"က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္"

Tuesday, November 5, 2013

~

 
"UNICEF ႏွင့္ Unilever ပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းမ်ား ၌ တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း"ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန့၊ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္
UNICEF ႏွင့္ Unilever  တို႔ ပူးေပါင္းကာ  ေက်ာင္းမ်ား၌ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ 'ေက်ာင္းတြင္း က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္သည့္  ပတ္ဝန္းက်င္တည္ေဆာက္ေရး' (Creating Hygienic Environment in School)  အစီအစဥ္ျဖင့္္  ပဲခူးတိုင္း၊ ေပါက္ေခါင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၂ ေက်ာင္းတြင္ ေရ၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားနွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္  အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၁၅ဝဝ ခန္႔အား တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးနွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္  အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည္ပါျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၃ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ  UNICEF  ဌာေနရံုးခန္း၌ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ UNICEF ဒုတိယဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ မစၥ ရွာလီနီ ဗာဟုဂုနာ ႏွင့္ Unilever Myanmar Limited  မွ ဌာေန ဒါရိုက္တာ ဦးေဇာ္မ်ဳိးလိႈင္ တို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

ဤအစီအစဥ္အရ ေရအသံုးခ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးနိုင္သကဲ့သုိ႔ ေရမသန္႔ရွင္းမႈနွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပိုမို ေကာင္းမြန္သန္႔ရွင္းေသာ သန္႔စင္ခန္းမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရိွျကမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ျကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွသည့္ အေရးႀကီးေသာ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႔က်င့္သံုးနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မီဒီယာမ်ား ပိုမိုသိရိွလိုပါက Today Ogilvy Public Relation Myanmar  သို႔ ဆက္သြယ္ပါရန္.

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved