လည္ျပန္ လွည့္ မၾကည့္ခ်င္ေတာ့ပါ

Friday, October 26, 2012


 ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဘေလာ့ဂ္ဂါ ေနဘုန္းလတ္

ေနဘုန္းလတ္~

က်ေနာ္တို႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ခရီးစဥ္ကို ေနာက္ျပန္လွည့္သြားမွာ တကယ္ကိုပဲ စိုးရိမ္ၾကတယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒထဲက အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာ ျပဠာန္းခ်က္မ်ားဆိုတဲ့ အခန္း (၁၁) ကိုေတာ့ နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ ေလ့လာၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါတယ္ ...။ 

ပုဒ္မ ၄၁၂၊ (က) 
  
တုိင္းေဒသႀကီး တခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္ တနယ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ တခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု တခုတြင္ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသတြင္ျဖစ္ေစ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ထိပါးအႏၱရာယ္ျပဳမည့္ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ ေပၚေပါက္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းရွိေၾကာင္း သိရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုသုိ႔ 
ေပၚေပါက္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာေဒသ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းက တင္ျပလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ညွိႏႈိင္းၿပီး ဥပေဒ ကဲ့သို႕ အာဏာတည္သည့္ အမိန္႕ ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာႏုိင္သည္။ 

(ခ) ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ညွိႏိႈင္းရာ တြင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး တို႕ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနကို အခ်ိန္မီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏုိင္သည္။ 

ယင္းသို႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသို႕ အျမန္ဆံုးတင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။ 

ပုဒ္မ ၄၁၃။ ပုဒ္မ ၄၁၂ အရ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာသည့္ကိစၥရပ္တြင္ - 

(က) အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကညာခ်က္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည့္နယ္ေျမေဒသအတြင္း မူလ အေျခ အေနသို႔ အျမန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစျခင္းငွာ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း ဝင္မ်ား၊ နယ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ တပ္မေတာ္၏ အကူအညီကို ရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

(ခ) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လုိအပ္ပါက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႕တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္သည္။ ယင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႕တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိုလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေပးရမည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ယင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို မိမိကိုယ္တုိင္ က်င့္သံုးေဆာင္ ရြက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ စစ္ဘက္အာဏာပိုင္တစ္ဦးဦးကို က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း
ျပဳႏုိင္သည္။ 

ဒါက အေရးႀကီးတဲ့ ပုဒ္မ ၄၁၂ နဲ႔ ၄၁၃ တို႔ ကိုပဲ ထုတ္ႏႈတ္ျပထားတာပါ ...။ 

ေသခ်ာသေဘာေပါက္ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခန္း ၁၁ တစ္ခန္းလံုးမွာပါတဲ့ ပုဒ္မ (၄၁၀) ကေန ပုဒ္မ (၄၃၂) အထိကို ေသခ်ာေလ့လာရမွာပါ ...။ 

ပုဒ္မ ၄၁၂ ပုဒ္မခြဲ(ခ) မွာ Bold လုပ္ျပထားတာေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ... 

လူပုဂၢဳိလ္ငါးဦးရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႕ အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္လုိ႕ရေနတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခုရွိတာက တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနရင္ေတာ့ ... အေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္ဖို႕ ခက္ပါလိမ့္ မယ္။ 

အဲဒီ့ေတာ့ က်ေနာ့္အျမင္အရ က်ေနာ္တို႕ အားလံုး စိုးရိမ္ေနၾကတဲ့ ေနာက္ျပန္လွည့္သြားမယ့္ အေျခအေန တစ္ခုကို ... ျပန္ေရာက္ခ်င္ေနတဲ့သူေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သူတို႕ရဲ႕ ပထမဆံုး အလုပ္က တုိင္းျပည္ကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္၊ ဆူဆူပူပူေတြျဖစ္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ရမယ့္အလုပ္ပါပဲ ...။ 

ဒါမွလည္း ... ပုဒ္မ ၄၁၂ ပုဒ္မခြဲ(က) အရ ... အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာႏုိင္မွာပါ ... 

အဲဒီ့အခါမွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (သို႕မဟုတ္) စစ္ဘက္ အာဏာပိုင္တစ္ဦးဦး လက္ထဲကို ျပန္ေရာက္မွာပါ။ ျပည္နယ္တစ္ခုခု၊ တုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတစ္ခုခုမွာ ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြကို အဲဒီ့ေဒသေတြမွာတင္မေျဖရွင္းႏုိင္ပဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာကူးစပ္လာၿပီး ... မၿငိမ္မသက္မႈေတြ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ေပၚေပါက္လာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ... အဲဒီ့အေျခအေနဟာ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခ်င္ေနသူေတြ အႀကိဳက္ျဖစ္သြားမွာပါပဲ။ 


သမၼတလဲ အဲဒီ့အခ်ိန္ေရာက္မွေတာ့ ဘာမွ တတ္ႏို္င္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖဆပလ ေခတ္တုန္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုဟာ တုိင္းျပည္ကို ဦးေနဝင္းလက္ထဲ ဒီလိုပဲ ထိုးအပ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္ ...။

ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲမ်ားမ်ား ... ျပႆနာေတြကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအထိ ကူးစပ္မလာေအာင္ဝိုင္းထိမ္းဖို႕ က်ေနာ္တို႕အားလံုးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

အခု လက္ရွိျပႆနာ ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လဲ ... မြတ္ဆလင္ေတြ၊ ရခုိင္ေတြ၊ ကခ်င္ေတြ၊ ဗမာေတြ ဆိုတာကို ခဏထားလိုက္ၿပီး က်ေနာ္တို႕ တကယ္ စည္းျခားရမွာက အၾကမ္းဖက္သမားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူ လို႔ ထင္ပါတယ္ ...။ 

တကယ္လို႔မ်ား ကိုယ္က သိသိနဲ႔ ျဖစ္ေစ မသိလိုက္ဘဲ ျဖစ္ေစ ျပႆနာကို ပိုမိုႀကီးထြားလာေစ ဖို႔ 
ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မိသူေတြ ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကမယ္ ဆိုရင္ အဲဒီ အဆင့္ကေနၿပီး ... ျပႆနာကို တကယ္ေျပလည္သြားေအာင္ ေျဖရွႈင္းေပးႏုိင္ၾကသူေတြဆိုတဲ့ အဆင့္ကို တက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစ။ 


1 comments :

 1. tayzaraung said... :

  henကိုေနဘုဏ္းလတ္ ခင္ဗ်ားရဲံ့blogကိုဖတ္ရတာတစံုတရာေၾကာင့္စာကိုထိမ္ျပီးေရးေနသလားလို့ခံစားမိ
  ပါတယ္၊ေရးသားခ်က္ေတြကိုလဲသေဘာက်ပါတယ္က်ေနာ္တို့ကေတာ့ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေတြကိုသိပ္ျပီး
  မသိပါဘူး။ကိုေနဘုဏ္းလတ္ကဥပေဒပါအခ်က္အလက္နဲ့တိတိက်က်ေထာက္ျပျပိးယၡဳလတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ့
  ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုန္းမ်ားအျမန္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးအတြက္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနနဲ့ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္
  ရာမွာတပ္မေတာ္အခန္းက႑ကပါလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေနာက္ျပန္လွည့္မယ့္အေရးစိုးရိမ္စရာရွိတာအမွန္ပါ။
  ဒီေတာ့ကိုေနဘုဏ္းလတ္ေနာက္ဆံုးစာသံုးပိုဒ္မွာေရးျပီးအၾကံျပဳထားတာမ်ိဳးကိုျပည္သူေတြအတြင္းက်ယ္က်ယ္
  ျပန့္ျပန့္သိရွိႏိုင္ဖို့နဲ့သက္ဆိုင္ရာအရပ္ဘက္အထက္အဖဲ့ြအစည္းမ်ားသတိမလစ္ၾကေစရန္အတြက္ရယ္ကိုရည္
  ရြယ္ျပီးဒီblogေတြကိုစာေစာင္ေတြမ်ားမ်ားမွာထည့္သြင္းေပးလို့ရႏိုင္ရင္ထည့္ျပီးေဖၚျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved