ကေလးမ်ားအတြက္ ေႏြရာသီ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား

Tuesday, February 12, 2013


 ကေလးမ်ားအတြက္ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား အသက္ ၇ မွ ၁၅ ႏွစ္ ကေလးမ်ား အတြက္ ေႏြ ရာသီ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကို မတ္လ (၂၇) ရက္ မွ ဧျပီလ (၁၁) ရက္ေန႕အထိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္)တြင္ ဖြင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္တန္းေၾကး က်ပ္ ၁၆၀၀၀၀ - စုစုေပါင္းသင္ၾကားခ်ိန္ နာရီ (၃၀) ျဖစ္ျပီး placement test ေျဖရန္
မလိုပါ။ စာအုပ္ဝယ္ရန္မလိုပါ။ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္း ေမြးစာရင္း (သို႕) မွတ္ပုံတင္ (သို႕) ပုံစံယူလာျပီး ေအာက္ပါေန႔မ်ားမွစ၍ ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ လာေရာက္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 

 Secondar(အသက္ ၁၃ မွ ၁၅ ႏွစ္) - ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္

 Tween (အသက္ ၁၀ မွ ၁၂ ႏွစ္) - ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၅) ရက္
  
Primary (အသက္ ၇ မွ ၉ ႏွစ္) - ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆) ရက္ 

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက - ၇၈၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ ႏွင့္ enquiries@mm.britishcouncil.org တို႔သို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္တ့ဲအေၾကာင္းကို ဤေနရာမွာ  
ေၾကျငာထားပါတယ္။

 Our Young Learner Intensive Courses for summer 2013 showcase the best of the contemporary UK via the theme: BRILLIANT BRITAIN! Primary YLs (aged 7-9) will experience the latest children’s picture storybooks abut British life for youngsters. Tween YLs (aged 10-12) will engage in UK cultural studies and discover the best of British through a series of up to date DVDs. Secondary students (aged 13-15) will find out what’s hip n’ happenin’ through authentic materials focussing on Teen Life UK! Our YL summer courses are based around projects and team tasks which develop students’ confidence in using English as well as raise their awareness of the UK today. — with Naung Naung Nhl.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved