ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုနဲ႔ သတိျပဳသင့္တာေတြ

Friday, August 2, 2013

ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ မွတ္တိုင္ႀကီး ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ပါ ၀င္စားသူမ်ားသည္ အဆိုပါ အေရးေတာ္ ပံုႀကီး ၏ေငြရတုအခမ္းအနားကို အေၾကာင္းျပဳ လ်က္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအၾကား အျမင္သေဘာ ထားမ်ား ကြဲလြဲသြားမည္ကို မလိုလားသည့္နည္းတူ၊ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ဳိးဆက္မ်ား၏ တန္ဘိုးမ်ားထိခိုက္သြား မည္ကို စိုး ရိမ္သည့္အေလ်ာက္ အျမင္၊ သေဘာထားမ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ မွတ္ခ်က္မ်ား ကို ေရးၾက၊ ေျပာၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကေနသည္မွာ အရွိတရားပင္ျဖစ္သည္။ 


ထိုအေနအထားတြင္ ျပည္တြင္း၌ ေငြရတုအခမ္းအနားအထေျမာက္ေအာင္ ဦးစီးဦး ေဆာင္လုပ္ေနရ သည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္အၾကပ္အတည္း မ်ားကိုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ ရန္ အတန္အသင့္လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါ သည္။ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအေနအထား၏ သိမ္ေမြ႕ေသာ သေဘာကိုလည္း မ်က္ေျခ မျပတ္ရန္ အထူးလိုအပ္သည္ဟုထင္ျမင္မိပါသည္။ 

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္
ေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အေပၚ အေျခခံေသာျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚေရး တြင္ ျပည္တြင္းရွိအင္အားစုမ်ားအားလံုးအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီး သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအစီအမံမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေျခလွမ္းမ်ား ရည္မွန္းခ်က္ မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းတို႔ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ေနရန္လည္း အထူး လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ 

လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ႏိုင္ ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုးအတြက္ တစ္ဦးတည္း
ေသာ ေခါင္းေဆာင္မွာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္သာမက၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား အတြက္လည္း အားကိုးအားထားျပဳစရာ တစ္ဦးတည္းေသာေခါင္းေဆာင္မွာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာျဖစ္သည္။ 

အကယ္စင္စစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ႀကီး မွ ျပည္သူလူထုမ်ားစြာ၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြးတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္ေမြးယူခဲ့ရေသာ ျပည္သူ႔ 
ေခါင္းေဆာင္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္၊ မိမိတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္၏ ႏုိင္ငံေရးလမ္
ေၾကာင္း ကို မ်က္ေျခမျပတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတိ ခ်ပ္သင့္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို 
ေခါင္းေဆာင္ဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္သူမ်ားအ တြက္မူ ဆိုဖြယ္ရာမရွိပါဟုသာမွတ္ခ်က္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာရက္ပိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့သည္ကို 
ျပန္အမွတ္ရမိသည္။ 

လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွတစ္ပါး၊ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ အားကိုးေလာက္ ေသာ ေခါင္းေဆာင္မရွိေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္သာ အမ်ဳိးသား 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထူေထာင္ေရးတို႔ အတြက္ ျပည္သူ လူထု အတြက္ ရင္းၿပီးအလုပ္လုပ္မည့္ တစ္ဦးတည္းေသာေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့သည္။ 

လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ေဒသခံ မ်ားအတြက္ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီက ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား၊ အေထာက္ အပံ့မ်ားေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္ခဲ့ျခင္း၊ အစိုးရ၊ ဦးပိုင္ႏွင့္၀မ္ေပါင္အၾကား အခ်ဳိးအစားေျပာင္းလဲ၍ စာခ်ဳပ္
ေျပာင္း လဲခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ တရုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားအား တာ၀န္သိေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈျပဳလုပ္ရန္ ေဆာ္ၾသလာခဲ့ျခင္းတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အနစ္ နာခံ၊ စြန္႔လႊတ္ခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ မ်ား၊ လက္ပံေတာင္းေကာ္မရွင္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ခဲ့သျဖင့္ ရရွိခဲ့ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးတည္းေသာေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးစံႏႈန္းမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ေရး သည္ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရး၏လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သည္ ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိလႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီရုံးခန္း၌ သတင္းမီဒီယာမ်ား ၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 

အဆိုပါေျဖၾကားမႈမ်ားထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရွစ္ေလးလံုးေငြရတု အခမ္းအနားႏွင့္ ပတ္သက္
ေသာ သေဘာထားမွာလည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ 

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုသည္ အနာဂတ္အတြက္ အေထာက္အကူသာျဖစ္ရမည္ျဖစ္ ၿပီး၊ အနာဂတ္ တိုးတက္ေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈ မျပဳေစလိုေၾကာင္း၊ သမိုင္းသင္ခန္းစာ ယူ၍ပိုမိုတိုးတက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုသည္ ေရွ႕သို႔တိုးတက္ရန္ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ေသာ အေရးေတာ္ပံုသာျဖစ္ေစ လိုေၾကာင္း၊ ေရွ႕ေရးကိုပိတ္ပင္သည့္ အေရးေတာ္ပံုမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မွတ္ခ်က္ကို ေထာက္က်င့္လွ်င္၊ ရွစ္ေလးလံုးေငြရတုအခမ္း အနားသည္ ျမန္မာ့
ႏုိင္ငံေရး ေရွ႕ခရီးတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရႏိုင္မည့္ လႈပ္ရွားမႈသာျဖစ္ သင့္ေၾကာင္းေထာက္ျပထားသည္။ 

ေရွ႕ေရးကို ပိတ္ပင္သည့္ အေရးေတာ္ပံုမ်ဳိးမျဖစ္ ေစခ်င္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားခ်က္သည္လည္း ေရွ႕ႏိုင္ငံေရး ခရီးအတြက္ ႀကိဳတင္သ တိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ 

ရွစ္ေလးလံုးေငြရတုအခမ္းအနားသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ေသာ၊ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ လႈပ္ရွားမႈမျဖစ္ေစရန္ သတိေပးထား 
ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ 

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးထဲတြင္ ျပည္သူ ႏွင့္တိုင္းျပည္ အက်ဳိး အတြက္ ထမ္းရြက္ေနသည့္တခ်ိန္တည္း၌ အျခား ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီပံုေဖာ္ေနရန္ အထူးလို အပ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္လာႏိုင္ေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၊ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲ မ်ားတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား လည္းျမင့္မားလာမည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုနည္းတူ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ဖက္ဒရယ္တို႔ကို ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးသံုးသပ္လ်က္ရွိေနသည္။ 

ထိုႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းႀကီးတြင္ ရွစ္ေလးလံုးေငြရတုအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား သည္ သီးျခား လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအေပၚ ေရာက္ရွိမသြားရန္ အထူးသတိထားဆင္ ျခင္သင့္သည္။ 

တနည္းအားျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသား 
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြၿဖီမသြားရန္လည္း အထူးလိုအပ္လ်က္ ရွိေနသည္။ 

ရွစ္ေလးလံုးေငြရတုအခမ္းအနားတြင္ အစိုးရ၀န္ႀကီးတစ္ဦးဦးအေနျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာ ၾကားရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ မိန္႔ခြန္းေျပာဖို႔ အစီအစဥ္ကို အဆိုျပဳ လာခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔တုန္႔ျပန္မည္ကို ႀကိဳတင္သံုးသပ္စဥ္းစားထားသင့္သည္။ 

၀န္ႀကီးမိန္႔ခြန္းေျပာသင့္၊ မသင့္၊ သ၀ဏ္လႊာဖတ္သင့္၊ မသင့္အေပၚ အေၾကာင္းျပဳ လ်က္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုဖက္တြင္ အက္ေၾကာင္းျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မည္သူ အက်ဳိးရွိမည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။ 

လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္လည္း အခ်ဳိးအေကြ႔မ်ားစြာတြင္ အက္ေၾကာင္းမ်ားစြာကို ရရွိခဲ့သည့္သာဓက မ်ားအား ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္သင့္သည္။ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပင္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုစကားေျပာေန သည့္အခ်ိန္၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္အေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာေဆြးေႏြး
ေနသည့္ အခ်ိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္လႊတ္ေတာ္တက္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲ၀င္၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတည္ေဆာက္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ရွစ္ေလးလံုးေငြရတု အခမ္း အနား ႀကီးကို သတိႀကီးႀကီးထားေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုေမွ်ာ္ လင့္မိပါသည္။ 

ရွစ္ေလးလံုးေငြရတုအခမ္းအနားႀကီးသည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ 
ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ တြန္းအားျဖစ္ေစသည့္ လမ္းေၾကာင္းအေပၚမွ အလုပ္လုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု မွတ္ယူမိပါသည္။ 

ရွစ္ေလးလံုးေငြရတုအခမ္းအနားကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္၊ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ယံုၾကည္မႈ တည္
ေဆာက္ေရးႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ထိခိုက္နစ္နာေစမည္။ 

ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားအၾကား အကြဲအျပဲမ်ားသာ၊ အမာ ရြတ္မ်ားသာ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ တကယ္ ထိခိုက္နစ္နာရမည့္သူမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္ သူလူထုႀကီးပင္ျဖစ္သည္ကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ သင့္ေပ။ 

စကားမစပ္၊ ျမန္မာ့အေရးကို အေ၀းၾကည့္ေနသူမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ ျမန္မာ့အေရးကို အေ၀းမွေ၀ဖန္သံုးသပ္ေထာက္ျပေနသူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ ရွိေၾကာင္းဦးစြာေျပာလိုပါသည္။ 

မည္သို႔ပင္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသည္ျဖစ္ေစ၊ သတိျပဳသင့္ ေသာ၊ အေလးထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္သျဖင့္၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို အားေပး ရမည္သာျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ အေ၀းၾကည့္သူမ်ားအေန
ျဖင့္၊ အတြင္းလူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္၊ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ ရန္ အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၏ သိမ္ေမြ႕ေသာအေန အထားကိုလည္းေကာင္း၊ လူထုေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သင့္ျမတ္ေရး၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ပံုေဖာ္ေနရသည့္ အေနအထားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ပမွ အေ၀းၾကည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတိခ်ပ္သင့္ ပါ ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုအက်ဳိးေမွ်ာ္ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။ 

ေလးစားလ်က္- 

ေဒါက္တာ ရန္မ်ိဳးသိန္း ~

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved