိ႔ အိတ္ဖြင့္ ေပးစာ တေစာင္ကို မေန႔က ေပးခဲ့ပါတယ္။ 

 ေနာ္ေ၀ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရား၊ ဓာတ္ပံု- mademoisellemiel

အဲဒီ အိတ္ဖြင့္ ေပးစာ ျမန္မာဘာသာျပန္ အျပည့္အစံုကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 


ေနာ္ေ၀ဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္ၾကင္ယာေတာ္တို႔၏ ျမန္မာျပည္သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ ခရီးစဥ္အား ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေနာ္ေ၀ ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာတိုုင္းရင္းသားအသီးသီးမွ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ဦးစြာေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့ ပါ၀င္ ေနဆဲျဖစ္သည္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ အေလးအနက္ အသိမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပလိုုပါသည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၈ ျမန္မာ့ ဒီမိုုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးၿပီးသည့္ေနာက္ ဒီမိုုကေရစီ အေရး ေတာ္ပုံႀကီးမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုဗဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေပးျခင္းျဖင့္ ကမၻာျပည္သူမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကိုု ျမွင့္တင္ေပးခဲ့ျခင္း၊  Democratic Voice of Burma (DVB) ေရဒီယို အသံလႊင့္ ဌာနထူေထာင္ေပးၿပီး ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးကို အားေပး ကူညီခဲ့ျခင္းတို႔အား  ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထာ၀ရ အမွတ္ရေနၾကပါသည္။

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး အပါအ၀င္ နယ္စပ္ေဒသမွ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေပးခဲ့မႈ မ်ားမွာလည္း  တန္ဘိုးထား ေလးစားအပ္ေသာ လူသားဆန္သည့္ အကူအညီမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ျမန္မာျပည္တြင္ ဒီမိုုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း ေငြအားလူအား စိုုက္ထုတ္ၿပီး အေရးပါေသာ အခန္းမွ ပါ၀င္ေနသည္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေကာင္းစြာ သတိျပဳမိပါသည္။ 

ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အမည္ခံ အရပ္သားအစိုးရအား အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုု ဦးတည္၍  ျပည္သူႏွင့္ ကမၻာကယုံၾကည္ေလးစားမႈ ရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ားမွ တစုုံတရာ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

အထူးသျဖင့္ေနာ္ေ၀ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ေဒၚလာ ဘီလ်ံႏွင့္ ခ်ီေသာအေၾကြးမ်ားကိုု ေလ်ာ္ပစ္ျခင္း၊ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ပြဲ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ ပါသည္။ 

သိုု႔ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ အမည္ခံထားေသာ္လည္း သက္တမ္း(၄) ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူအမ်ား ယုုံၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ 

မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျမန္မာနိုုင္ငံ၏ အနာဂတ္အား အထူးစိုုးရိမ္ ပူပန္ မိေၾကာင္းေဖာ္ျပ လိုပါသည္။ 

            (၁) တရား ဥေဒစိုးမိုးမႈ လုုံး၀မရွိျဖင္း

            (၂) ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၏ အဓိက ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ လက္ရွိ သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္၍ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အေပၚ  စစ္တပ္ ၏ မယုံၾကည္မႈေၾကာင့္ ေရ ရွည္အာမခံခ်က္ မရွိပဲ ျပည္တြင္းစစ္ အရွိန္အဟုုန္ျပင္းစြာ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာ မည့္ အရိပ္ အေယာင္မ်ား ေတြ႔ျမင္ေနရျခင္း( ကခ်င္ႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေန စဥ္အတြင္း ကခ်င္႒ာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာအား လက္နက္ၾကီးျဖင့္ (၁၉.၁၁.၂၀၁၄)တြင္ ပစ္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ တုိင္း ရင္းသား လူငယ္ (၂၃) ဦး ေသဆုုံးၿပီး အမ်ားအျပား ဒါဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္း)

            (၃) စစ္ေျပးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား တိုုးပြားလာေနျခင္းႏွင့္ စစ္ပြဲျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနျခင္း

            (၄) ဘာသာေရးပဠိပကၡမ်ားကိုု ျဖစ္ေပၚေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေနသူမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားကိုု အစိုုးရမွ ထိေရာက္ စြာ အေရးမယူပဲ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေနျခင္း

           (၅) ႏုိင္ငံအ၀ွမ္း  စစ္တပ္ႏွင့္ ခ႐ုိနီမ်ားမွ လယ္သမားတိုု႔၏ေျမဧက သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ မတရား သိမ္းယူေနျခင္း
            (၆) ေျမယာသိမ္းခံလယ္သမားမ်ား လယ္ယာေျမျပန္လည္ရလိုုမႈအတြက္ ဆႏၵျပေတာင္း ဆိုုေနမႈမ်ားကိုု ဥပေဒႏွင့္ အညီေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပဲ လယ္သမားမ်ားကိုု ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ေနျခင္း

            (၇) အလုုပ္သမားမ်ားလုုပ္အားခ နည္းပါးမႈႏွင့္လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္းလုုံျခံဳမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပေနၾကျခင္း

            (၈) ဒီမိုုကေရစီစနစ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ  ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒအားျပင္ဆင္ေပးရန္ ျပည္သူ ၅ သန္းမွ လက္မွတ္ထိုုးေတာင္းဆိုုထားေသာ္လည္း လုုံး၀ ျပဳလုုပ္ေပးႏုိင္မည္မဟုုတ္ေၾကာင္း (၁၈.၁၁.၂၀၁၄) တြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွ အသိေပးေျပာဆိုုခဲ့ျခင္း

            (၉) မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုု အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ၍ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ေနျခင္း      
 
           (၁၀) ေက်ာင္းသားတိုု႔၏မူလအေျခခံရပိုုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ မေပး ျခင္း အပါအ၀င္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ပညာေရး ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပေနၾကျခင္း
            စေသာအေျခေနအရပ္ရပ္တို႔ ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။
           
မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမည္ကုိ ႏုိင္ငံတကာ က်င့္၀တ္ႏွင့္ အညီျပဳလုပ္ လိမ့္ မည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးတခုလုံးကိုု စစ္တပ္ႏွင့္ ခ႐ိုနီမ်ား လက္၀ါးႀကီးအုုပ္ထားၿပီး အထက္ပါအေျခေနမ်ားကိုု တစုုံတရာ တိုး တက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနာ္ေ၀၏ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမွာ ျပည္သူမ်ားအားပိုုမိုု ဖိႏွိပ္သည့္ အစိုုးရတရပ္ ဆက္လက္တည္ၿမဲေအာင္ အားေပးရာေရာက္မည္ကို အသိေပးလိုပါသည္။

သိုု႔ျဖစ္ပါ၍   စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈႏွင့္အတူ အထက္ေဖာ္ျပပါအေျခေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာရန္ အတြက္ ဒီမိုုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအား တန္ဘိုုးထားေလးစားသည့္  ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံအေနျဖင့္

(၁) ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ေနေသာ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု အထူး စိုးရိမ္ ပူပန္မႈရွိ ေၾကာင္းထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေပးပါရန္

(၂) ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံမွ လူသားျခင္းစာနာမႈဆိုုင္ရာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားျပည္သူ႔ လက္၀ယ္သိုု႔ အမွန္ အကန္ေရာက္ရွိေစရန္
(၃) ၂၀၁၅ တြင္က်င္းပမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအားလြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တမႈရွိေစရန္ႏွင့္  ေရြးကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာပါတီအား ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားေၾကညာၿပီးရက္ေပါင္း(၆၀) အတြင္း ရိုုးသားစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ တိုု႔ကို အထူးအေလးထား တိုုက္တြန္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုုအပ္ပါသည္။
ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ား 


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved