ေကာ့ေသာင္းကုိ ၿဖဳိေနၾကျပီ

Wednesday, August 31, 2011

.
မူၾကမ္း

ျပည္ပသဲသေဘၤာၾကီးမ်ား သဲစုပ္ရာမွ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕ ကမ္းေျခရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳး ႀကဳံေတြ႔ရပုံအား အစီရင္ခံျခင္း


-တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းသည္ ဂဏန္း၊ ပုဇြန္၊ သားငါး မ်ိဳးစုံ၊ မုတ္ေကာင္ နွင့္ ပင္လယ္ေရေအာက္ သတၱ၀ါမ်ိဳးစုံ က်က္စားရာ ေရေအာက္ သႏၱာက်ာက္တန္းမ်ားျဖင့္ လွပေသာ
ကမ္းေျခမ်ားျဖင့္ စုစည္းထားေသာ ေနရာေဒသျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္း ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕သည္ ဧရာမသဲတူးသေ
ဘၤာမ်ားေၾကာင့္ ေဘးအႏၱရာယ္နွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ သဲတူးသေဘၤာကုမဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ( starlight company / fulink company / darfamily company/ s marine company ) တို႔သည္ တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္ အလြန္ၾကီးမားေသာ၊ တန္ခ်ိန္(၁) သိန္းေက်ာ္ခန္႔ တင္ေဆာင္နိုင္ေသာ ဧရာမ သဲတင္သေဘၤာ ၊ သဲစုပ္သေဘၤာၾကီးမ်ားျဖင့္ တေန႔လ်င္ တန္ခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာ စုပ္ယူမွဳမ်ားေၾကာင့္ ကမ္းပါးနွင့္ သဲခုံမ်ား ေလ်ာ့က် ေပ်ာက္ကြယ္လ်က္ရွိပါသည္။


(၂၀၀၉)ခုနစ္မွစတင္၍ႈ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕တြင္းသို႔တန္ခ်ိန္(၁)သိန္း နီးပါးခန္႔ တင္ေဆာင္နိုင္ေသာ သဲတင္သေဘၤာၾကီး (၅)စီး ဆြဲသေဘၤာ၊ သဲစုပ္သေဘၤာ (၈)စီးျဖင့္ ဆက္တိုက္
စုပ္ယူမွဳမ်ားေၾကာင့္ ေရေအာက္ခ်ဳိမ့္ ၀ွမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထုိခ်ိဳမ့္၀ွမ္း အတြင္းသို႔ အစားထိုး နုန္းမ်ား၊ သဲမ်ား စီးဆင္းေနသျဖင့္ ကမ္းပါးျပိဳမွဳ ဆုိးဆုိးရြားရြား ျဖစ္ေပၚေနျပီး သဲေသာင္ ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အဆိုးရြားဆုးံ တိုက္ရိုက္ခံစားေနရသည့္ ေဒသမ်ားမွာ ေရႊျပည္စိုးေက်းရြာအုပ္စု ( ခုနွစ္မိုင္ေခ်ာင္း၀ ) ၊ သီရိျမိဳင္ရပ္ကြက္ ၊ ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္၊ ပုလုးံတုးံ တုးံေက်းရြာ၊ ဆလုံကၽြန္း နွင့္ ရြာသာရြာ ( ေဒသအေခၚ- ခရူကၽြန္း) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အဆုးံရြားဆုးံ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ သီရိျမိဳင္ နွင့္ ရြာသာရြာ တို႔၏ အေျခေနကို တင္ျပရလွ်င္-

သီရိျမိဳင္ရပ္ကြက္

သီရိျမိဳင္ရပ္ကြက္သည္ အလြန္လွပျပီး သဘာ၀က ဖန္တီးေပးထားေသာ၊ မီတာ (၂၀၀) ခန္႔ရွည္လ်ားေသာ ကန္းရိုးတန္းကမ္းေျခတြင္ ရွိေသာ ျမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ျဖစ္သည္။ အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ဂဏန္း၊ ပုဇြန္ နွင့္ေဂြးထိုး ( ငါးပိလုတ္သည့္ ပုဇြန္ငယ္မ်ား) တနိုင္တပိုင္ ဖမ္းဆီး အသက္ေမြး ေနထိုင္လာၾကေသာ ရပ္ကြက္လည္း ျဖစ္ပါသည္၊ ညီညာေျပျပစ္ေသာ သဲခုံေပၚတြင္ ေပ်ာ္ရြင္စြာ ေဘာလုးံ ကစားနိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ရာသီဥတုဒဏ္မ်ားကိုလည္း
သဘာ၀ေပးအေျခေနမ်ားျဖင့္ ၾကံ့ႀက့ံခံနိုင္ခဲ့ေသာ ရပ္ကြက္လည္း ျဖစ္သည္၊ မူလက ေျပျပစ္ျပီး လွပေသာကမ္းေျခသည္ သဲစုပ္သေဘၤာမ်ား ၀င္ေရာက္စုပ္ယူျပီးေနာက္ တနွစ္အတြင္း တြင္ပင္ (၁၀) ေပနီးပါးခန္႔ နိမ့္က်သြားသည္။ သဲေသာင္ျပင္ ေဘာလုးံကြင္းၾကီးလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ပါသည္၊ ယခင္က ဆူနာမီ ကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏရာယ္ကို ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္နိုင္ခဲ့ေသာလည္း ေျပာင္းလဲသြားေသာ ကမ္းေျခ သဲခံု အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ သဘာ၀ေဘးဆိုးၾကီးမ်ား၏ အႏရၱာယ္နွင့္ ရင္ဆိုင္ရလာနိုင္သည့္ေဘးကို ရပ္ကြက္သူ/ရပ္ကြက္သားမ်ား စိုးရိမ္လ်က္ရွိပါသည္။

ရြာသာရြာ ( ေဒသအေခၚ- ခရူကၽြန္း )

ရြာသာရြာသည္ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ့မွ စက္တက္ေလွျဖင့္ မီနစ္(၂၀) ခန္႔ သြားရျပီး သဲေသာင္မ်ားျဖင့္ ၀န္းရံေနသည္။ အိမ္ေျခ(၁၂၀) ခန္႔၊ လူဦးေရ(၄၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ ရိွျပီး အလြန္လွပေသာ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကေသာ ကၽြန္းစု ကမ္းေျခရြာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား (၂၀၀) ေက်ာ္ ပညာသင္ေနသည့္ တြဲဖက္မူလြန္ေက်ာင္းရိွသည္။ ေရက်ခ်ိန္တြင္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔၊ ညီညာေသာ သဲခုံၾကီး ရြာႏွင့္မလွမ္းမကမ္းတြင္ရိွသျဖင့္ အနီးနားရွိရြာမ်ားမွ လူငယ္/လူလတ္မ်ား ေဘာလုးံကစားၾကသည့္ ရြာျဖစ္သည္။ ရြာသာရြာသည္ သဲစုပ္သေဘၤာၾကီးမ်ား၏ လုပ္ကြက္နွင့္ အလြန္နီးကပ္စြာရွိျပီး (ဧျပီလ-၂၀၁၁) ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ သဲခုံမ်ား (၄)ေပခန္႔ နိမ့္ဆင္း ၿပိဳက် ပ်က္စိးသြားသည္။
သဲခုံေပၚရိွ အနည္းဆုးံ အိမ္ေျခ (၅) လုးံခန္႔ ပ်က္စီးမည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနျပီး အဂၤေတျဖင့္ ခိုင္မာစြာ ေဆာက္လုတ္ထားသည့္ နတ္စင္သည္လည္း ျပိဳက်ေနသည္၊ သဲခုံေဘာ္လုးံကြင္းသည္လည္း တူးေျမာင္းၾကီးသဖြယ္ ျဖစ္သြားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။


အခ်င္း(၂) ေပခန္႔ရွိေသ သဲစုပ္ပိုက္ျဖင့္ စုပ္ယူမွဳေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရသတၱ၀ါမ်ား နားခိုက်
က္စားရာ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ စားက်က္မ်ား ပ်က္စီးသြားေသာေၾကာင့္ ငါး၊ ပုဇြန္၊ ဂဏန္း နွင့္ အျခားေရသတၱ၀ါမ်ား ရွားပါးေပ်ာက္ကြယ္လ်က္ရိွသည္။ တနိုင္တပိုင္ ေရလုပ္ငန္းမ်ား ျဖင့္ ရပ္တည္ေနေသာ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈ တေန႔တျခား ခက္ခဲလာသည္။

နိဂုံး

ကန္းရိုးတန္းေဒသ ေဂဟစနစ္မ်ား အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ သဲခုံမ်ား ပ်က္စီးမႈ၊ ေသာင္ျပိဳမႈ၊ ငါးစားက်က္မ်ား ပ်က္စီးမႈ စသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကန္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္တြင္ မွီခိုေနၾကေသာ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္မ်ား၊ ေရလုပ္ငန္း အေပၚ ရပ္တည္ေနရေသာ
ကမ္းေျခေန ျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ဘ၀ ရပ္တည္ေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္လာသည္။

ေျပာင္းလဲလာေသာ ရာသီဥတု၊ သဘာ၀ေဘးအႏရာယ္မ်ားအတြက္ အကာကြယ္မဲ့စြာ
ရင္ဆိုင္ရမည့္ အေျခေနသို႔ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားထိမ္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ထိမ္းသိမ္းလိုက္နာၾကေရးအတြက္

အာဏာပို္င္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ တက္နိုင္သည့္ဘက္မွ ကူညီေပးပါရန္ ေလးနက္စြာတိုက္တြန္း အစီရင္ခံအပ္ပါသ
ည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္တားဆီးေရးကြန္ရက္
ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕၊ တနသၤာရီတိုင္း


.

4 comments :

 1. ေအာင္မင္း said... :

  ေကာ႔ေသာင္းမွာ ေၿပာရမယ္ဆို အၿမင္မေတာ္တာေတြက အမ်ားသား..ဒီသဲက ဟိုးေနၿပည္ေတာ္..ထိ တင္ၿပၿပီးမွ ဦးပိုင္နဲ႕ ေပါင္းၿပီး အဆင္႔ ဆင္႔ တစ္တန္ ကို ေဒၚလာ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် လူၾကီးေတြ ေကာ္မရွင္စားလုပ္ၾကတာေလ..ခု စင္ကာပူ ကို..ဘယ္..ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမွ သဲ မေရာင္းေတာ႔ဘူး..ရတာနဲ႕ ဆံုးရွဳံးတာမကာမိလို႕..ဒါကိုခုရပ္သင္႔ၿပီ.. ေနာက္တစ္ခုက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးၿပသနာ..ေရႊၿပည္သာ ဆိုတဲ႔ လူေနရပ္ကြက္ထဲ မွာ ေကာ႔ေသာင္းၿမိဳ႕ နံပါတ္တစ္ သူေဌးၾကီး (ေနၿပည္ေတာ္ထိ..ေပါက္ေရာက္ပါသည္)က ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ရဲ႕ ခြင္႔ၿပဳခ်က္..မတည္ထုတ္ေခ်းေငြေတြနဲ႕ ..မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္ရုံၾကီး ေဆာက္ေနတာ အေတာ္..ခရီးေရာက္ေနပါၿပီ...လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေစ်းခ်ိဳခ်ိဳ ရမွာထက္..လူေနထူထပ္တဲ႕ ရပ္ကြက္ထဲ ကၿပည္သူ..ကေလးသူငယ္..လူၾကီး..လူလတ္ မီးေသြးစက္ရုံက ထုတ္လြင္႔မဲ႕ အမွဳံအမႊားေတြေၾကာင္႔ ေရာဂါ ရမွာ..ေရဆိုးေတြ ပင္လယ္ထဲတိုက္ရုိက္ေဖာက္ခ်လို႕ ေရထုညစ္ညမ္းမွာ စသည္ေတြ ကိုႏုိင္ငံေတာ္လူၾကီးမ်ား...ထည္႔တြက္သင္႔ပါသည္..ထိုင္းႏုိင္ငံက ၿပည္သူေတြကန္႕ကြက္လို႕ ဒီ မီးေသြးစက္ၾကီးက ဒီကိုေရာက္လာတာပါ..ဒါက္ို မသိခ်င္ေရာင္ေဆာင္ၿပီး ၿပည္သူေတြက်န္းမာေရး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို မ်က္ကြယ္မၿပဳသင္႔ပါ..အားလံုး.စားဝါးၿပီးလို႕ ရပ္လို႕မရရင္ ေတာထဲသြားေဆာက္ၾကပါ.....ေကာ႔ေသာင္းက လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ား လႊတ္ေတာ္မွာ အိပ္ငိုက္မေနဘဲ ဒါေတြကို ရဲရဲဝင္႔ဝင္႔တင္ၿပသင္႔ပါသည္...

 1. Anonymous said... :

  ေငြရတာ တစ္ခုတည္းၾကည့္ေနတဲ့ အစုိးရေခတ္မွာ လူျဖစ္ရတာ နာတယ္ေဟ့။ ျပည္သူေတြက ေမးခြန္းေမးခြင့္မရွိတာ၊အလုပ္တစ္ခုခု လုပ္တဲ့ေနရာမွာ တုိင္တုိင္ပင္ပင္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဦးေႏွာက္မရွိ လုပ္ခ်င္ရာေလွ်ာက္ေလာက္ေနယင္ေတာ့ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ ေျပာသလုိပဲ မၾကာခင္မွာ လူမ်ဳိးတုံးေပ်ာက္ကြယ္လာေတာ့မယ္ဗ်။

 1. Bo Bo said... :

  ဒီလိုေရာင္းစားတာေတြကတစ္နုိင္ငံလံုးမွာ ၿဖစ္ပြားမႈနႈန္းေတာ္ေတာ္ေလးၿပင္းထန္ေနပါတယ္။ ဒါေတြကို အခုကတည္းက မတြန္းလွန္ရင္ ၿမန္မာအေမြအနွစ္ေတြ ဆံုးရွဳံးေတာ့မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေကာ့ေသာင္းသားေတြဒါကို လံုး၀ လက္ပိုက္ၾကည့္မေနၾကပါနဲ႕။ ဆရာကိုတာေၿပာသလုိပဲေၿပာလိုက္မယ္။ ဒါဟာ ေကာ့ေသာင္းရဲ႕သဘာ၀အလွေတြကို မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္တာပဲ။ ကြ်န္ေတာ္က ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕က ၁၆ ႏွစ္လူငယ္တစ္ေယာက္ပါ။ လြန္၀လက္မခံနိုင္လို႕ ေရးရတာပါ။ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ကို ဒီေရေဘးမွ ကာကြယ္ေပးတာ ဒီကြ်န္းေတြလည္းပါတယ္။ ကမ္းေၿခေတြ၊ ကြ်န္းေတြကို သဲမမ်ားစု၊ ေက်ာက္တန္းေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သဲကုန္ရင္ ထိုင္းနုိင္ငံလို ဆူနာမီဒဏ္ကို အၾကီးအက်ယ္ခံစားရလိမ့္မယ္။ နီးရာလက္နက္နဲ႕မတြန္းလွန္တာေတာင္မွ ရွိတဲ့ပညာ၊ ညီညြတ္မႈစြမ္းအားၿဖင့္ တြန္းလွန္ၾကပါလို႕ လူငယ္တစ္ေယာ္အေနနဲ႔ သိတာတတ္တာေလးနဲ႕ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ နုိင္ငံတကာမွာ အၾကီးဆံုးပုလဲ ထြက္တာၿမန္မာနုိင္ငံ၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ပါ။ ဒါကို လံုး၀မေမ့ၾကပါနဲ႕။

 1. ro said... :

  i was born on kawthaung. kawthaung is beautiful town. dont look only money. they want only money. lets prevent our town.goverment is stupid.

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved