ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထုတ္ျပန္

Tuesday, December 31, 2013


သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ေပးထားတဲ့ ကတိတည္စြာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို ျပဒ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ 
ေပးလိုက္ပါတယ္။ အခု ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္အမိန္႔ဟာ စစ္အစုိးရမ်ား သက္တမ္း တေလွ်ာက္ တႀကိမ္တခါမွ် ထုတ္ျပန္ဖူးျခင္း မရွိတဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ လြတ္လာမည့္သူမ်ားကို အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕ တြင္ ေစာင့္ႀကိဳ 
ေနၾကသူမ်ား (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)

ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလုံးနဲ႔ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အားလံုးကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက အမိန္႔အမွတ္ (၅၁/၂၀၁၃) နဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ကုိ ဒီဇင္ဘာ လ ၃ဝ ရက္ေန႔ ညပုိင္းက ထုတ္ျပန္လိုက္လို႔ပါ။ 

ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ အမိန္႔အျပည့္အစံုကေတာ့ ျမန္မာ့အသံက အခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

၁။ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသား ျပန္ လည္ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေစေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ လူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈကုိ အေလးေပးေသာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ
ေတာ္ ၏ ေမတၱာႏွင့္ ေစတနာကုိ နား လည္ ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ဤအမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ 

၂။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ နဲ႔ ထိုေန႔ မတုိင္မီ အပုိဒ္ (၃) ပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စဥ္လ်ဥ္း၍ 

(က) ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံေနရသူအားလံုးကုိ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ 

(ခ) သက္ဆုိင္ရာ တရား႐ံုးမ်ားရွိ ၾကားနာ စစ္ေဆးဆဲ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အမႈမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းၿပီး တရားခံမ်ားအား အမႈမွ ခ်က္ ခ်င္း လႊတ္ရမည္။ 

(ဂ) စံုစမ္း အေရးယူဆဲျဖစ္ေသာ အမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္အေရးယူျခင္းမျပဳဘဲ ပိတ္သိမ္းရမည္။ 

၃။ ဤအမိန္႔အရ ေအာက္ပါ ျပစ္မႈမ်ား၌သာ ျပစ္ဒဏ္ခံေနရသူမ်ား၊ ၾကားနာစစ္ေဆးဆဲ ခံေနသူမ်ားႏွင့္ စံုစမ္းအေရးယူဆဲ ခံေနရသူမ်ား ပါ၀င္သည္ - 

(က) မတရားအသင္း အက္ဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ား၊ 

(ခ) ႏုိင္ငံ ေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈ ( ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၂)၊ 

(ဂ) အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈ ( ျပစ္မႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၄-က)၊ 

(ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ား၊ 

(င) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ား၊ 

(စ) အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးပ်က္စီးေစမႈ ( ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅)၊ 

(ဆ) ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ား နဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ခံေနရသူမ်ား 

ဤအမိန္႔အရ ေပးအပ္ေသာ အခြင့္အေရးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔ ေနာက္ပုိင္းတြင္ က်ဴးလြန္ေသာ အပုိဒ္ (၃) ပါ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေစရ။ 

(ပံု) သိန္းစိန္ 

 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ 
 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ 

ျမန္မာ့အသံကလည္း အခုလုိ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ကို အခုလို ေၾကညာသြားပါတယ္။ 
အိမ့္သံစဥ္ ~


0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved