ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထား

Thursday, February 10, 2011

ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးရာထူးယူရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္အား ၿပီးခဲ့သည့္စေနေန႔က လက္ရွိ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္လုိက္ၿပီး ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားသည္ ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ေနျပည္ေတာ္ စစ္အစုိးရ အသုိင္းအ၀န္းတြင္ ထြက္ေပၚေနသည္။

ရာထူးကုိ ျငင္းပယ္သည္ဆုိေသာ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္ အတြင္း ရာထူး အေျပာင္းအလဲတြင္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကုိကုိ၊ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ႏွင့္ အတူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက လက္သပ္ ေမြးျခင္းခံရသူျဖစ္၍ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအး၏ ေထာက္ခံမႈကုိလည္း ရရွိထားသူဟု စစ္တပ္အသုိင္းအ၀န္း အဆုိအရ သိရသည္။

ထုိစဥ္က ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရျမင့္ေအာင္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ ေနရာကုိ ဆက္ခံမည့္ အရန္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟူ၍ပင္ စစ္တပ္ အသုိင္းအ၀န္းတြင္ ေလးစားျခင္း ခံရသူျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကုိယ္တုိင္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သူျဖစ္သည္။

မထင္မွတ္သည္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္တတ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္အား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူးကုိ ေပးအပ္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးရာထူးကိုသာ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကုိမူ လက္ရွိ ၾကည္း၊ ေရ ၊ေလ ညိႇႏႈိင္းေရးမႉး တာ၀န္ ယူထားသည့္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကုိ ခန္႔အပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္က မေက်နပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နီးစပ္သူမ်ားက ဆုိသည္။

အတည္မျပဳႏုိင္ေသာ သတင္းမ်ားအရ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္က ၎အား ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လြဲလွ်င္ တျခား ေသာ ၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားကုိ တာ၀န္ေပးအပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၎အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္တြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးထံသုိ႔ သြားေရာက္ေျပာဆုိသည္ဟုသိရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ အေနျဖင့္ မည္သည့္ အတြက္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္ကုိ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူး မေပးအပ္ သည္ကုိမူ စစ္တပ္ အသုိင္းအ၀န္းအတြင္း စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ ေျပာဆုိေနၾကသည္။

မြန္ျပည္နယ္ သထုံဇာတိ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္သည္ စစ္တကၠသုိလ္ အပတ္စဥ္ (၁၈) ဆင္း ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၃-၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မဲသေ၀ါတုိက္ပြဲတြင္ “သူရ”ဘြဲ႔ကို ရရွိခဲ့သည္။ ဘားအံၿမိဳ႕အေျခစုိက္ တပ္မ ၂၂ ၏ တပ္မမႉး၊ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး၊ ဧရာ၀တီတုိင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ အေနာက္ ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး စသည့္ တာ၀န္မ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ ယူခဲ့ၿပီး စစ္ေရးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္ျဖစ္လာမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေနသည့္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္မွာ စစ္တကၠသုိလ္ အပတ္ စဥ္ ၁၉ ေက်ာင္းဆင္းတဦးျဖစ္ၿပီး တပ္မ ၄၄ တပ္မမႉး ႀတိဂံတုိင္း တုိင္းမႉး၊ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထမႉး) တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အထက္အရာရွိ အမိန္႔ကုိ တသေဝမတိမ္း လုိက္နာတတ္ကာ လက္ေအာက္ရွိ အရာရွိမ်ားကုိမူ ကုိယ္ထိလက္ ေရာက္ ႐ိုက္ႏွက္ရာတြင္ နာမည္ႀကီးသူ တဦးျဖစ္သည္။

စစ္အစုိးရ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အရ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဒုသမၼတႏွင့္ ၾသဇာအာဏာ တူညီၿပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးမွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္တြင္သာ အလုပ္လုပ္ရမည္ ျဖစ္၍ စစ္တပ္အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ သက္ေရာက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ထုိအခ်က္ေၾကာင့္လည္း ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္ အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ရာထူးကုိ ျငင္းပယ္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ရန္ကုန္ႏုိင္ငံေရး အသုိင္အ၀န္းကလည္း ဆုိသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ ရာထူး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႀကီးသည့္ စစ္တပ္အတြင္း ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္ ႏွင့္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ သူမ်ားကုိ လက္သပ္ေမြးၿပီး ၿပိဳင္ဆုိင္ေစကာ ထိန္းေက်ာင္းထားသကဲ့သို႔ အစုိးရ အဖြဲ႕အတြင္းတြင္လည္း ဦးသိန္းစိန္အား သမၼတ ရာထူးေပးထားၿပီး ၎ႏွင့္ အေစးမကပ္သည့္ စစ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမႉးေဟာင္း သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးကုိ ဒုသမၼတ ရာထူးေပး၍ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ထိန္ေက်ာင္းေစသည္။

အတည္မျပဳႏုိင္ေသာ သတင္းမ်ားအရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အေနျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးအား သမၼတ ခန္႔အပ္ရန္ ႀကံစည္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး စိတ္ႀကိဳက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အစုိးရ အသစ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားက တဘက္ ဒုသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးက တဘက္ အဖြဲ႔မ်ား ကြဲေနၿပီး ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေ၀လြင္တုိ႔သည္လည္း သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး အေပၚတြင္ အျမင္ၾကည္လင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အစုိးရ အသုိင္း အ၀န္းတြင္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူး ဆက္ခံမည့္သူဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္ ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္း ဒုသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ပုိမုိႀကီးမားလာမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎ေရွ႕ေရးအတြက္ အၿပိဳင္အဆုိင္ႀကီးမားသူမ်ားအား အတူတူထား၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေစသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္သူမ်ားက ေျပာဆုိေနသည္။

ရန္ပိုင္


7 comments :

 1. Anonymous said... :

  ဓာတ္ပုံက သူရၿမင္႔ေအာင္ ပုံမဟုတ္ပါဘူး။ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကုိကုိ ရဲ႔ပုံပါ။

 1. Anonymous said... :

  ဒီမ်က္ႏွာၿဗဲၾကီးနဲ႕ သူရၿမင့္ေအာင္ပံုအစစ္ၾကီးကို ဘယ္လိုမွမွားစရာမရိွပါ။

 1. Anonymous said... :

  It's really picture of General Thura Myint Aung. Sure ! It is not wrong.

 1. Anonymous said... :

  ဟုတ္ပ၊ ဓာတ္ပုံကလည္း ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ကုိ္ကုိရဲ႕ ပုံၾကီးပါ၊ သတင္းေရးတာကလည္း အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ားအရ၊ အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ားအရနဲ႔ ဘာမ်ားအတည္ျပဳႏိုင္ပါေသးသလဲ ဧရာ၀တီရယ္၊ အတည္မျပဳႏိုင္ဘဲနဲ႕ ေရးမေနနဲ႔ကြာ.....
  (အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ....) ဆိုေတာ္ေသး....

 1. Anonymous said... :

  if all they die ,better .because of all same to same '' they are theives''

 1. Anonymous said... :

  ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကုိကုိ က သူရဘြဲ.မရဘဲနဲ.လည္ပင္းမွာခ်ိတ္မလားကြ !
  အေပၚဆံုးကကြန္းမန္.ေပးတဲ.ေစာက္ရူးရဲ ......

 1. Anonymous said... :

  အေပၚဆံုးက ေကာမင့္ေပးထားတဲ ့သူက ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ ့... ဦးကိုကို ဆိုတာက ေနာက္တစ္ေယာက္ဟ.. အခုက သူရဦးၿမင့္ေအာင္ ပံုအစစ္...

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved